Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye'yi karýþ karýþ gezen ve halký 'hayýr' oyu vermeye çaðýran Kemal Kýlýçdaroðlu'nun kendisi 'hayýr' oyu veremedi. Ýþte bu skandal geliþme sanal alemde espri konusu oldu. CHP lideri Twitter'da gazetecilerin ve vatandaþlarýn diline düþtü..

 

Bilindiði gibi Kýlýçdaroðlu 2009 yerel seçimi sonrasý Ýstanbul Kaðýthane'deki sandýk seçmen listesinden adýný düþürmüþtü. Kampanya sürecinde sandýk seçmen listelerine bakmak ne Kýlýçdaroðlu'nun ne de partisinin aklýna gelmeyince, iþte bu trajikomik durum ortaya çýkmýþtý.

 

Özge Uzun

 

* Hayýr diye baðýran lider, Hayýr diyemiyorsa, kendi söküðünü dikemiyorsa seçmen þimdi ne yapsýn?.

 

* KK'nýn oyunu kullanamamasýnýn ardýnda aslýnda daha büyük bir skandal var.. Bunun hesabýný kim verecek?Hadi bakalým yeni polemiðimiz..

 

* Kilicdaroglu kendine Hayri yok

 

Yýldýray Oður

 

* Kýlýçdaroðlu'nun bile HAYIR diyemediði bir pakete hayýr demek...

* kýlýçdaroðlu oy veremediyse komik ya bu, gülün kasmayýn bu kadar.

* Aylardýr herkesi Hayýr oyu vermeye çaðýrmasýna raðmen kendisi Hayýr oyu veremeyen bir Baþbakan..Doðan Medya'ya yetmez ama evet...

 

Erdil Yaþaroðlu

 

* Bir oyla evetçiler kazanýrsa, en çok Kýlýçdaroðlu üzülür.

 

Ahmet Tezcan

 

* "Kendi oyuna sahip olamayan bir lider, milleti nasýl oy kullanmaya yönlendirdi" diyor Cengiz Çandar.

 

* Önder Sav ekibi,Kýlýçdaroðlu'nu komik duruma düþürüp genel baþkanlýktan uzaklaþtýrmak için seçmen kaydý iþini sümenaltý etmiþ olabilir mi?

 

* Eþi oy kullanabilen bir Genel Baþkan'ýn kendisi oy kullanamýyorsa, "suçlu" CHP'nin içindedir, Baykal'ý deviren, Kemal Beyi de "yok" saydýrýr.

 

* Baykal; Türkiye'nin en çok Baþbakan olamayan genel baþkaný idi, Kýlýçdaroðlu oy kullanamayan tek genel baþkaný oldu. CHP Yönetim Ýstifa!

* Kim demiþ Allah'ýn sopasý yok diye?

 

* Genel Baþkaný oy kullanamayan CHP Yönetimi'nin tamamý istifas etmelidir. Sorumlu Kýlýçdaroðlu deðil, yönetimdekilerdir. Baþta Ýstanbul Ýl.

 

Candaþ Tolga Iþýk

 

* Bir daha soyleyeyim: Kemal Bey'in etrafýndaki danýþman, yardýmcý, v.s... arkadaþlarýn birer 'kereste' olduðundan þüphem kalmadý.

 

Cüneyt Özdemir

 

* Aranýyor.. Kemal Kýlýçdaroðlu ortada yok. Cidden yok... Nerede olduðunu bilen de yok..

* 62 yaþýnda.. Parti lideri... Hayýrcý... Kendisinden haber alýnamýyor...

 

Fuat Uður

 

* Kemal bey sözünde duramayacaðýndan korktuðu için sandýk baþýna gitmemiþ olabilir mi? Mesela hayýr yerine Evet vermek gibi...

 

Ahmet Hakan

 

* Kemal bey'in oy kullanamamasini naifligine versek....

* Çok uyanýk liderdense biraz naif lider her zaman daha iyidir.

* Tayyip Erdogan oyunu kullanamayacak denli bir zayýflýk gösterseydi, hemen onun yanýnda yer alýrdým ben... Zayýflýk çeker beni kendine....

 

* BDP'den son dakika açýklamasý: Kýlýçdaroðlu'na oy kullanmamasý yönünde herhangi bir baskýda bulunmadýk!!!

 

* BDP'den yeni açýklama: Kýlýçdaroðlu'nun boykot edeceðini bilseydik seçim ittifaký yapardýk.

 

* Türk Siyasal Hayatý seni hiç unutmayacak KK ve aylarca meydanlarda coþan oy sandýðýna koþamayan genel baþkan olarak biz de unutmayacaðýz..

 

* CHP referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidecekmiþ. "Bizim baþkan oy veremedi sayýlmaz" diyolarmýþ..

 

* Kemalin dediðini yap yaptýðýný yapma :)

 

* þimdi recep bey demez mi, "daha oy kullanmayý bile beceremeyen adam ülke yönetimine talip oluyo" diye... haksýz mý yani?

 

* sayýn KILIÇDAROÐLU ne yapýp yapýn sandýða gidin deyip de, kendin sandýða gidemeyiþini hangi mizah dergisine havale edeceksin?

 

* KK ve eþi evdelerdir. eþi elma portakal soyuyordur. KK: Soy da ver haným. Eþi: Sus bi oy bile veremedin, yok sana elma melma!

 

* Kýlýçdaroðlunun oy kullanamamasýný CHP Hayýr diyerek yalanladý, KK ise bu konuyu arkadaþlarým araþtýrýyor rapor hazýrlanacak, çözeriz dedi.

 

* KK oy kullanmamasý (doðruysa) siyasal intihara yakýn bir olay. Nasýl yani ya? Meydanlarda baðýr çaðýr sonra sandýða gitme...

 

* acaba KK dünkü maçtan çok etkilenip son salisede oy kullanarak kahraman olacaðýnýmý sanýyo:S

 

* KK'ye gelsin bu þarký: oy oy oy oy oyyy oyy aman!

 

* KK hayýrsýz çýktý! Madem oy kullanmayacaktýn niye meydanlarda nutuk attýn o zaman. Soyadýný Kýlýçdaroylu olarak deðiþtirebilirsin

 

* KK'nýn bu þekilde oy kullanamamasý Türk demokrasisinin hali açýsýndan da çok üzücü.. CHP'de birileri hesabýný verse bari..

 

* oy'una sahýp cýkamayan kk, bir ülkeye nasil sahip cýkabilir allah askýna

 

* iyi güzel de bu KK oy kullanamadýðýný bugün mü keþfetti? nerde benim seçmen kaðýdým demedi mi?

 

* Ama sabah Ankara'da oy kullanacak dediler KK için, olmadý yani. Sen o ka hayýr mitingi yap bir hayýr'ý esirge, hayýr'sýz insan.

 

Ýnternethaber.com, 12.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...