Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Pakistan Taliban'ýný Ýsrail mi yönetiyor?

Terör hücrelerini kim destekliyor sanýyorsunuz? Kim böyle serbestçe seyehat edebilir, her milletin pasaportunu kullanabilir ve sýnýrsýz paraya sahip olabilir? Gerçekten bir El Kaide’nin olduðuna inanýyor musunuz?

 

Gordon Duff* / TÝMETURK

 

Pakistan’ýn Kuetta þehrinde düzenlenen intihar bombasý olayý arkasýnda Tel Aviv’e giden bir yol býraktý.

 

Evvelki gün 43 Pakistanlý, Gazze'deki Filistinlileri destekledikleri için bir terör saldýrýsý sonucu öldürüldü. Ýþaretler orada duruyor, Wikileaks Taliban’ýn sorumluluðunu General Hamid Gül’ün üzerine yýkma giriþiminde bulundu. Ama bunun foyasý hemen meydana çýktý. Bu ahlaksýzca bir saldýrýydý ve açýkça Ýsrail’in iþiydi. Bu bir terör saldýrýsýydý ve dünyadaki tüm halklara þu mesajý vermek için düzenlenmiþti; eðer gerçekten Gazze’de hapsedilmiþ olanlarý destekleyen olursa bilmelidir ki katledilecektir.

 

Bu olay Ýsrail’in ilk defa bu þekilde yakalandýðý bir durum deðil. Irak’taki daðlarýn maðaralarýndan 40 yýldan fazla bir süredir Türkiye’ye saldýran PKK(Kürt terörist grup) Ýsrail tarafýndan çok uzunca bir süredir eðitiliyor, finanse ediliyor ve hatta Ýsrail’in Mossad’ý tarafýndan silah altýna alýnýyor. Þimdi Ýsrail ile Hindistan arasýndaki ortaklýk buna yardým ediyor. Sadece CIA deðil, ayný zamanda Karzai kardeþlerin þirketini ve MI6’i de burada hesaba katmamak olmaz.

 

Pakistan’ýn günlük hayatýnýn bir parçasý olarak terör saldýrýlarýný hesaba katýnca(bu hafta birkaç tanesi Lahor’da gerçekleþtirildi) gerçek mücrimleri görmezden gelmek mümkün deðil. Hemen hemen ABD’nin kullandýðý her kontrat firmasý, sadece Afganistan’da deðil ayný zamanda Pakistan’da da, Ýsrailli ajanlarla aðzýna kadar doldurulmuþ durumda. Bunlarla çalýþanlar, CIA tarafýndan yardým edilen uyuþturucu organizasyonlarý ve eroin ile nakit transferi için kullanýlan dünya çapýna yayýlmýþ durumdaki özel havayollarý aðlarýdýr. Ve bir düzine ulus da bu iþte yer almaktadýr.

 

Bunlarýn hepsi sadece gerçek gösteriyi perdelemek için. 2003’te Ýsrail ABD’ye Irak’ý yýktýrdý ve aslýnda ayný zamanda kendisini de yýktýrdý. Afganistan’daki savaþ sadece bu ülke için deðil ayný zamanda Pakistan için de yýkýcý bir durum arzediyor. Ýsrail nükleer bir Ýslam ülkesinin, Asya üzerindeki kendi kontrolünü tehtid etmesine izin vermeyecektir. Gerçek hedef her zaman Süveyþ Kanalýnýn kontrolü olmuþtur ve gerçek ödülde Hindistan'dýr. Bir ekonomik güç merkezi olarak Amerika tarafýndan görülen manzara, çok derin bir þekilde bölünmüþ ve problemli bir ulusun, düþmanlar tarafýndan çevrelenmiþ olmasý ve bunlarýn bir askeri güç olup onun yerini almaya hazýr olarak bulunmasýdýr. Ve sonra da onu tepeden týrnaða soyacak olmasýdýr.

 

ABD’ye olan iþte budur.

 

Pakistan önemli. Yýllardýr ‘CIA’ ve diðer istihbarat örgütleri Ýran’ýn Belucistan bölgesine gizlice girip çýkarak Ýran’ýn içini karýþtýrmaya çalýþýyorlar. Bunlarýn ne kadarý CIA ne kadarý MOSSAD kimse kesin olarak bilmiyor. “Cundullah” adýnda baþka bir terörist organizasyon daha var. PKK ve Tehrik-i Taliban(Pakistan’da hayatý cehenneme çeviren terörist grup) gibi "Cundullah" örgütü de Tel Aviv’in hedefleri uðruna gizlice savaþabilmek için ihtiyacý olan bütün parayý, silahý, eðitimi, nakliyeyi ve belkide fazlasýný, hem de çok daha fazlasýný elde ediyor.

 

Amerikalýlar için buradaki asýl soru þu; Ýsrail'in finanse ettiði terörist gruplarýn, sadece Ýran’a deðil ama ABD’nin NATO ortaðý olan Türkiye’ye ve uzun bir geçmiþe dayanan ortaklýðý olan Pakistan’a da saldýrýp saldýrmadýðý? Ve ayný zamanda Amerikan askerlerine ve ABD’in kendisine karþý planlanan terörist ataklarýn olup olmadýðý? Nasýl olduda böyle saldýrýlar gerçekleþtirilebildi ve eðer gerçekleþtirildiyse bunlarýn sayýsý ne? Kanýtlar her yerde var, Amerikan basýný da dahil.

 

Amerika düþman olarak algýladýðý bir yere savaþa gittiði zaman Ýsrail bundan kar mý ediyor? Sadece Ýsrail’in varlýðýný devam ettirmek için deðil ayný zamanda onlarýn tahakkümünü saðlamak için uzun zaman önce deklare edilmiþ bir politika mý bu?(Aslýnda bunun böyle olduðuna hiç þüphe yok.)

 

Bugün artýk aþikar olan þey, Taliban’ýn hiçbir türünün Pakistan’daki terör saldýrýlarýyla bir alakasýnýn olmadýðýdýr. Bunun sadece bir amacý var; etnik Peþtun’larý cezalandýrmak, yönetici konumunda olan Pencabi’leri deðil. Ve tabiî ki bunun sebebi onlarýn Filistinlileri desteklemeleri ve ayný zamanda Baþkan Obama tarafýndan sponsorluðu yapýlan iki devletli çözümü de desteklemeleri. Biz Ýsrail’in, Filistin için ayaða kalkan herkesin peþine düþtüðünü biliyoruz ama Kuetta’daki (Belucistan)saldýrýda düzinelerce insaný miting meydanýnda öldürmek çok fazla. Bu Ýsrail için bile fazla.

 

Hayýr, bu sadece þiddet olaylarýnda bir yükselme deðil, hatta böyle bakmak Ýsrail’in hesabýný yaptýðý büyük resme yaklaþmýþ olmak bile sayýlmaz.

 

Sanýrým bunun en kötü tarafý þu ki; kimse bunun hakkýnda hiçbir þey söylemeyecek. Pakistan bugün parasýz durumda, hatta Amerikan standartlarýyla bile bu böyle. Ancak Amerikan yardýmýyla hayatta kalabiliyor, o da Ýsrail’in açýk bir þekilde terörizmin bayraktarlýðýný yapmasý hakkýnda hiçbir kelime etmedikleri müddetçe. Pakistan’ýn istihbarat örgütü baþkaný ile görüþtüm, Üsame Bin Ladin’in öldüðünü ima etti. Onunla bizzat ben röportaj yaptým.

 

O konuþmayý özel ve gizli tutacaðýma söz verdim ve sözümde duracaðým.

 

Pakistan rehine olarak tutuluyor. Bayan Clinton, Üsame Bin Ladin’i (11 Eylül’ün hayali plancýsý)bulamadýðý için sürekli ve aðýr bir þekilde Pakistan’ý eleþtiriyor. Eski ISI(Pakistan istihbarat servisi) lideri olan ve dürüst, açýk bir þekilde konuþmasýyla bilinen Hamid Gül, 11 Eylül saldýrýlarýnýn suçunu, suçun ait olduðu yere yüklüyor. Ve bunu ta 11 Eylül saldýrýlarýnýn olduðu gün yaptý. Ýsrail lobisi Washington’u kontrol ederken ve Washington’un parasý da Pakistan’ý kontrol ederken bu son terör saldýrýsý olmayacaktýr.

 

Bir daha ki sefere herhangi birisi Filistinlilere yardým etmeye çalýþýrsa ya da Ýsrail’in faþist (apartheid) politikalarý ve etnik temizlikleri hakkýnda hakikati bulmaya çalýþýrsa(Ýsrail kontrolü altýndaki basýnda es geçilen hakikati), baþka bir intihar saldýrýsý bekleyebilir. Özgürlük Filosunda(Mavi Marmara) Ýsrail’in gerçekleþtirdiði katliamlarý ve korsanlýðý basýnýn ele alýþ biçimine bakýn. Yüzde 5’ten daha az Amerikalý bilmektedir ki Ýsrail 1967’de "USS Liberty" adýnda bir Amerikan gemisine saldýrýrken yakalandý. Bu saldýrý Ýsrail’in Amerikalýlara ilk saldýrýþý deðildi ve o zamandan beri düzinelerce daha saldýrý gerçekleþti. Ama bunlar hakkýnda asla bir kelime bile okuyamazsýn.

 

Baþka bir 11 Eylül yýldönümünün yaklaþmasýyla birlikte, Filistin barýþ görüþmeleri sürüyor ve Ýsrail ABD’yi Ýran’a saldýrtmak için elinden geleni yapýyor. Güvenlik güçleri Ýslamcý teröristler için Birleþik Devletler'de baþtan baþa alarma geçmiþ durumda.

 

Bilen herkes anlamaktadýr ki; aslýnda bu ikaz Ýsrailli teröristler içindir. ABD Hava Kuvvetleri ihtiyaç olmasý halinde orada olacaklar mý? (11 Eylülde orada deðillerdi) Teröristler Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðýnýn nezaketiyle aldýklarý yeni vizelerle, týpký 11 Eylülde olduðu gibi, ortalýkta belirecekler mi?

 

Binlerce garip tesadüf “büyük fýrtýnayý” koparmak üzereyken Amerika’nýn gönüllü olarak baþka yollara sapmaya baþladýðý bir zamaný geride býraktýk mý? Çoktandýr dinlenmeye çekilen ve artýk hükümetlerine güvenmeyen bitkin insanlarý Ýsrail için tekrar savaþa göndermeye ihtiyaç duyulduðunda, tam olarak ne zaman ve nerde, 11 Eylül’ün korkusunu yeniden ortaya çýkartmak gerek?

 

El-Halil'deki dört Ýsrailli'nin ölümü bir ipucuydu. Kuetta’da ki 44 ölü bir baþka ipucu. Hayali Amsterdam hava korsanlýðý olayý bir baþkasý. Her gün daha fazlasý gelecek, daha fazla ipucu, daha fazla tertip edilmiþ haber konularý, daha fazla sahneleme, bir çoklarýmýzýn geldiðini bildiðimiz þey için daha fazla zihinleri hazýrlama...

 

Terör hücrelerini kim destekliyor sanýyorsunuz? Kim bunu sonsuza dek yapýyor? Kim böyle serbestçe seyehat edebilir, her milletin pasaportunu kullanabilir ve sýnýrsýz paraya sahip olabilir? Gerçekten bir El Kaide’nin olduðuna inanýyor musunuz?

 

El Kaide’nin yaptýðý her þey, neden sadece Ýsrail’in iþine yarýyor?

 

El Kaide baþka bir Mossad cephesi mi yoksa?

 

 

Gordon Duff*: Vietnam’da görev yapmýþ eski bir kýdemli ordu mensubudur. El Cezire gibi birçok TV ve radyoda yorumculuk yapmaktadýr. Yazdýðý makaleler haber servisleri tarafýndan tüm dünya ölçeðinde yayýnlanan ünlü bir yazardýr. BM’de diplomatlýk yapmakta olup ana uzmanlýk alaný savunma ve ordu konularýdýr. Afrika ve Ortadoðu’da birçok ülke hükümetlerine politik ve ekonomik danýþmanlýk yapýyor. Halen Afganistan ve Pakistan’da yoksulluk ve küresel þiddeti önlemek için bir ekonomik kalkýnma projesi üzerinde çalýþýyor.

 

Bu makale Turgut Alp Boyraz tarafýndan Timeturk.com için tercüme edilmiþtir.

 

TÝMETÜRK, 06.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...