Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ramazan Bayramýnýn tespiti, bu yýl da müslümanlar arasýnda kargaþaya sebep oldu. Türkiye’de Perþembe günü, bir çok ülkede ise Cuma günü Bayram kutlanacaðý ilan edildi? Peki tartýþmada kim haklý?

 

Ý.Ü. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Fetva Kurulu eski Baþkaný ve Süleymaniye Vakfý – Din ve Fýtrat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Abdulaziz Bayýndýr, Türkiye'nin hesaplarýnýn gerek ilmi, gerekse bilimsel açýdan doðru olduðunu belirterek, Ramazan bayramý'nýn yarýn kutlanacaðýný belirtti.

 

"Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bu konuda Kur’an’ýn gösterdiði yönde doðru bir uygulama yapmaktadýr. Kur’ân, namaz vakitleri konusunda gözlemi emrederken kameri takvim konusunu bilim adamlarý heyetince yapýlacak hesaplara býrakmaktadýr.

 

Allah Teâlâ þöyle buyurur: Ay ve güneþ, bir hesaba göre hareket eder. (Rahman 55/5) Güneþi aydýnlýk kaynaðý, ayý da ýþýk yansýtýcýsý yapan odur. Yýllarýn sayýsýný ve hesabý bilesiniz diye ay için evreler belirlemiþtir. Allah bunlarý, doðrularý gösterir biçimde yaratmýþtýr. O bu âyetleri, bilen bir topluluk için ayrýntýlý olarak açýklamaktadýr. (Yunus 10/5)" diyen Bayýndýr, peygamberimiz zamanýnda bu hesabý yapabilecek bilim adamlarý olmadýðý için Hz. Muhammed'in tek çare olarak þöyle buyurduðunu belirtti “Biz ümmî bir toplumuz; hesabý ve yazýyý bilmiyoruz. Þunu biliriz ki ay, ya 29 veya 30 gündür”... “Hilâli (Ramazan hilâlini) görünce oruca baþlayýnýz, hilâli (Þevval hilâlini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduðunuz ayý otuza tamamlayýnýz.”

 

"Çaðýmýzda ay ve güneþin hareketlerini hesaplayacak ilim adamlarý yeterince vardýr" diyen Bayýndýr. yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi:

 

"Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn önderliðinde 1978’de yapýlan Uluslararasý Ru’yet-i Hilal Konferansýnda doðru prensipler tespit edilmiþtir. O günden sonra, hilalin dünyanýn herhangi bir yerinde görülmesini esas alan takvimler, astronomlar ve din bilginlerinin birlikte yaptýklarý çalýþmalarla hazýrlanmaktadýr.

 

Bu yýl, Ramazan bayramýnýn girdiðinin iþareti olan Þevval hilali,l 8 Eylül 2010 günü, Güney Amerika’da Rio do Jenerio’da Türkiye saatiyle yaklaþýk 23.40’da çýplak gözle görülebilecektir.

 

Konu ile ilgili teknik bilgiler þöyledir:

 

Rio do Jenerio

 

Enlem 22 derece 54 dakika

 

Boylam 43 derece batý.

 

Elogasyon açýsý 7.8 derece.

 

Güneþ ufkun 5 derece üstünde.

 

(Bu bilgiler Ýstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Öðretim Üyesi Prof. Dr. Adnan ÖKTEN’den alýnmýþtýr.)

 

Hiçbir ayette hilalin gözlemlenmesi emredilmemiþtir. Tam tersi “bilen bir topluluk tarafýndan hesaplama yapýlarak tespit edilmesi gereði” üzerinde durulmuþtur. Böyle bir heyetin bulunmadýðý dönemde Peygamber efendimizin tek çare olarak uyguladýðý, hilalin çýplak gözle görülmesini, prensip edinip uygulamaya devam etmek, kabul edilebilir bir durum deðildir.

 

Zaten yýllarýn sayýsý ve ay hesabý evrenseldir; dünyanýn bir yerinde Þevval ayýnýn 1’i, bir baþka yerinde Ramazan’ýn 30’u olamaz"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...