Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Camide çocukken ne öðrendiniz diye sorsam, nasýl cevap verirdiniz? Namaz surelerini ezberledik, 32 Farz, Ýslam’ýn ve Ýmânýn Þartlarý, Kur’ân okumasýný mý derdiniz?

 

Almanya’da çeþitli müslümanlar olduðu gibi, çeþitli hacý-amca-oðullarý da oluyor. Bunlardan bir tanesinin bana söylediklerini size aktarayým!

 

„Sen gerçekten inanýyor musun gökten bir melek inmiþ de Kur’ân’ý fýsýldamýþ?“

 

„Hazreti Osman zamanýnda çeþitli Kur’ân’lar varmýþ, acaba orijinal Kur’ân kaldý mý ki?“

 

„Ölmüþ kiþilerin kavuþacaðýna inanmýyorum, ahiretmiþ bilmem ne, bana böyle masallar anlatma…“

 

Bu hacý amca oðlunun ismini Hakan koyalým. Hakan son derece mütedeyyin bir aileden geliyor, çocukluðundan beri ailesiyle camilere gitmiþ. Bazen cuma namazýna ve bayram namazlarýna gidiyor. Allah’a inanýyor...Oruç tutmuyor, namaz kýlmýyor.

 

Okumuþ ve kültürlü birisi. Ama nasýl olduysa inancýný kýsmen yitirmiþ. Bunun sebebi tümden çevresine, ailesine ve kiþiliðine baðlanamaz. Kur’ân’daki Bakara Suresi ayet 7‘nin açýklamasýna göre bunun sebebi Allah da (c.c.) deðildir, açýklama için bakýnýz:

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/index.php?s=show_qna&id=2019

 

Camilerdeki ezbere öðretimin de suçluluk payý var müslümanlarýn böyle yetiþmesinde…

 

Çocukluðumda camide bana 2 sene boyunca Elifcüzü tekrar tekrar okutanlara sinir olurdum. Okuyabildiðim halde ayný yeri defalarca tekrarlatýr, beni Kur’ân’a geçirmezlerdi. O kadar vakit kaybedene kadar, çocukken Arapça öðrenseydim! Camilerde hep ayný þeyler tekrarlanýyor, yýllardýr bir yenilik yok, para kýsýtlý, eðitimci yok.

 

Almanlar biz Türklerin Kur’ân’ý anlamadan okuduðumuzu duyduklarýnda hayret ediyorlar!

 

Almanya’da Diyanet ve Milli Görüþ’ün camilerinin yýllardýr yaptýklarý hizmetleri gözardý etmiyorum ama, birçok eksiklikleri ve yanlýþlarý da olduðu kesin:

 

1- Ezbere eðitim, hatta sadece öðretim diyebilirim.

 

2- Almanya’da yetiþmiþ, üniversite diplomalý uzmanlarý iþe almýyorlar. Sebep para kýsýtlýðý olabilir mi? Mesela bir sürü Ýslam bilimci genç hacý teyze kýzlarý var. Yeni fikirleri olduðu gibi, gerçekten de toplum ve çocuklar için yeni ilhamlarý var. Avrupa toplumunu da tanýyorlar.

 

Almanca ve Türkçe haricinde 3-4 yabancý dil biliyorlar. Milli Görüþ camisinde görevli olan uzman arkadaþým, camiden aldýðý 150 Euro’yu dahi almamalýymýþ! Milli Görüþ Efendileri böyle söylemiþler! Hacý teyze kýzý arkadaþým babasýnýn hayrýna çalýþacak! 150 Euro gibi çok düþük bir ücretle Almanya’da ev filan geçindiremezsiniz. 15 yaþýndaki öðrenci bile gazete daðýtarak daha fazla para kazanýr!

 

Benim hacý teyze kýzý arkadaþýmýn öyle çeþitli meziyetleri var ki, böyle birisinin elini-ayaðýný öperek camiye almalarý ve maaþ bile baðlamalarý lazým! Üniversite mezunu Ýslam bilimci! Arapça da biliyor! Camide bir sürü görevi üstlenmiþ, hafta sonlarý öðrenci ve haným gruplarýna dersler veriyor, haricinde deðiþik organizasyonlar da yapýyor!

 

Birçok hacý amca oðlu gibi tembel ve aciz deðil, onlardan dahe zeki ve çalýþkan benim hacý teyze kýzý arkadaþým! Ama nedense para hep hacý amca oðullarýnda!!! Onlar ne derse, ona göre davranacak! Kendileri üniversite mezunu deðiller, cahiller ama, onlarýn dediði olacak! Neden paralar hep hacý amca oðullarýnýn elinde, söyler misiniz?

 

3- Diyanet camilerinde de hep ayný plan, ayný program. Son senelerde deðiþiklikler yapmýþlar, farklý hizmetler sunuyorlar, ama yine de yeterli deðil. Benim rahatsýz olduðum taraflardan bir tanesi, kadýn gruplarýnýn toplanýp Alman ve Türk kadýnlarýyla çay içmeleri. Sanki birlikte yiyip-içmekten baþka birþey yapýlamýyor. Oturup sohbet etmekten baþka birþey yaptýklarý yok.

 

Alman Devleti/resmi kurumlar diyanet camilerini pek muhatap almýyorlar. Türkiye’nin tek tip müslümanlýðýný yansýtýyor diyorlar. Bu konuda tarafsýz olan Ýslam Bilimciler de ayný görüþteler.

 

Birçok müslüman erkek, Ýslam imajini bütün dünyaya olumsuz yansýtýyorlar!

 

1- Yabancý-gayrimüslim kadýnlara davranýþ ve sözleriyle…

 

2- Kendi hanýmlarýna ve akrabadaki kýzlara davranýþlarýyla…

 

3- Medyada sert, cahilce tavýr söz ve davranýþlarýyla…

 

4- Kendi hayatlarýný kontrol altýna alamayýp, ezik ve vurdumduymaz tavýrlarýyla, tembellikleriyle, þýmarýklýklarýyla, cahillikleriyle..

 

Terör saldýrýlarý, tecavüz-taciz edenler, tembel-sert tavýrlý müslüman erkekler olmasaydý, ne müslüman kadýn baský altýnda denilirdi…Ne de islam kötülenirdi!!!

 

Geçenlerde Türkiye tatilinde tecavüz edilen 17 yaþýndaki Alman kýzý haberi Almanya’nýn en çok izlenen kanalýnda, ana haber saatinde nasýl anlatýldý biliyor musunuz?

 

“Müslüman ülkeTürkiye’de kadýnlar avlanacak ceylan gibi görülüyor! (Freiwild)”

Taraflý haber, cahilce bir yorum ama iþte böyle çýkýyorsunuz Almanya haberlerine!!!

 

Elinizi, dilinizi, bilmemnerenizi kontrol altýnda tutmaktan aciz misiniz siz!!?? Gidin bir hormon tedavisi yaptýrýn, soðuk suyla duþ alýn! Yýllardýr bu tür haberleri izlemekten, Almanlara müslüman erkekler hakkýnda olumlu açýklama yapmaktan býktým usandým!!!

BuradaTürk-Erkeði ve yaptýklarýnýn Ýslam’a nasýl maledildiðini okuyabilirsiniz!:

http://www.haber7.com/haber/20100722/TurkErkeklerini-ve-Islam8217i-karalayan-Almanca-kitap.php

 

Karadeniz’de hristiyan katledilir, bunun hesabý Almanya’da bizden sorulur!

 

Afganistan’da Osama Amca bir laf söyler, bunun hesabý Almanya’da bizden sorulur!

 

Türkiye’de azgýn erkekler turist kadin-kýzlarý rahatsýz eder, bunun hesabý Almanya’da bizden sorulur!

 

Ýran’ýn Ahmetnejat siyaseti Almanya’da bizden sorulur!

 

Suudi Arabistan’da kadýnlara yasaklar Almanya’da bizden sorulur!

 

Türkiye’nin Kýbrýs siyaseti, doðusu, Kürt-Ermeni-Alevi problemi Almanya’da bizden sorulur!

 

Heybeliada’da Ruhban Okulunun hesabý Almanya’da bizden sorulur!

 

Ýslam’da organ nakli, Almanya’da bizden sorulur!

 

Kur’ân ve hadis hakkýnda herþey Almanya’da bizden sorulur!

 

Ýslam’da evlilik, kadýn-erkek iliþkileri Almanya’da bizden sorulur!

 

Irak’taki sünni-þii problemi Almanya’da bizden sorulur!

 

Almanya/Avrupa ve bütün dünyadaki müslümanlarýn problemleri bizden sorulur!

 

Kýsacasý HERÞEYÝ BÝLMEMÝZ LAZIM!!! BÝLMÝYORSAK DA ÖÐRENMEMÝZ LAZIM!!!

 

O kadar çok problemler var ki. Bazen “Aman be, bana ne” diyesim geliyor. Ama eðitilmemiþ HER MÜSLÜMAN bizim hayatýmýza negatif yansýyor. Çözülmemiþ her problem bize geri dönüyor!

Ýslam Dünyasý’nda kenarýndan ucundan iþler yapýlýyor, kapsamlý bir çalýþma yok!

 

SORUYORLAR, SORUYORLAR, SORUYORLAR ÇÜNKÜ!!!

 

Dünyada bütün müslümanlarýn yaptýklarý bize olumsuzluk olarak geri dönüyor!!!

Ama yeni neslin yetiþmesi için gayretler yetersiz…

 

Almanya‘nýn güneyinde, Türkiye‘den gelen din dersi ögretmeni, 4. sýnýftaki öðrencilere ne öðretiyormuþ: “Kabirde hangi sorgu-sualler sorulur“. Benim din dersi öðretmenim de Türkiye’den gelmiþti. Ýncecik din dersi kitabýnda sadece anne-babaya saygýyý, dürüst olmayý, kötülük yapmamayý, birkaç ayet ve hadisten baþka birþey öðrenmemiþtik! Ben bu bilgilerin daha fazlasýný zaten camide öðrenmiþtim. Türkiye’nin devlet programýyla yaptýðý din dersi ancak böyle olur iþte! Sonra genç nesil azgýn devrinde ne yapacaðýný þaþýrýyor! Problemlerle nasýl baþedeceðini bilemiyor! Duygularýný nasýl kullanacaðýný bilmiyor! Vs...vs…

 

Almanya‘nýn kuzeyinde ve batýsýnda ve Berlin’de Ýslam din dersi programý daha iyi. Çünkü Almanlar Ýslam Bilimcilerle çalýþarak, bütün dünyadan gelen müslüman çocuklarýna hitap ederek Almanca dilinde uyguluyor Ýslam Din Dersi’ni. Henüz her okulda Ýslam Din Dersi yok, ama zamanla bütün Almanya’da böyle olacak, ayrýntýlý bilgi için yazdýðým bu haberi okuyabilirsiniz:

http://www.haber7.com/haber/20091218/Almanya-din-egitiminde-Milli-Goruse-karsi.php

 

Almanya’daki camilerde neden karmaþýklýk var?

 

- Cemaat hocasýný kendisi seçebiliyor.

- Birçok kiþi baþkan olmak istiyor. Ama pek meziyetleri yok.

- Birçok kiþi kendi isteði olsun istiyor.

- Cami cemaati bir hocadan memnun deðilse, iþten atabilir. Cemaatin isteðine göre öðretmesi lazým. Alman Devleti din iþlerine karýþmýyor. Ancak terör tehlikesinde karýþýyor.

 

Bazý islami kuruluþlar müslüman öðrencilere yardým parasý veriyorlar, bazýlarý ucuz fiyata Ýngilizce kurslarýna gönderiyorlar, tatil kurslarý da mevcut.

Ýçerik olarak eski Ýslam alimlerinin kitaplarý, Ýmam Hanefi gibi…Veya son yüzyýlda yaþamýþ Mevdudi’nin kitaplarý gibi içerikler okunuyor. Fakat o bilgileri hayatlarýnda nasýl kullanabilirler, neler yapabilirler, bilmiyorlar. Bir oradan bir buradan birþeyler okuyorlar. Kesik kesik bilgiler öðretiliyor. Ama asýl hayati ve imâni problemler yarýda kalýyor maalesef. Kimi camilerde Mustafa Ýslamoðlu’nun kitaplarý çok okutuluyor…

 

Bu yazimda:

http://www.haber7.com/haber/20100828/Alman-erkek-musluman-olsa-da-evlenmek-istemem-diyorduk.php

 

Bahsettigim…Al-Þatibi’nin Muvafikat isimli eserini yabancý dillere veya Türkçe’ye çevirtmek için bana baþvuruda bulunan oldu mu dersiniz? Hayýr!

 

Almanya’da bütün kuruluþlar ilim-bilim için para ayýrýrlar kenara. Mesela Mercedes, BMW, Bosch, Siemens, hepsinin vakýflarý var. Sürekli bilim adamlarýný destekliyorlar. Elbette Türkiye’de Sabancý ve Koç Holdingler de destekliyorlar bilim adamlarýný…Benim demek istediðim þey farklý…

 

Müslümanlar için önemli ve eski eserleri Türkçe’ye, Almanca’ya, Ýngilizce’ye vs. tercüme ettirmek önemli deðil mi?

 

Avrupa‘da genç bir müslüman lobisi kuralým, müslüman avukat ve bilimadamlarýný hiç olmazsa maddi yönden destekleyim diyen oldu mu dersiniz? Hayýr! Siz sadece “Oralarda yýllardýr birþey yapmýyorsunuz” diye sinirlenmeyi bilirsiniz. Hem çalýþalým, hem okuyalým, hem kendi hayatýmýzla uðraþalým, hem eðitim yerlerine, camilere paralarýmýzý verelim (Sizin gibi müslüman devlette herþey hazýr ayaðýmýza gelmiyor!), hem de deðiþik projeler yapalým öyle mi? Bunlarý yapabilmek için çok para ve zamana ihtiyaç var. Mesleðinde çalýþan birisinin, ailesi de varsa, fazladan birþeyler yapabilme ihtimali sýfýrlanýyor efendim! Siz þýkýdým þýkýdým eller havalarda eðlenin! Biraz maddi destekle Avrupa’da müslüman lobisi kurmaya destek olmayýn sakýn haaaaa!!!

 

Bakýn Thilo Sarrazin neler diyor müslümanlar hakkýnda, kitabý yok satýlýyor! Haberleri açýn okuyun! Ýlginiz varsa tabii ki…

 

Siz Türkiyelilerin ilgisi genelde kadýn-erkek iliþkilerinde, cinsellikte, ayýp araþtýrmakta, dedikodu yapmakta ve para konularýnda olur…

 

Not: Tüm haber7 okuyucularýnýn Ramazan Bayramý’ný tebrik ederim. Ýnþaallah yakýnda ikinci bir bayramý kutlamak niyetiyle…

 

Hafýz olmak isteyenler için tekrarlamalý Kur’ân sitesi: www.mounthira.com

 

 

Zehra YAVUZ / Almanya / Haber 7

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...