Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þair Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha Ýstiklal marþý yazdýrmasýn“ dediði Kurtuluþ Savaþý'nýn zor yýllarýydý. Maddi sýkýntýlar, açlýk ve yoksulluk içinde ülkemizi iþgal eden yadi düvele karþý ölüm kalým savaþý veriyorduk.

 

Trablusgarp' ta, Bingazi' de, Çanakkale' de yalýn ayak, yarý çýplak Mehmetçikler, kucaðýnda bebekleriyle Ayþeler, Fatmalar, Nene hatunlar tarihin kaydedeceði bir destaný çile ile ilmik, ilmik örüyorlardý. Bu mücadele Ýslam alemi ve dost, kardeþ ülkeler tarafýndan takip ediliyor ve son karakol Anadolu' ya dualar gönderiliyordu.

 

Pakistan Lahor meydanýnda büyük bir kalabalýk toplanmýþtý. Kendileri de fakir ve muhtaç kalabalýðýn dillerinde dua, gözlerinde yaþ vardý. Hatipler içten konuþmalar yaptýlar. Meydan yek vucut olmuþ, yürekler Anadolu' da çarpýþan Mehmetlerin Ayþelerin ýzdýrbýyla inliyordu. En son kürsüye yaþlý bir zat geldi. Bu Pakistan’ýn çileli günlerinin þairi Dr Muhammed Ýkbal idi.

 

Gözleri engin ufuklarda kalabalýða þöyle seslendi. “ Þu anda Resululllah (a.s) karþýmda duruyor ve bana “ Ýkbal ! bu kalabalýk adýna, dua ve niyazlarý adýna bana hediye ne getirdin “ diye soruyor. Bende “ Ya Resulallah sana bir kase kan getirdim. Bu kan Anadolu da dört bir cephede hýrz ý can ederek þehid olan Osmanlý ahfadý Mehmetçiklerin kanýdýr.” diye cevap veriyorum. dedi ve sözlerine daha fazla devam edemeyerek olduðu yere yýðýldý. O coþkulu, fakir ama civanmert kalabalýk ellerinde, evlerinde ne varsa Lahor meydanýna yýðdýlar.

 

Gözyaþlarýný dualarýný onlarýn üzerlerine akýtýp Ýstanbul' a gönderdiler. Gönderecek bir þey bulamayan bir ailenin bedelini Mehmetçiðe göndermek için çocuklarýný satmaya kalkmasý o günlerden hafýzalarda kalan, Pakistan' da anlatýlan acý öykülerdendir.

 

Bugün ise Muhammed Ýkbal' in torunlarý yürekleri burkan bir felaket ile karþý karþýya, ölüm kalým mücadelesi veriyor. BM genel sekreteri Banki Moon “Pakistan da sel sýrasýnda ölenlerin, sað kalanlardan çok þanslý olduðunu gördüm.

 

Daha önce benzerini hiç görmediðim bir felakete þahit oldum. “ifadeleriyle müþahadelerini tüm dünya ile paylaþýyordu. Ayrýca oradan gelen hekimlerin anlattýklarýndan anlaþýlýyor ki kolera, sýtma, tifo ve hepatit salgýnlarý bulanýk sularda pusuya yatmýþ, Pakistan lý bebekleri, çocuklarý bekliyor. Þimdi Lahor’da ölüm kol geziyor.

 

Bu insanlýk adýna üzücü tablolara raðmen dünyanýn pek kýlýnýn kýpýrdamadýðýna þahit oluyoruz. Ülkemizde ve Ýslam aleminde de sadre þifa bir yardým faaliyetinin yürütüldüðünü söylemek çok zordur. Tek geçim kaynaðý olan topraklarýný kaybeden , günlerini oluþan adacýklarda aç ve susuz geçiren kardeþ Pakistan halkýnýn çileli imtihaný daha uzun sure devam edecek gibi görünüyor.

 

Uluslararasý Saðlýk Eðitim Derneði, Yeryüzü Doktorlarý gibi sivil toplum örgütlerinin gönüllü doktorlarý Pakistan’da saðlýk hizmetleri veriyor. Orada yüzleri aðartacak, yaralarý saracak kalýcý hizmetler vermeyi hedefliyorlar. Maðdur olan halk kardeþ Pakistan halký olunca yürekler daha bir heyecanla çarpsada civanmert milletimizin fedakar hekimlerinin felakete uðrayan her insana el uzatma gayreti içinde olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr.

 

Pakistan; sýnavlarla sürüp giden hayatýmýzda, ufkumuzdan süzülüp gitmekte olan rahmet ayý Ramazan ikliminde karþýmýza çýkan bir fýrsat gibi duruyor. Halkýmýzýn da Kýzýlay, Kimse Yok mu gibi yardým kuruluþlarý vasýtasýyla kardeþ Pakistan halkýna el uzatacaðýnda þüphe yoktur.

 

" Ramazan'a eriþtiði halde cenneti kazanamayana yazýklar olsun " hitabýna mazhar olan bu kutlu ay, fýrsatlarla dolu olduðu kadar çetin imtihanlara gebe bulunuyor. Basiret, fedakarlýk, feraset ile Ramazan'ý uyanýk geçirenler onun sonunda maddi ve manevi bayramlarý kutlamaya hak kazanacaklardýr

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...