Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkeþ: "Devlet Bahçeli MÝT Ajaný!"

 

http://www.internethaber.com/images/other/haber_ic.20070720104653.jpg

 

BAÞBUÐ'DAN MEKTUP VAR!

 

"Devlet Bahçeli MÝT Ajaný!"

Turan davasýnýn büyük lideri Baþbuð Alparslan Türkeþ, 26.7.1983 tarihinde GATA'da tedavi görürken bir grup ülkücü, Albay'ý hapisten kurtarmak için çalýþma yürütmektedir. Kendisine bu ekipteki isimler bildirilir. Merhum Türkeþ, bunlar hakkýnda kanaatlerini belirten bir mektup kaleme alýr.

 

ASLI, MEÞHUR BÝR DAVA ADAMINDA!

Mektubun sansürsüz aslý, ülkücülerin saygý duyduðu bir dava adamýnda. Zamanlama açýsýndan yaþanan gecikme bu dava adamýný sýkýntýya sokacaðý için þimdilik kendi ismiyle açýklamak istemiyor.

Ancak lider seviyesindeki bazý ülkücülerin de bu mektubu arþivlerinde tuttuðunu ve haberdar olduklarýný araþtýrmalarýmýz neticesinde öðrendik.

 

 

BAHÇELÝ'YÝ BU BELGEYLE MÝ SUSTURUYORLAR?

Bizim elimize geçen bu belge, muhtemeldir ki, devletimizin istihbarat birimlerinin de arþivindedir. Daha da korkuncu yabancý entelijans servislerinin elinde bulunmasýdýr.

Acaba MHP liderini bu belgeyle mi susturuyorlar?

Samimi ve milli tepkiler gösteren bakanlar teker teker görevden alýnýrken, bu belge Ülkücü Hareketin elini kolunu baðlamakta bir tehdit olarak mý kullanýlýyor?

Bu belgeyi açýklamakla, kulislerde Bahçeli'nin MÝT ajanlýðý konusunda yapýlan spekülasyonlara da bir virgül koymak istiyoruz. Sayýn Bahçeli, aksini iddia ederse hatamýzý kabul edip, kendisinden özür dileyeceðimizi þimdiden belirtiriz.

Ama belge doðru ise kendisinden bu tarihi hareketin liderliðinden ayrýlmasýný isteme hakkýmýz saklýdýr.

 

 

MÝT AJANI OLMAK ONURDUR AMA...

MIT ajanlarýnýn herhangi bir yasadýþý örgüt içine sýzmasýna karþý deðiliz. Aksine gereklidir.

Ancak yasal bir hareketin liderliðini ele geçirmesi kabullenilemez.

Sayýn Bahçeli'nin MÝT müsteþarý olmasýný da memnuniyetle kabul ederiz. Ama MHP yönetimini deruhte etmek, devletin deðil ülkücülerin hakký ve görevidir.

Bu açýdan saygýyla baktýðýmýz bir kurum olsa dahi MÝT'i de açýklama yapmaya davet ediyoruz.

 

MEKTUBUN METNÝ

 

Pek deðerli ve Sevgili Oðlum

 

Bu gün, muhterem arkadaþýmýz ... mektubunuzu getirerek beni çok sevindirdi. Yazýlarýnýzý okuyarak gerçek durum hakkýnda aydýnlandým. Teþekkürler ederim. Ara sýra yazmanýzý ve bana bilgi vermenizi rica ederim. Malum olduðu üzere davamýz Türk-Ýslam davasýdýr. Her hareketimizin gayesi Allah'ýn (c.c.) rýzasýný kazanmak ve asil milletimize hizmet etmektir.

P.. imanlý iyi bir arkadaþýmýzdýr. A.E de temiz ve ihlaslý bir Anadolu Türkmeni'dir. Avþardýr, benim aþiretimden boyumdandýr. Denenmiþ fedakar bir kimsedir. Göze çarpan kusuru kendisine zarar veren içki tutkunluðudur. M.Ü. ise gayet temiz, dürüst, imanlý, aydýn bir kiþidir.

Bunlar milliyetçilik yolunda, geçmiþ yýllarda sessizce hizmet vermiþlerdir. A.G., A.A. tarafýndan gösterilen hatalý davranýþý anlamak mümkün deðildir. Devlet Bahçeli'nin bunlarla ayný davranýþa giriþmesi mümkün þey. Devlet Bahçeli,MÝT'dendir. Arkadaþlarýmýz MÝT'den uzak olmalý, bunlara hiç itimat etmemelidir.

Ne ise çok þükür þuurlu arkadaþlarýmýzýn sayesinde fesat yatýþmýþ oldu. Fakat bu tatsýz þeyleri yapanlar, ya Anavatan Partisi ile iþbirliði sebebi ile kýþkýrtýlmýþlardýr veya MÝT tarafýndan kullanýlmýþlardýr. Mesele üzerine dikkatle eðilmek lazýmdýr.

Ermenilerin cinayetlerine karþý bazý MÝT memurlarý içerde ve dýþarda ülkücüleri kullanmak teþebbbüsünde bulunuyorlar. Bunlarý asla kabul etmemeli, hiçbir eyleme karýþýlmamalýdýr. Önce yönetim Milliyetçilere karþý giriþtiði baskýyý, yanlýþ uygulamayý deðiþtirmeli ve resmi makamlar, görev teklif etmelidirler. Bu takdirde devletimizin desteðini ve tasvibini arkamýza alarak eyleme giriþmek kabul olunmalýdýr. Aksi halde MÝT (?) memurlarýnýn el altýndan yaptýklarý teklifleri kabul etmek zararlýdýr. Bunu herkese münasip þekilde anlatmalýdýr.

Þimdi sizden özel bazý ricalarým olacaktýr. Eþim Seval hanýmý tanýyorsunuz. Gerek sizin ve gerek muhterem ... hanýmýn arada bir telefonla aramanýzý kendisine (okunamadý) ilgi ve destek vermenizi rica ederim.Güvenilir iyi bir de þöför temin etmeye çalýþmanýzý rica ederim.

Mahsus selamlar ederek sevgilerle gözlerinizden öperim. Cenabý Hakka emanet ederim.

 

Alparslan Türkeþ (Ýmza)

 

 

 

KONUNUN TRAJÝ-KOMÝK TARAFI...

Bu belgenin, Bahçeli'nin baþbakanlýðý konuþulmaya baþlandýðý bir dönemde gündeme gelmesi ilginçtir. Mektubun doðru olduðunu varsayarsak ve Sayýn Bahçeli de baþbakan olursa, MÝT Müsteþarý ile aralarýnda bir ast - üst sorunu yaþayacaklarý kesin!

Haydi halledin bu kýsýr döngüyü!..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...