Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþýmý örtmeme oðlum çok kýzdý

 

Televizyonun sevilen sunucusu Ýkbal Gürpýnar Kanal D, TRT, Samanyolu TV ve Kanal 7’de çeþitli programlar yaptý. Geçtiðimiz aylarda umreye giden Gürpýnar sevenleri kadar kendi çocuklarýný bile þaþýrtýp aniden baþýný örttü.

 

http://www.hurriyet.com.tr/_np/3528/11453528.jpg

 

Oðlum Alper, Koç Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler’de okuyor, þubatta okulu bitecek. Bana çok kýzgýn, “Sen baþýný örttün beni diplomat yapmazlar artýk” diyor. Öyle bir niyetim yoktu. Ýki kez umreye, bir kez hacca gitmiþtim. 25 Mart’ta üçüncü kez umreye gittim. Tavaf namazýnda secdede iken, “Artýk saçýný açmamalýsýn” diye bir ses duydum. Önce biri söylüyor zannettim. Namazý bitirdim ve titremeye baþladým. Deliriyor muyum diye çok korktum. Koþarak otele gittim. Kanal 7’nin Genel Müdürü Mustafa Çelik’i aradým. “Böyle bir ses duydum. Baþýmý örtsem nasýl olur?” dedim. Çelik, “Kapatsan da baþýmýzýn tacýsýn, kapatmasan da” dedi. Küçük oðlum Efe’den dolayý bu iþten sýyýrýrým diye düþündüm. Çünkü o ne zaman beni namaz kýlarken yakalarsa baþörtüsünü açardý. Kapýdan girdim, “Ne komik olmuþsun” dedi ama açmadý. Ben de bir daha baþýmý açmadým. Allah belki bir plan uyguladý hayatýmda. Baþta baþým örtülü olsaydý bu noktalara gelemezdim. Hakaretler, iftiralar geldi baþýmý örtünce. Cemaatlere üye olmuþum, onlardan para almýþým. Ýnternet sitesinde böyle yorum yazan 50 kiþiye tazminat davasý açtým. Çatýr çatýr para ödeyecekler.

Ama ilk örtünmem ilkokuldayken oldu. Ýlkokul üçteyken babam hacca gitmiþti. Babamýn bir arkadaþý, “Hacdaki babanýn kýzý baþýný örterse hac sevabý alýr” dedi. Babam hacdayken baþýmý örttüm. Ýzmir’de açýktý ama Kýrýkkale’ye tatile geldiðimde örtüyordum.

 

O GÜN NAMAZA BAÞLADIM

 

Bir Ankara yoculuðunda üç dakikayla otobüsü kaçýrmýþtým. Sonrakine bindim. O kadar yorgunum ki gözümü açamadým. Ankara’ya geldiðimizde uyandým, baktým ayaklarýmýzýn altý ceset dolu. Kaçýrdýðým otobüs kaza yapmýþ. O gün beþ vakit namaz kýlmaya baþladým. Baþýný örtüp namaz kýlmamak olur mu? Siz tamamen örtmüþsünüzdür ama bir bakýþýnýzla bir erkeði baþtan çýkarmýþsýnýzdýr, Allah sadrda olaný bilir. Baþýmdakine bir sürü kadýn örtünme demiyor ama ben þu anda bunu yapabiliyorum. Bende hipoglisemi var o yüzden oruç tutamýyorum.

 

TELEVÝZYON

Eleþtirdiðim her þey baþýma geldi

 

1998’de Ankara’da Özel Yaþam Hastanesi’nde halkla iliþkiler yapýyordum ama ameliyat öncesi de hastalarý rahatlatýyordum. Televizyondan da tanýyorlardý beni. Ceset de yýkýyordum. Hocayla beraber ben de giriyordum içeri. Sonra dayanamadým ayrýldým hastaneden. Bu kez ‘Kimse Yok Mu?’ programýný verdi Allah. O iç karartan programlarý eleþtirirdim. Hayatta neyi kýnadýysam Allah hepsini baþýma verdi. Ama ‘Hayatýn Ýçinden’ programýnda iþ öyle çýðýrýndan çýktý ki... Reytingde bir numarayýz, bütün programlarý solluyoruz, öyle pis ki. Eðer yaþanan olayýn detayýný anlattýrmazsanýz sorunu çözemiyorsunuz. Konuklar her þeyi detayýyla anlatýyor, kameralarýn önünde birbirlerine giriyorlar. Eskiden programda yaþananlara üzülüyordum, vücudumu yaralar kapladý stresten. Terapi gördüm. Sonra hiç aðlamamaya beton gibi olmaya baþladým. “Hayatýn mý, para mý?” diye sordular. “Para istemiyorum” dedim. Programý bitirmelerini isteyecektim yönetimden. Onlar da çok bunaldýðýmý anlamýþ, o gün arayýp bana bir yemek programý verdiler: Ýkbal’le Þifalý Yemekler. Ýki uyanýk, ‘Ýkballe Þifalý Yemekler’in com, net, tr bütün internet adreslerini almýþ. Benmiþim gibi ürünler satmýþ, /_np/3529/11453529.jpgbenim aðzýmdan yazýlar yazmýþlar. Biliþim suçlarýnda da sonuç alýnabileceðini gördüðüm için çok mutluyum. O site kapandý. Kendi sitemde o kadar reklam yoktu. Kim bilir ne kadar kazandýlar?

 

SUDAN

Hastane yaptýrýyorum

 

‘Kimse Yok Mu’ ekibiyle geçen temmuzda Sudan’a gittim. Ýki yaþýnda gözlerini kaybeden çocuklar falan, korkunçtu... Darfur’da hastane yaptýrýyoruz. Orada hastane yapmak buradakinin onda birine mal oluyor. Teknik cihazlar hazýrmýþ zaten. ‘Kimse Yok mu?’ ile bu sene Tayland’a, Kamboçya’ya, Myanmar’a gittim. Yaþananlarý gözlerimle görünce izleyiciye daha iyi aktarabiliyorum çünkü. Ýnsanlar benden dinleyince inanýyorlar. Yardýma muhtaç insanlarý gördükçe ne kadar mutlu ve zengin olduðumu fark ettim. Hani benim derdim kilolarýmdý, suratýmda çýkan bir sivilceydi. “Ey Ýkbal sen ne yapýyorsun hayatta!” dedim kendime.

 

EVLÝLÝKLERÝM

Okuyamadýðým için kabuslar görüyordum

 

Annemin akrabasý olan ilk eþim ailesiyle istemeye geldi. 17 yaþýnda lise ikideyken okuldan alýndým, düðün dernek oldu. Ev kadýný olma hedefim yoktu hayatta. Doktor ya da avukat olmak istiyordum. Her gece kabus görüyordum. Bir gün Kýzýlay’da liseden arkadaþým Yüksel ile karþýlaþtým. Hamileydim, çok kilo almýþtým. “Ne oldu sana” dedi. Ona sarýlýp aðladým. “Neden kendini býraktýn ki? Telefon aç okuldan tasdiknameni göndersinler, liseyi dýþarýdan bitir” dedi. Dýþarýdan bitirildiðini bilmiyordum. Liseyi bir dönemde bitirdim. Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi’ni kazandým. Eþim de okumamý destekledi, altýma araba verdi. Çok kýskançtým. Ayrýldýk. Ýkinci evliliðim beþ yýl sürdü. Tanýþmamýz enteresandý. Evleneceðimi önceden biliyordum. Radyolog bir kýz arkadaþým fal baktý. “Deniz aþýrý bir ülkeden biri gelecek gözleri çok güzel kalem gibi düzgün bir insan” dedi. Burhan ile tanýþtýk. Burhan “Amerika’dan geliyorum” dedi, biz kahkahayý patlattýk. Evlendik. Baþbakanýn þahitliðini Melih Gökçek organize etti. Güzel bir hatýra oldu. Mizaç uyuþmazlýðýndan ayrýldýk. Birbirimizi tanýmadan evlenmiþtik, hata buydu.

 

YENÝ PROGRAM

Artýk o reytingi rüyamda görürüm

 

Konuþma problemim vardý. Ya kekeliyordum ya da inanýlmaz hýzlý konuþuyordum. Konuþmayla ilgili problemimi çözen Ýletiþim fakültesindeki hocam Rýfat Aras’týr. Beni sunuculuklara gönderdi. Evliliðim okul bitene kadar da 11 yýl devam etti. TRT’den ‘25. Saatler’ programýndan aldýðým para geçinmeye yetecek bir miktar deðildi. Kozmetikle ilgili bir iþ yaptým. Önce TRT GAP’ta iki seneye yakýn ‘Bu Sabah’, sonra TRT 1’de ‘Nane Limon Kabuðu’ programlarýný sundum. Ardýndan ‘Kimse Yok mu’ ‘Güne Baþlarken’, ‘Çalsýn Davullar’... Çok tutulan programlardý. 3.5-4’ten aþaðý inmiyordu reytingim. Þimdi o rakamlarý rüyamda görürüm. Pasta bölündü, seyirci deðiþti. Bir ara gönüllü hemþirelik yaptým. Libya Kültür’e kursa gittim makrome hocasý oldum. Hiçbir zaman tek iþle uðraþmadým. Bayramdan sonra Kanal 7’de tekrar sabah programlarýna baþlayacaðým. Güzel bölümleri olacak. Hakkari’de bir köylü kadýnýn inanýlmaz bir tiyatro oyunu oynadýðýný gördüm. Yýlmaz Erdoðan’ýn akrabasýymýþ. Kadýnlar programda 10-15 dakikalýk mahalle tiyatrosu oynayacak.

 

LOKANTACILIK MACERAM

400 bin dolarým gitti

 

Bir dönem Ankara’da lokanta açmýþtým. Lokanta fikri çocukluðumdan beri vardý. Ama iþin baþýnda durmayýnca baþarýlý olma þansý yok. Çok kazýk yedim orada. Sormayýn. Her gün bonfileler kayboluyordu. Bir arkadaþým, gizli kamera yerleþtirdi, akþam bakýyor usta bonfileleri streç filme sarýyor beline kuþak yapýp, yürüyerek çýkýyor! 400 bin dolar gitti o restoranda. Küçük bir restorandý ama her þeyin en iyisini almýþtým. Bir þeyi çok istemeyeceksin hayatta. Fakat sonra Bugün gazetesinden yemek köþesi yazma teklifi geldi. Bir yayýnevi de yemek kitabý yazmamý istedi.

 

CENGÝZ HORTOÐLU

Ýki kiþinin yazdýðý aþk romaný

 

‘Aþkýn Bir Yüzü’ romaný Cengiz Hortoðlu’nun fikri. Program danýþmanýyken Esra Ceyhan ile yazmak istemiþ. Allah nasip etmemiþ. Melike ile Murat’ýn aþký anlatýlýyor. Murat’ý yazmýþ. Melike’nin çatýsýný oluþturmuþtu. Ben de aralarýný doldurdum. Ýlginç mesajlar içeren bir aþk romaný oldu. Bir aþk romaný olarak birlikte yazýlmýþ ilk kitapmýþ. Lansmaný da ‘iki yüzlü kitap’ diye yapýldý.

 

SESÝMÝN ZEKATI

Kur’an CD’si yapýp daðýttým

 

Kuran’ýn mealini kendi sesimle okumak için Diyanet Ýþleri Baþkaný ile görüþtüm. “Güzel fikir” dedi ama birileri engelledi. Altý ay bekledim. Hani istiyordum ki karnýmda çocuðum varken okuyayým, o da dinlesin. Kendi imkanlarýmla Kuran’ýn 70 dakikaya sýðan kýsmýný okudum. Geçen sene Kadir gecesinde 50 bin CD basýp sesimin zekatý olarak camilerde ücretsiz daðýttýk. Yeni þiir kitabýna çalýþýyorum. Peygamber efendimizin hanýmlarla ilgili yaþadýklarý olacak.

 

SÝYASET

AKP’den aday olamadým

 

Ankara’daki ana binadan birileri benimle görüþtü. Babam da “Rüyamda görmüþtüm bizim aileden bir bakan çýkacak” dedi, gaz verdi. 2 bin lira adaylýk parasýný da kendisi gönderdi. Ben de gidip partiye baþvurdum. Sonra beni TV 8’den aramýþlardý kadýn aday olarak. Genel merkeze telefon açtým “Ne dersiniz gideyim mi?” Hani haddimi bileyim! “Git” dediler, gittim sonra aday olamadým. Hiçbir açýklamada bulunulmadý.

 

 

Hürriyet, 05.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...