Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hangi ülkede din ne kadar önemli?

 

http://www.risalehaber.com/images/news/70115.jpg

 

Gallup tarafýndan 100 ülkede yapýlan ankete göre ABD, 'zengin ülkeler daha az dindar olur' tezini bozuyor

 

Kamuran Samar'ýn haberi:

 

Gallup araþtýrma þirketi tarafýndan 100 ülkede yapýlan anketin sonuçlarýna göre ABD, 'zengin ülkeler daha az dindar olur' tezini bozuyor. Araþtýrmaya göre Türkiye'de halkýn yüzde 80'i dini günlük yaþamýn önemli bir parçasý olarak görüyor. Bu oran ABD'de de yüzde 65.

 

Ýngiltere, Fransa, Almanya, Japonya gibi zengin ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda Amerika'daki bu oran bir hayli yüksek. Araþtýrmada, kiþi baþýna düþen milli gelir miktarýný baz alan Gallup þirketi, din ile o ülkenin refah seviyesi arasýndaki iliþkiyi bulmaya çalýþtý. Araþtýrma sonucuna göre zengin ve geliþmiþ ülkelerde dinin hayattaki yeri çok az. Buna karþýn daha fakir ülkelerde dine daha fazla önem veriliyor. Ancak bu genel görüþ dünyanýn refah seviyesi en yüksek ülkelerinden ABD'ye uymuyor.

 

Gallup'un ortaya ortaya koyduðu tabloda toplamda 100 ülke yer alýyor. Kiþi baþýna gelirini ortalama olarak yaklaþýk 10 bin dolar olduðu Türkiye'de halkýn yüzde 80'ine göre din günlük yaþamda önemli bir yer tutuyor. Bu oran Ýsveç'de yüzde 10, Danimarka'da yüzde 20, Japonya'da yüzde 25, Ýngiltere'de yüzde 27, Fransa'da yüzde 30 ve Almanya'da yüzde 40 gibi düþük seviyelerde seyrediyor. Ancak zengin ülkeler kategorisinde yer alan ABD'liler, dinin günlük hayatlarýnda önemli yer edindiðini düþünerek, zengin ülkelerden ayrýlýyor.

 

New York Times gazetesinde yer alan araþtýrma sonucunda Endonezya yüzde 100 ile dinin günlük hayatta önemli olduðunu düþünen ülkeler içinde en baþta yer alýyor.

 

 

Risale Haber, 05.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...