Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkler ve Almanlar beraber yaþayabilir mi?

 

Sarrazinin kitabýndan sonra, türklerin ve genel olarak müslümanlarýn Almanya´ya uyum saðlayýp saðlayamayacaklarý yine tartýþýlmaya baþladý.

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/82346.jpg

 

Bu konuyu Sosyolog ve Yazar Cemil Þahinöz araþtýrdý ve “Leben und Arbeiten mit türkischen und muslimischen Familien“ (“Türk ve Müslüman aileleriyle yaþamak ve çalýþmak“) isimli yeni kitabýnda ele aldý. Uyum Sorumlusu olarak çalýþan Þahinöz kitabýnda türklerin ve müslümanlarýn yaþayýþ þeklini konu ediyor.

 

Ýþleri icabý türk ve müslüman aileleriyle çalýþanlar için çok faydalý olan bu eserde, farklý konular ele alýnýyor: Eðitim, Yemek Kültürü, Misafir Kültürü, Aile yapýsý, Moral anlayýþý, Din, Kültür, Okul kavramý, Ýþ dünyasý, Meslek eðitimi, Yaþlýlýk algýsý, Ýstatistikler, Piskolojik sorunlar, Hastalýk ve Sýhhat kavramlarý ve daha bir çok konu araþtýrýlýyor. Þahinöz kitabýn amacý hakkýnda þunlarý söyledi: „Ýnsan bilmediðinin düþmanýdýr. Bildikten ve tanýþdýktan sonra düþmanlýk gider, çünkü insan ne kadar ayný olduðunu fark eder. Bu nedenle bu kitabý okuyanlarda fark edeceklerki, türklerin ve müslümanlarýnda sorunlarý, sevgileri, hüzünleri ve ümitleri ayný. Fazla fark yok. Fark sadece kültürel boyutta.

 

Ve bu kültürel boyutu objektif ve ilmi bir þekilde araþtýrdým ve kitabýmda yazdým.“ Þahinöz´e göre bütün kültürel farklýlýklara raðmen, insanlar bir toplumda beraber yaþayabilirler. Önemli olanýn saygý duymak ve birbirini tanýmaya gayret etmek, olduðunu belirtiyor.

 

 

Moral Haber, 04.09.2010

http://www.moralhaber.net/kitap-tanitim/turkler-ve-almanlar-beraber-yasayabilir-mi/

Risale Haber, 04.09.2010

http://www.risalehaber.com/news_detail.php?id=85634

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...