Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Pakistan insanýnýn zor imtihaný

 

Pakistan`da son bir hafta içerisinde bulunduðumuz yardým çalýþmalarýný sizlere aktarmak istiyorum.

 

Türkiye`den sizlerin göndermiþ olduðu yardým malzemelerini dört ayrý bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýk. Bir çok yardýmlar gelmesine raðmen hala yardýmlarýn ulaþmadýðý bir çok yerleþim merkezi var.

 

Mesela biz Punjab Eyaletinin Chang bölgesindeki köylere gittik. Jabuana isimli köye vardýk. Köyün bulunduðu yere araba ile geçme imkânýmýz yoktu. Ýnsanlar ortalama bel seviyesinde olan sudan geçerek ulaþým saðlýyorlar. Su seviyesi bazý yerlerde boyun seviyesine yaklaþýyor.

 

9c.jpg 3c.jpg

 

Ýnsanlar ada gibi oluþmuþ toprak parçalarýnda kalýyorlar. Þimdiye kadar hiçbir gýda, su, ilaç vs herhangi bir yardým buralara ulaþmamýþ. Öylece bekliyorlar. Tüm araziler, her þey sular altýnda. Çocuklar hasta. Burada gýda daðýtýmýnda bulunduk.

 

 

Burdan diðer bir bölge olan Atharahazari`ye geçtik. Yaklaþýk 20-25 köy tamamen sular altýnda. Ýnsanlar, sularýn sýð olan kýsýmlarýndan geçerek diðer yerlere gidiyorlar.

 

Yiyecek, içecek hiçbir þey yok. Herhangi bir saðlýk merkezi yok. ”Doktor var mý?” diye sorduðumuzda ; baþka bir köyü gösteriyorlar. Devlet oraya bir doktor tahsis etmiþ. Ama oraya her zaman geçilemiyor. Çok aðýr hasta olanlarý imkanlarý nisbetinde götürebiliyorlar. Doktora ulaþanlar da ilaç bulamýyorlar.

 

Sonra yanýmýzda getirdiðimiz gýda malzemelerini kayýklara yükledik. Amacýmýz hiç kimsenin ulaþmadýðý köylere ve yerleþim merkezlerine gitmekti. 5-6 kayýk ile beraber taþan Jahlem ve Chanab nehirlerinin kesiþtiði noktaya 2 saatte ulaþtýk. Nehirden gideceðimiz köye daha iki saatlik yolumuz vardý.

 

Çok tehlikeli ve akýntýlý 4 saatlik yolculuktan sonra Doaba köyüne vardýðýmýzda durumlar içler acýsýydý. Ne bir gýda, ne bir su, ilaç ve de kalacak bir yer. Tüm evler yýkýlmýþ.Kalacak bir yerleri bile bulunmamakta. Yine burada kumanyalarý daðýttýk. 12 saatlik bir yolculuktan sonra tekrar karaya ayak basmak ne kadar da güzel bir þey. Tabi ki iftarlarýmýzý gece 23.30’da açýyoruz hamdolsun.

 

4c.jpg 6c.jpg

 

Ayrýca ikinci bir grup olan diðer arkadaþlarýmýz Band köyünde kumanya ve gýda daðýtýmýnda bulundular.

 

Bir günlük dinlenme molasýndan sonra Chang bölgesi içerisinde bulunan baþka bir yerleþim merkezi olan Shah-Juana’ya geçiyoruz. Televizyondan görüyor ve seyrediyorduk. Ama böyle yerleri yaþamak çok daha acý oluyordu. Sel olalý bir ay olmuþ.

 

Hiçbir yardým kuruluþu ulaþmamýþ. Her taraf, tüm evler , her þey sular altýnda. Elimizde bulunan sayýlý miktardaki gýda malzemesini evvela kamyon ile sonra da kamyonun gidemediði yerlere traktörle taþýyarak götürdük. Kimi zaman traktörün tekerlerinin sular içerisinde kaybolduðu yerlerden korku ile geçerek Shah-Juana köyüne ulaþtýk . Ýnsanlar nasýl bekliyor bir görmeniz lazým.

 

 

Bir an, kendimi ýssýz bir adada kalmýþ bir grup insana ilk defa ulaþan birileri gibi hissettim. Yaþlýlar, bayanlar, çocuklar insanlar vs hepsi inanýn çok periþan. Bizlere öyle bir bakýþlarý vardý ki. Onlarin halini görüp de aðlamamak elde deðildi.

 

Bazý evler vardý her tarafý su altýnda. Ama hala içerisinde yaþayan insanlar vardý. Çünkü gidecek bir yerleri yok ki nereye gitsinler.

 

Ýlaç yok, doktor zaten bilmezler. Traktörümüzün arkasýndan kilometrelerce koþan insanlar vardý..

 

Hele bir amca belki tam bir kilometre koþtu. Keþke elimizde yüzlerce traktör malzeme olsaydý da verseydik. Ama malzememiz çok azdý.

 

 

Bir köye daðýtabildik ancak. Bu bölgede en az 10 köy var ve 50 bine yakýn insan yaþýyor.Biz sadece bir tanesine gidebildik. Diðerleri yine aç,susuz ve periþan. (Biraz önce aldýðýmýz habere göre dün gece Pakistan’ýn kuzeyinden gelen yaðmur sularý bu köydeki su seviyesini 65-70 cm yükseltmiþ.)

 

Özet olarak, þu an itibariyle insanlara hala yardýmlar ulaþmýþ deðil. Devlet hiçbir þey yapmýyor. Herhangi bir kriz masasýnýn olduðunu bile zannetmiyorum. Evler, bahçeler, araziler her þey sular altýnda. Ýnsanlarda kaþýntý ve deri hastalýklarý baþ göstermeye baþladý. Mide ve baðýrsak enfeksiyonlari, ateþli hastalýklar da baþlamýþ vaziyette.. Saðlýk kurumlarý iflas etmiþ durumda.

 

1c.jpg 2a.jpg

 

Dünyadan gelen yardýmlar düzenli organize edilemediði için her yere ulaþýlamýyor. Plansýz ve dengesiz çalýþmalar oluyor.

 

 

Bizler tüm Türkiye adýna buradayýz. Burada þu an itibariyle çok acil olarak gýda, ilaç ve doktor ihtiyacý var. Ayrýca barýnmak için çadýr, prefabrik veya baþka altarnatifler lazým.

 

Yaðmurlar hala durmuþ deðil. Eylül ayýnýn 15-16’sýna kadar aralýklarla bu yaðmurlar devam edecek. 1-2 aya kadar da bu sular çekilmez. Dolayýsýyla bu süre içerisinde kalýcý çalýþmalar yapýlmasý zor.

 

Su ihtiyacýný karþýlamak için merkezi köylere kuyular yapacaðýz.

 

Herbir kuyu bir köyün belki de bir kaç köyün su ihtiyacýný karþýlayacak. Bir kuyunun maliyeti ortalama 1500 dolar tutuyor. Bu hususta yardým edecek kurumlarý ve yardýmseverleri yardýma çaðýrýyoruz. Saðlýk Ýhtiyaçlarý olarak yine merkezi köylere saðlýk ocaklarý inþa etmeyi planlýyoruz.

 

Ayrýca insanlarýn ciddi þekilde elbise ihtiyaçlarý var. En azýndan elimizde ve dolabýmýzda bulunan giymediðimiz veya fazla olan elbiselerimizi buradaki insanlara ulaþtýrabiliriz.

 

Bizler Çare Yardýmlaþma ve Kalkýnma Derneði çalýþanlarý olarak sizlerden gelecek destek ve yardýmlarý bekliyoruz. Bir köy bile olsa yardým edebilsek insanlýk adýna büyük bir ihsan ve fazilettir.

 

Ýrtibat ve daha geniþ bilgi için www.care.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Banka hesap ve numaralarý için http://care.org.tr/yeni/index.php?sid=105 adresine müracaat ediniz.

 

LÜTFEN YARDIM ELÝNÝZÝ UZATIN..

 

 

 

MUHAMMED DOÐAN / Ýslamabad-Pakistan / Haber 7

Çare Yardýmlaþma ve Kalkýnma Derneði

Tel: 00 92 301 566 79 08

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...