Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Saadet'de tekme-yumruklu iftar yemeði

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs180.ash2/44325_424936267884_219592922884_4865673_7602508_n.jpg

 

SP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý iftar yemeðinde Numan Kurtulmuþ'u protesto eden 50-60 kiþilik bir grup solunu bastý. Erbakan lehine sloganlar atan grup Kurtulmuþ'a saldýrmak istedi. Tekmeler havada uçuþtu. Ýftar yapýlmadan bitti.

 

 

 

Saadet Partisi Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý iftar yemeðinde Numan Kurtulmuþ'u protesto eden bir grup, iftarýn düzenlendiði salonu bastý. Hoca'ya sadakatþerefimizdir sloganýný atarak, Numan Kurtulmuþ'a saldýrmak isteyen grup kendilerini enllemek isteyenlere tekme ve tokatlarla karþýlýk verdi.

 

 

 

BÜYÜKELÇÝ'YE TUZLUK

 

Kuran'ý kerim okunurken de eylemlerine devam eden grup Pakistan'ýn Türkiye Büyükelçisi konuþma yapmak için kürsüye çýktýðý zaman da masalardaki tuzluklarý fýrlattý.

 

 

 

Sürekli Erbakan lehine ve Numan Kurtulmuþ aleyhine slogan atan grup, salondaki gazetecilere de saldýrdý. Gazetecilerin büyük bitr kýsmý salonu terk ederek yaþananlarý protesto etti. Saldýrganlar Numan Kurtulmuþ'a doðru yönelince, Kurtulmuþ iftar programýný yarýda býrakarak salonu terk etti.

 

 

 

ASÝLTÜRK'ÜN ADAMLARI ÝDDÝASI

 

Öte yandan, arbedenin ardýndan, salonu basana saldýrganlarý Erbakan'ýn yakýn ismi olan ve olaðanüstü kongre çalýþmalarýný yürüten Oðuzhan Asiltürk'ün yönlendirdiði iddia edildi.

 

 

 

DÜDÜK ÇALARAK GELDÝLER

 

Saadet Partisi Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, partisinin Ýstanbul Ýl Baþkanlýðýnca düzenlenen iftar programýndan, protestocu bir grubun yol açtýðý olaylar nedeniyle ayrýldý. Ýftarýn düzenleneceði WOW Otelin giriþinde toplanan protestocu grup, ''Ýstifa'' yazýlý pankartlar açarak, eski Baþbakanlardan Necmettin Erbakan lehinde sloganlar attý. Düdük çalan gruptakiler, ellerindeki kýrmýzý kartlarý da havaya kaldýrdý.

 

 

 

ERBAKAN BASKISI

 

Gruptakiler ayrýca, otele giriþ yapan araçlara, Necmettin Erbakan'ýn Ankara'daki il baþkanlarý iftarýnda yaptýðý konuþmanýn bir bölümünü içeren metni daðýttý. Otele gelen Numan Kurtulmuþ'un içeriye giriþi sýrasýnda protestocu grup ile protestoya tepki gösteren partililer arasýnda tartýþma çýktý.

 

 

 

KURAN OKUNMASI YARIM KALDI

 

Protestocu grubun, iftar yemeðinin verildiði salonda Kur'an-ý Kerim okunduðu sýrada karþý grupla tartýþmasýný sürdürmesi üzerine arbede yaþandý.

 

 

 

GAZETECÝLER PROTESTO ETTÝ

 

Olayý görüntülemek isteyen basýn mensuplarý iki grubun arasýnda kalarak darp edildi. Polisin de müdahalesiyle protestocu grup dýþarýya çýkarýldý. Yaþananlarýn ardýndan darp edilen gazeteciler, olaya tepki göstererek salonu terk etti.

 

 

 

ÝZLEMEME PROTESTOSU

 

Bunun üzerine Genel Baþkan Kurtulmuþ, içeride kalan basýn mensuplarýnýn yanýna geldi. Gazetecilerinden özür dileyen Kurtulmuþ, dýþarýya çýkan basýn mensuplarýnýn tekrar salona dönmesini istedi. Partililerin ikna çabalarýna raðmen dýþarýdaki gazeteciler, toplu olarak programý izlememe kararý aldý.

 

 

 

KURTULMUÞ'A SALDIRI GÝRÝÞÝMÝ

 

Ýftar yemeði sýrasýnda da salonda sloganlar atarak protestoyu sürdüren grup, içerideki masa ve sandalyeleri devirdi. Grubun kendisine doðru yönelmesi üzerine Numan Kurtulmuþ, iftar yemeðinin verildiði salondan ayrýldý.

 

 

 

SALDIRGANLAR GENÇLÝK KOLLARI ÜYESÝ

 

Polis olayý yatýþtýrmaya çalýþýrken, protestocu grup ise sloganlar eþliðinde eylemini sürdürüyor. Öte yandan, protestoyu gerçekleþtiren gruptakiler Saadet Partisi Ýl Gençlik Kollarý üyesi olduklarýný söylediler.

 

 

 

Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Akyüzlü ise böyle bir tepkiyi tasvip etmenin mümkün olmadýðýný belirterek, ''Kimse bunu teþkilat adýna lanse edemez'' dedi.

 

 

 

AA / Haber 7, 21.08.2010

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs398.snc4/46074_424936387884_219592922884_4865675_4177643_n.jpg

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs419.snc4/46210_424936422884_219592922884_4865676_5155472_n.jpg

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs195.ash2/45801_424936462884_219592922884_4865677_3337363_n.jpg

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs315.snc4/41065_424936517884_219592922884_4865678_2926151_n.jpg

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs185.ash2/44871_424936547884_219592922884_4865679_3930051_n.jpg

 

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs371.snc4/45419_424936552884_219592922884_4865680_1677729_n.jpg

Link to comment
Share on other sites

Milli Gazetede bugün olaydan "cit" yok ;) Bakin iftar haberini nasil verdiler:

 

 


Ülkenin ev sahibi millettir

Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile iftar yemeðinde bir araya geldi. Konuþmasýnda referandum sürecini deðerlendiren Kurtulmuþ, referanduma niye 'þimdilik evet' dediklerini anlattý. Kurtulmuþ, Türkiye'deki sorunlarýn çözümünün milletin yapacaðý bir anayasadan geçeceðini söyledi.

* Ülkenin ev sahibi millettir -

Ýlci Otel'de düzenlenen iftar programýna baþta HAK-ÝÞ Konfederasyonu Genel Baþkaný Salim Uslu ve Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu olmak üzere, BASK Genel Baþkaný Resul Akay, Saðlýk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Baþoðlu ile birlikte konfederasyonlara baðlý sendika baþkanlarý ve daha pek çok sivil toplum kuruluþu temsilcisi iþtirak etti.

Pakistan'a yardým eli uzatýlmalý

Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, konuþmasýna Pakistan'da yaþanan sel felaketi ile baþladý. Pakistan'ýn kardeþ ülke olduðunu söyleyen Kurtulmuþ, bir an önce herkesin bu konuda üstüne düþen sorumluluðu yerine getirerek, yardým elini uzatmasý gerektiðini kaydetti. Kurtulmuþ, "Pakistan'da þu gün þu akþam saatinde zor þartlar altýnda insanlar iftar yapmak zorunda kalýyor. Bu gerçekleri ortadan kaldýrmak için azimle gayretle çalýþmak zorundayýz. Bu sosyal þuur içerisinde olan Ýslam dünyasýnýn durumunu iyileþtirmek için mücadele yapan insanlarsýnýz. Bu gerçeði görerek bu ülkeye yardým etmeliyiz" dedi.

Artýk yeter, millet kendi anayasasýný yapar

Kurtulmuþ, referandumda kullanacaklarý 'Yeni anayasayý milletle yapana kadar þimdilik evet' sloganýnýn neden þimdilik evet dediklerini sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile paylaþtý. Kurtulmuþ, ilk günden beridir bu konuda tutarlý konuþtuklarýný söyleyerek, Türkiye'deki bu tartýþmanýn Osmanlý'nýn son dönemlerinden beridir süregeldiðini ifade etti. Bu tartýþmada asýl meselenin 'bu ülke kimindir' sorusuna cevap aranmasý gerektiðini belirten Kurtulmuþ, "Bu ülkenin sahibi kimdir. Bu ülkeyi yöneten, sahibi olduðu iddiasýnda olan bir grup seçkin, 'bu ülkenin sahipleri biziz' 'bu ülkeye modernleþme de getirilecekse bunu da getirecek biziz' 'millet ise bu ülkenin kiracýsýdýr' diyorlar. Esas mesele bu 'millet bu ülkenin sahibi midir, kiracýsý mýdýr' sorusudur. Bu ülkede yaþayan vatandaþýmýz bu ülkenin kiracýsý deðil, ev sahibidir. Bu millet kendi anayasasýný kendisi yapacaktýr. Artýk yeter bu millet kendi anayasasýný kendisi yapacaðý kabiliyettedir, birikimdedir" dedi.

Kurtulmuþ'tan anayasa meclis önerisi

Kurtulmuþ, 2007 yýlýndaki 411 milletvekilinin kabul ettiði maddenin Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesinden sonra ülkede bir kördüðümün ortaya çýktýðýný söyledi. Son anayasa deðiþikliði ile ilgili mahkemenin almýþ olduðu kararýn sonucunda da mahkemenin orta yolu bulduðunu ve týrnak içinde kelimelerin deðiþtirdiðini de kaydeden Kurtulmuþ, "Mahkeme bu kararla kendisini parlamentonun üstünde görmüþtür. Kanun koyucu baþka bir þey söyledi. Mahkeme bunu deðiþtirdi. Böyle bir görevi yok ama fiilen böyle bir þey yaptý. Bunu aþmanýn tek yolu top yekün bir anayasa deðiþikliðidir. Bizim bu noktada teklifimiz ise kurucu bir meclis. Milletin seçtiði yeni bir anayasa meclisi. Bunlar oturacaklar yeni bir anayasa yaparak millete sunacaktýr. Türkiye mecburen önümüzdeki dönemde bu anayasayý baþtan sona deðiþtirecektir" diye öneride bulundu.

Sendikacýlarda konuþtu

Ýftar sonrasý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri de programda söz aldý. Öncelikle kürsüye gelen Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, kendilerinin üç evetin beklediðini söyledi. Öncelikle önümüzdeki günlerde Hükümet ile memurlar arasýnda süren toplu görüþmelerde iyi bir netice çýkmasý halinde evet diyeceklerini kaydeden Gündoðdu, sonrasýnda ise 12 Eylül'de yapýlacak referandumda memurlarýn haklarýný savunmak için evet diyeceklerini ifade etti. Gündoðdu son evetin ise referandum sonrasý yeni bir anayasa yapýmý için evet diyeceklerini dile getirdi. Saðlýk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa Baþoðlu, ise yapýlan anayasa deðiþikliðinin yetersizliðinden þikayet ederek, bu düzenlemeye de evet diyeceklerini söyledi. Baþoðlu, en azýndan kamu çalýþanlarýnýn artýk inançlarý yüzünden irticacý olarak nitelenmeyeceðini bu yüzden evet diyeceklerini ifade etti.

HAK-ÝÞ Genel Baþkaný Salim Uslu da toplumun ilk kez kendi anayasasýný yapma giriþi için referandumun iyi bir adým olduðunu söyleyerek, yapýlacak referandum da milletin lehine bir çok olumlu maddenin yer aldýðýný söyledi. Uslu, bu güne kadar uygulanan demokrasinin bir oyun olduðunu ve ancak milletin ortak olduðu yeni bir anayasa ile gerçek demokrasinin uygulanabileceðini söyledi.

Hükümet sýkýlmýþ eli açmalýydý

Hükümete sunduklarý anayasa deðiþikliði ile ilgili önerilerinin mevcut deðiþikliðin otuz yýl ilerisinde olduðunu da ifade eden Kurtulmuþ, "Sonuç itibariyle geri olmasýna raðmen bu paket mevcut duruma göre ileri bir olumlu adýmdýr. Bu yolda atýlan her adým müspet bir adýmdýr. Bu süreçlerde de ýsrarla bazý uyarýlarda bulunduk. Bunlarda bizi haklý olduðumuzu gösterdi. Ýktidar ve muhalefet partileri bu süreçte toplumsal havayý iyi yönetememiþlerdir. Muhalefetin tavrý parlamentodaki süreci kilitlemiþtir. Gerekçesi ne olursa olsun, kapýlar ne kadar kapalý olursa olsun. Hükümetin vazifesi sýkýlmýþ yumruklu o eli açmaktýr" dedi.

Milli Gazete, 22.08.2010 

Link to comment
Share on other sites

Saadet Partisi iftarýnda tekme ve yumruk yendi

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/81680.jpg

 

Saadet Partisi'nin iftarýnda Milli Görüþ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan taraftarlarý olay çýkardý. Otel önünde pankartlar ve düdüklerle protestolarýna baþlayan grup, iftar açýldýktan sonra da salonda olay çýkardý.

 

 

 

Saadet Partisi'nin iftarýnda Milli Görüþ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan taraftarlarý olay çýkardý. Otel önünde pankartlar ve düdüklerle protestolarýna baþlayan grup, iftar açýldýktan sonra da salonda olay çýkardý. Salonda Erbakan ve SP lideri Numan Kurtulmuþ taraftarlarý karþý karþýya geldi. Yaþanan arbedeye polis müdahale etti.

 

Saadet Partisi'nin Ýstanbul Wow Otel'de düzenlenen iftarýnda olaylar çýktý.

 

Edinilen bilgiye göre, Saadet Partisi'nin iftarý öncesi otel önünde toplanan grup, "Numan istifa, Hocaya sadakat þerefimizdir, Erbakan nerede biz oradayýz" þeklinde sloganlar atarak tepki gösterdiler. Ayný grup iftar için gelen araçlarý da tekmeledi.

 

Grup, burada kýrmýzý kart ve düdüklerle protestolarýný sürdürürken, davetliler de salona geçti. Salonda Kur'an-ý Kerim okunmasý sýrasýnda bir masada baþlayan kargaþa kýsa sürede salonun bir bölümüne yayýldý.

 

'Numan istifa" þeklinde sloganlar atan grubu partililere durduramadý. "Kur'an okunuyor yapýlan ayýptýr" ikazlarýna raðmen grup sloganlarýna devam etti.

 

Daha sonra polis salona girerek grubu sakinleþtirdi. Protestolar sýrasýnda basýn mensuplarýna da grup tarafýndan tepki gösterildi.

 

Ezan okunmasýnýn ardýndan bir süre sessizlik hakim oldu. Ýftarýn ardýndan yaklaþýk yarým saat sonra Erbakan'ýn iftar için gönderdiði mesaj okundu. Mesajýn okunmasýnýn hemen ardýndan 'Mücahit Erbakan' sloganlarý atýldý. Yaklaþýk 50 kiþilik grup salonun ortasýnda toplandý.

 

Erbakan taraftarlarý, "Numan istifa, Hainler gidecek baþka yolu yok, Yönetim istifa" þeklinde sloganlar atarken, kargaþa salonun tamamýna yayýldý. Çýkan arbedede masalar devrildi.

 

Bunun üzerine Numan Kurtulmuþ salondan çýkarýldý, programýn bittiði anons edildi.

 

Salondaki olaylar üzerine güvenlik güçleri kavga edenlere müdahale etti. Kurtulmuþ taraftarlarýndan bazýlarýnýn Erbakan taraftarlarýna çatal ve bardak attýklarý görüldü. Bunun üzerinde kavga daha da büyüdü.

 

Grubun salondaki düdük ve sloganlarla tepkisi devam ediyor.

 

Polis salonda geniþ güvenlik önlemleri aldý.

 

CÝHAN, 21.08.2010

Link to comment
Share on other sites

'Ýftar açacak dudaklara suyu çok gördünüz'

 

Saadet Partisi Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ'un, basýna verdiði iftarýn bir grup fanatik tarafýndan basýlýp yaðmalanmasý üzerine yazar Sibel Eraslan, geliþmeleri anlatan bir yazý kaleme aldý. Eraslan, "Ne oldu size?" diye sordu

 

Yazar Sibel Eraslan, bu davaya gönül vermiþ, yýllarýný bu uðurda harcamýþ bir isim. Numan Kurtulmuþ'un basýna verdiði iftar davetine gitmekten aldýðý bilgi üzerine son anda vazgeçti.

 

Yaþananlarý an be an telefonla takip ettikten ve facia boyutunu ekranlardan izledikten sonra bu yazýyý kaleme aldý.

 

Ýþte Eraslan'ýn "Ne oldu size?" diyen yazýsý:

 

"BUNU DA GÖRECEKMÝÞÝZ...

ÝFTAR BASKINI...

 

Ramazan günlerindeyiz... Rahmet ve bereket ayýndayýz... Kur'an-ý Kerim'in inzal olduðu vakitlerdeyiz... Bin aydan daha hayýrlý Kadir Gecesi'nin hürmetine, kurdun kuþun bile selam durduðu incelik, af ve merhamet zamanlarýndayýz...

 

Kardeþine oruç açacaðý vakit kalkan elleri nereye yazacaðýz, nereye koyacaðýz?

Hangi tartý tartacak iftar sofrasýný tekmeleyip daðýtan bu kör öfkeyi?

Allah rýzasý dediðimiz þey boþ ve kof bir söylev miydi?

Ne oldu size?

Kardeþlik andýnýzý zikreden Kur'aný Kerim'i nereye kaldýrýp koydunuz?

Kardeþinizin içeceði bir bardak suyu, iftar vaktine dar edip ateþten bir Kerbela'ya çevirmekle mi namlanacaðýnýzý zannediyorsunuz?

 

Ne oldu size?

Gözleriniz var ama hýrs bürümüþ, göremiyorsunuz...

Kulaklarýnýz var ama hiçbir merhamet, hiçbir istimdad sözünü iþitemiyorsunuz...

Dillerinize öfkeli dikenler batmýþ, dünya ihtirasýndan baþka bir þey konuþamýyorsunuz...

Ne oldu size?

Kardeþin kardeþi vurduðu kýrdýðý bir düzeyde, kalplerinize perdeler inmiþ... Mühürlerle kilitlediðiniz kalbinizdeki imza Allah'ýndýr, unuttunuz mu ne oldu size?

 

Müslüman elinden, dilinden ve belinden emin olunan kiþidir oysa...

Elinizden ve dilinizden emin deðiliz. Siz, vehne maðlup olmuþ ahir zamanýn fena tecrübelerinden birisi olarak hatýrlanacak iþlere yeltenmemelisiniz...

 

Bunca yýldýr inancýndan, kimliðinden, varlýðýndan dolayý yokluða mahkum edilmiþ nesillerin, “ben de varým” azmindeki medeniyet mücadelesi bu kýyýlara mý vuracaktý?

Beli bu yolda bükülmüþ, saçlarý bu yolda aðarmýþ, gün yüzü görmeden topraða karýþmýþ yüz binlerce inançlý kardeþimiz, sizlerin haline ahh... ediyor...

 

Bu ne kötü bir alýþveriþ?

Kýrk yýllýk uzun ve nice emekler isteyen bir umudu, kardeþinin iftar sofrasýný tekmeleyerek berhava etmek...

Aklýnýzý yitirmiþ olmalýsýnýz...

 

Baðdat iþgalinde kötülüklerle iþ gören iþgalperesetleri hatýrlattýnýz. Ezan vaktini dar ettiniz kardeþlerinize. Ýftar açacak dudaklara suyu çok gördünüz. Mü'min sofralarýna ateþ düþürdünüz.

Yazýklar olsun. Yazýklar olsun. Yazýklar olsun.

 

Bunun için mi geceler gündüzlere katýlarak koþuldu... Bunun için mi zindanlara düþüldü? Bunun için mi itildik kakýldýk ama yýlmadan yürüdük tüm dikenli yollarý? A benim caným kardeþim, bunun için mi bölüþtük bir dilim kuru ekmeði? Uykusuz geceleri, aç susuz teptiðimiz yollarý... Babalar çocuklarýný göremeden büyüttü... Kýzlar, analarýnýn cenazelerini kaldýrmadan dava derdiyle yollara düþtü... Sandýk baþlarýnda beklerken komaya giren hamile kadýnlar, bayrak asacaðým derken direklerden düþen ihtiyar dedeler, bebeðine içireceði sütü komþusuna ikram eden fukara anneler, gece namazlarýnda Peygamberimizi (sav) gören gençler... Biz... Hepimiz. Ýnanmýþtýk bu davaya... Hani sahabeler arkadaþlarýmýzdý bizim... Hani Kerbela'nýn asýrlar sonrasýndaki gözü yaþlý þahitleriydik...

 

Ne oldu bize kardeþim? Ne oldu bize?

 

Ne zamandýr miras kavgasýna dönüþtü bu dava?

Ne zamandýr vehne, dünyaya battýk bu kadar?

Yazýk... Bin kere yazýk...

Ölümlü olduðumuzu unuttuk. Davayý mal mülkle, davayý miras terekesiyle karýþtýrdýk...

 

Bir Müslüman diðer Müslümandan emniyet duyamayacak hale gelmiþse... Buðz ve nefret fýþkýran yüzlerden korunmak adýna Nas, Felak ve Ayetel Kürsi'ye sarýlýyorsa... Söylenecek söz kalmamýþtýr geriye...

 

Son anda aldýðým güvenlik istihbaratýyla katýlamadým Saadet Partisi Ýftarýna... Ajanslardan vahim görüntüler dökülmeye baþlar baþlamaz Sevgi Kurtulmuþ'u aradým derhal... Baskýnýn ortasýndan, sloganlarýn içinden teessür dolu ama vakarlý bir sesle yanýtladý; “merak etmeyin iyiyiz, dua edin, dua edin...” dedi... Saadet Partisi Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ hayatýnýn en aðýr imtihanlarýna maruz kaldý þu mübarek günlerde... Hamdým, piþtim, yandým Elhamdülillah diyen erenlerin sabrýyla duruyor karþýmýzda... Bu imtihanlý günler, onu iradesi çelikten daha saðlam bir uzak yol kaptaný olarak çýkaracak... Her þey gözlerimiz önünde cereyan ediyor. Muarýzlarý her gün biraz daha batarken, sabrý ve dirayetiyle pýrýl pýrýl parlýyor...

 

Ölmeden evvel bunu da görecekmiþiz demek ki...

Þimdi hakký teslim etmek zamaný. Bu dava kimsenin tapulu malý, miras terekesi deðil. Herkes aklýný baþýna toplasýn. Bu dar dünyanýn bir de ahireti var, unutmayalým..."

Link to comment
Share on other sites

Numanistler, Milli Görüþ Gençliði'ne "O... Çocuklarý" Diye Küfrettiler

Olaylarýn medya göründüðü gibi olmadýðý ortaya çýkmaya baþladý...

 

Gözlerini kin bürümüþ Numanistler, "Mücahit Erbakan" diye slogan atan gençlere kürsü mikrofonundan "O... Çoçuklarý" diye küfrettiler.

 

Saadet Partisi Ýstanbul ÝL Baþkanlýðý’nýn Ýftarýnda yaþanýlanlar medyanýn gündemini iþgal etmeye devam ediyor.

 

Numancýlar arkalarýndaki Aydýn Doðan ve Ak Parti Medyasý desteði ile provoke ettikleri iftar hadisesini duygusal ve kutsal terimler kullanarak Milli Görüþ gençliðinin üstüne yýkmaya kalkýþadursun, olaylarýn perde arkasý hiçte Numanistler ve Kartel Medyasýnýn yansýttýðý gibi deðil.

 

Milli Görüþ Portal yöneticisi Tevfik Yazýcýlar, dün akþam yaþanýlan hadiseyi kendi gözlemleri ile kaleme aldý. Milli Görüþlü gençlerin olaylarýn perde arkasýný bilmeden ve Kartel Medyasýnýn gazý ile eleþtirildiðini ifade den Yazýcýlar, "Mücahit Erbakan" diye slogan atan gençliye kürsü mikrofonunda “o..ç..” diye hakaret edilince olaylarýn patlak verdiðini ve provokasyonu ise Türker Saltabaþ’ýn Fatih Ýlçe Gençlik Kollarý Eski Baþkaný Þenol Düzgün’ün üzerine yürümesi ile baþladýðýný yazdý.

 

Ýþte hadisenin perde arkasý:

 

Samet kardeþim ben oradaydým. Ýstersen sana görmediðin gerçekleri anlatayým da ondan sonra karar ver. Hani dediðin gibi "þu kartel medya gözüyle karar verme"

 

Dün akþam Ýstanbul Ýl Teþkilatýmýzýn düzenlediði iftardaydým. Hamdolsun. Erbakan hocamýzýn dediði gibi "Milli Görüþün partisi Saadet Partisidir". Bizlerde hep beraber Saadet Partisi’nin iftarýndaydýk.

 

OLAYLARI SALTABAÞ BAÞLATTI

 

Ýftarda protestolar Kur’an okunurken olmadý. Kur’an okunurken “Numanist” Türker Saltabaþ, Fatih Gençlik Kollarý eski Baþkaný Þenol Düzgün beyin üzerine yürüdü. Þenol beyi dýþarý atmaya çalýþan bir gurup Numanisti gören Fatih teþkilat mensuplarý, ne olduðunu anlamaya çalýþtý. Bir Gençlik Kollarý Baþkanýna yapýlan “terbiyesizce” saldýrý protesto edildi o anda. Kur’an okunmasýna aldýrmadan kardeþlerine saldýran Numanistler, provoke ediyorlardý ortamý. Hamdolsun Þenol Bey bu rezil provokasyona uymadý ve bir masaya oturdu sessizce.

 

NUMANÝSTLER BASINA SALDIRDI

 

Ardýndan olayý görüntülemeye çalýþan basýn mensuplarýna saldýrdý Numanist Provokatörler. Hatta sonrasýnda basýn mensuplarý onlarý protesto ederek dýþarý çýktýlar. Hem davet ettiniz hem görüntü almamýza engel oluyorsunuz diyerek.

 

NUMANÝSTLERÝN KARTEL MEDYASI AÐZI

 

Ama sizler bugün birkaç kartel medyasýnýn aðzý ile "Kuran okunurken protesto olur mu" diyebiliyorsunuz yazýk.

 

Bir haber kanalý 30 kiþi diðeri 50 kiþilik guruptu diyor. Ama korkudan titrediklerini, Numan Kurtulmuþ’un kaçmak zorunda kaldýðýný, ortalýðýn savaþ alanýna döndüðünü de ardýndan ekliyorlar. Yahu hiç sormaz mýsýnýz” 30-50 kiþi mi tüm bunlarý yaptý?” diye.

 

SAHTE TELGRAF OKUDULAR!

 

Kartelin bu yalanýna inananlara yanarým. Dün akþam SP Ýstanbul iftarýnda Necmettin Erbakan'a ait olduðu iddia edilen sahte bir telgraf okunana kadar her þey normaldi. Telgraf "Efsane baþbakan Necmettin Erbakan" diye bitene kadar salonda bulunanlarýn bir kýsmý iftarýný yapýyor diðer kýsmý da namazlarýný kýlýyordu. Ýþte olaylar bu sýrada patlak verdi.

 

Çakma telgrafta Necmettin Erbakan ismini duyan salonda bulunan yüzlerce davetli "Mücahit Erbakan " sloganýný atmaya baþladý. Hatta öyle ki her masada en az 5-6 kiþi sesi çýktýðýnca "mücahit Erbakan " diyordu. Dün gece protestoya katýlan 30-50 kiþi deðil en az 600 kiþiydi. Video kayýtlarýnda da bu mevcuttur zaten. Aklý olan görür.

 

“MÜCAHÝT ERBAKAN” SLOGANI RAHATSIZ ETTÝ!

 

Ýþte ne olduysa o anda oldu.

 

Numanist provokatör bir … "Mücahit Erbakan " diyen kalabalýða doðru eline geçirdiði bardaðý tuzluðu fýrlattý. Mücahit Erbakan diyen kardeþine saldýran provokatör salonun birbirine girmesinin sebebi oldu. Gelen bardaðýn kýrýlmasý ile parmaðý kesilen bir genç kendini korumaya çalýþýrken devrilen masanýn ardýnda parmaðýný sarmaya çalýþýyordu.

 

Numanist provokatörler geceyi birbirine katmayý baþardý.

 

NUMANÝSTLER, ERBAKAN SEVGÝSÝNÝ HAZMEDEMEDÝ

 

Samet çevresinde 7 kiþi olduðu halde Numanist bir Provokatörün arkadan gelip tekmelediði Ömer kardeþimizi görmedin mi video da fotolarda. Erbakan’dan gelen çakma telgrafýn ardýndan " Hocaya sadakat þerefimizdir" diye slogan atan Ömer’e saldýran Numanist provoke etti dün akþam salonu.

 

Kardeþlerine saldýran edep yoksunu Numanistler salonda "Erbakan " diyenlere saldýrmaya baþladýðýnda salonun neredeyse tamamý artýk "Numan Ýstifa" diye baðýrýyordu.

 

KÜRSÜDEN ERBAKANCILARA O… Ç… DENÝLDÝ

 

Hele kürsüden " Mücahit Erbakan" diyen yüzlerce davetliye " buradakiler O... Ç... larýdýr" diyen Numanist .... Ýþte o Numanistin provokasyonu salonda yüzlerce davetlinin kürsüye doðru hareketlenmesini saðladý. Düþünsenize bu kadar provokasyona karþý hala edebini koruyabilen yüzlerce davetli..

 

Samet bizler protestoyu edebimizle gerçekleþtirmeyi biliriz.

 

Ama o salonda "Mücahit Erbakan" diyen kardeþine bardak, tuzluk fýrlatacak Numanist Provokatörler olacaðýný düþünmemiþtik.

 

Ama o salonda "Hocaya Sadakat " diyen kardeþine arkadan saldýrýp tekme atacak Numanistler olacaðýný düþünmemiþtik.

 

Ama o salonda "Erbakan Nerede biz oradayýz" diyen kardeþine kürsüden "o.. ç...larý " diyebilecek bir Numanist Provokatör olacaðýný düþünmemiþtik.

 

Dün gece saadet Partisi Ýstanbul iftarýnda salonun yarýsýndan çoðu hep bir aðýzdan "Numan istifa " dedik. Bunu kaldýramayan Numaný putlaþtýrmaya çalýþan bir avuç Numanist provokatör geceyi provoke etti ve bu görüntüler ortaya çýktý.

 

Ýnþallah Hocamýzýn emrettiði kongre biran önce gerçekleþecek ve bu provokatörler putlarý ile aramýzdan ayrýlacaklar...

 

 

 

Ahmed Niyazoglu, 22.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Mevlüt Karsavran yazdý

 

ÝFTAR OLAYINDAKÝ GERÇEKLER

 

 

 

Ýftarda yaþanýlanlarý kaleme alan bir baþka isim ise Numanistler tarafýndan Erbakan'a olan baðlýlýðý nedeni ile görevinden alýnan Saadet Partisi Eyüp Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Mevlüt Karsavran oldu.

 

Ýþte Karsavran'ýn dün gece yaþanýlanlarla ilgili kaleme aldýðý gerçekler:

 

 

 

Ýstanbul il iftarýnýn protesto edileceði günler öncesinden kamuoyu ile paylaþýlmýþtý. Yani konuyla alakalý hem genel merkezin hem de Ýstanbul il baþkanlýðýnýn haberi vardý. Hatta konuyla iliþkili olduðu düþünülen isimlere de çeþitli yollardan tehditler de gönderilmiþti.

 

Gençler protestoyu otelin giriþinde ellerinde kýrmýzý kartlarla, düdüklerle ve istifa afiþleriyle gerçekleþtirdiler. Buradaki protesto herhangi bir taþkýnlýk olmadan gayet neþeli bir þekilde devam etti. Zaten iftar öncesinde de sonrasýnda da dýþarýda hiçbir þekilde bir tatsýzlýk yaþanmadý ( Ýftar sonrasýnda da protestolar devam etmiþ olmasýna raðmen).

 

 

 

ÝÇERÝDE MÝSAFÝRLER DARP EDÝLDÝ

 

 

 

Ýftar programý davetiyeli olmasý nedeniyle içeriye davetiyesiz giriþ mümkün deðildi. Ayrýca da içeriye davetiyesiz giriþi önlemek amacýyla yüksek güvenlik önlemleri de alýnmýþtý. Kýsacasý içeride 144 ve 145 no'lu masalar dýþýnda davetiyesiz misafir yoktu. Bu iki masaya oturtulan 20 genç Ýstanbul gençlik kollarý teþkilat baþkaný Ýhsan Sorar tarafýndan Esenler ilçesinden özel olarak getirtilmiþ kiþilerdi. Özel görevleri olaylarýn detayý anlatýlýrken anlaþýlacaktýr.

 

 

 

Salondaki ilk kargaþa Ýstanbul Ýl Baþkan Yardýmcýsý Türker Saltabaþ'ýn yaklaþýk 10 kiþilik grupla birlikte salona girmesiyle yaþandý. Türker Saltabaþ Fatih ilçesinden tanýdýðý ve muhalif olduðunu düþündüðü bir kýsým misafirlere "niye geldiniz, ben size gelmeyeceksiniz demedim mi?" demesi ve sözlü birkaç atýþmadan sonra Türker Saltabaþ'ýn yanýndaki "Nail" isminde birinin masadaki misafirlerden birine yumruk atmasý olaylarýn fitilini ateþledi. Bir süre devam arbede Genel Baþkan Yardýmcýsý Akif Gürdoðan'ýn araya girmesiyle yatýþtýrýldý. Ancak Türker Saltabaþ'ýn ekibinin bir türlü uslanmamasý neticesi Kur'an-ý Kerim okunurken tekrardan yaþanan kýsa süreli arbede misafirlerin saðduyusu neticesinde tekrardan yatýþtýrýldý. Bu arada olaylarý görüntülemek isteyen basýn mensuplarýna il yönetiminden bazý isimler müdahalede bulundu. Ezan okundu, oruçlar açýldý, Ýl Baþkaný Erol Erdoðan konuþmasýný yaptý. Daha sonra program sunucusu programa gönderilen telgraflarý okumaya baþladý. Son okunan telgrafýn Efsane Baþbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafýndan gönderildiði söylenince salonun büyük bir kýsmý Erbakan lehinde tezahüratta bulundu. Tezahürat sýrasýnda ön masalarda oturan Üsküdar ilçesinden Þevki Yýlmaz tezahürat eden gruba karþý çatal fýrlattý. Atýlan çatal Hüseyin Erikçi isminde bir misafirin kafasýndan yaralanmasýna sebep oldu. Bu sýrada 144 ve 145 no'lu masalara yerleþtirilen davetiyesiz grup tezahüratta bulunanlara ve Erbakan'a açýkça küfürler savurmaya baþladý. Bunun üzerine salon karýþtý ve ortaya bu istenmeyen görüntüler çýktý.

 

 

 

Bu yaþanan olaylar neticesinde þu sorularý sormak gerekir?

 

 

 

1-) Türker Saltabaþ hangi hakla davetiyeli misafirlere hesap sormaya kalkýþmýþ ve onlarý darp etmiþtir?

 

 

2-) Türker Saltabaþ neden Kur'an-ý Kerim'e dahi saygýsý olmayan bir grupla salona girme ihtiyacý hissetmiþtir?

 

 

3-) Basýna müdahale edenler Ýstanbul il yönetim kurulu üyeleri olmalarýna raðmen bunu tezahürat eden misafirler yapmýþ gibi göstermeye çalýþmaktaki amaç nedir?

 

 

3-) Ýstanbul gençlik kollarý teþkilat baþkaný Ýhsan Sorar o 20 kiþilik grubu neden davetiyesiz içeri almýþ ve bunlara nasýl bir görev vermiþtir?

 

 

4-) Erbakan lehine tezahüratta bulunan misafirlere ön masalardan çatal, býçak ve tuzluk atmayý baþlatan Þevki Yýlmaz davetiyeli bir misafir midir? Ya da davetiye kim tarafýndan finanse edilmiþtir?

 

 

5-) Erol Erdoðan kendi ekibinde bulunan Türker Saltabaþ, Ýhsan Sorar ve il yönetim kurulu üyelerinin yapacaklarýndan haberdar mýydý? Bu yapýlanlar önceden tasarlanmýþ mýydý?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Þevki Yýlmaz'dan SP'lilere sert eleþtiri

 

Þevki Yýlmaz, Saadet Partisi iftarýnda çýkan olaylarý, "Ebu Cehiller bile bu mübarek ayda kan davalarýný býrakýrlardý. Bu ayda doðan kýz çocuklarýný bile gömmezlerdi." diyerek sert bir dille eleþtirdi.

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/81769.jpg

 

Milli Görüþ teþkilatlarýnda uzun süre görev yapmýþ olan eski Rize Milletvekili Þevki Yýlmaz, Saadet Partisi (SP) iftarýnda çýkan olaylarý, "Ebu Cehiller bile bu mübarek ayda kan davalarýný býrakýrlardý. Bu ayda doðan kýz çocuklarýný bile gömmezlerdi. Sükunet, kardeþlik, birbirini sevmek gerekiyor." sözleriyle deðerlendirdi. Hollanda'ya gidiþi esnasýnda Atatürk Havalimaný'nda Cihan Haber Ajansý'nýn (Cihan) sorularýný cevaplandýran Þevki Yýlmaz, SP'de iftar vakti yaþanan kavga ve 12 Eylül referandumuna iliþkin açýklamalar yaptý.

 

Milli Görüþ çatýsý altýnda 30 yýl bulunduktan sonra siyasetten ayrýlan Þevki Yýlmaz, kardeþler arasý kavgayý tasvip etmeyeceklerini belirterek, koltuklarýn gelip geçici, dünyanýn fani ve asýl olanýn ahiret sonsuzluðu olduðunu anlattý.

 

DÜNYA KALPTE DEÐÝL CEPTE OLURSA KAVGALAR OLUYOR

 

"Ama maalesef dünya kalpte deðil cepte olursa kavgalar oluyor." diye sözlerini sürdüren Yýlmaz, dinin kullanýlmak için deðil yaþamak için geldiðini vurguladý.

 

Yýlmaz, "Koltuklara, makamlara, paralara esir olanlar hep kavga ederler. Koltuklarý ve makamlarý esir alanlar hep kardeþ olurlar. Biz bunu Afganistan'da yaþadýk. 1980'lerdeki Afganistan ile övünüyoruz ama bugünkü Afgan ile utanç duyuyoruz. Ayný Afganlýnýn kalbinde Allah cebinde dünya iken Ruslarý yendiler istiklallerine kavuþtular. Sonra iktidara geldiler. Koltuklar uðruna 7 grup birbirini yedi. Her grup kendini haklý diðerini cehennemlik ve kafir gördü. Birbirleriyle savaþtý kendi elleriyle ülkelerini iþgal kuvvetlerine teslim ettiler." örneðini verdi.

 

CAHÝL TOPLUM ÝLE ÝKTÝDAR TAM BÝR ÝMTÝHANDIR

 

Þevki Yýlmaz, 30 yýllýk siyasi hayatýnýn tecrübesini "Cahil toplum ile iktidar tam bir intihardýr." þeklinde ifade ederek, kavgalarýn bunu gösterdiðine iþaret etti. Eski partisi için, "Ýktidara gelirken ilmi ön planda tutmalýydýk" diye öz eleþtiri yapan Yýlmaz, þöyle devam etti: "Ýktidara gelebiliyorsunuz. Kadronuz kendinizden deðilse hükümet oluyor ama muktedir olamýyorsun. Þimdi tam bir acý manzara yaþandý. Koltuk uðruna kardeþleri birbirine düþürüyorlar. Aslýnda o kavgayý yapanlar maþadýr, aldatýlmýþ, aklýný kiraya vermiþ kardeþlerimdir. Koltuk hýrsý taþýyanlarýn maþasý olabilir. Kavgayla nereye varabilirsiniz ki. Yýllarca sohbetlerimizde bu gençlere nefis terbiyesi dersi vereceðiz. Ama kendimiz uygulayamayacaðýz. Allah, 'yaþamadýðýnýzý neden söylüyorsunuz" diyor. Ýslam barýþ demektir. Bir Müslüman'ýn bunlara þýk bakmasý uygun deðil."

 

Ramazan ayýna Ebu Cehil kadar saygýlý olmak için çaðrýda bulunan Þevki Yýlmaz, "Ebu Cehiller, 'Haram Aylar'a (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) saygýsýný gösteriyordu. Bizim Ebu Cehil'den farkýmýz olmasý için 12 ay kavga etmememiz lazým. Nedir bu koltuklarýn hýrsý. Siz Sahabe'den üstün müsünüz? Sahabenin kendisi de 2 parti birden kuruldu. Muaviye'nin Þamda, Hazreti Ali'nin de Kufe'de partisi vardý. Kimse birbirine 'kafir' demedi. Oyuna getirdiler, savaþ da yaptýlar ama yatsý namazýnda savaþ yapmamýþ gibi omuz omuza namaz kýldýlar. O gün kuvvet yoluyla iktidar elde ediliyordu. Bugün sandýklar var." dedi.

 

TORUNLARIMIZIN GELECEÐÝNÝ ÝLGÝLENDÝREN BÝR REFERANDUM

 

Þevki Yýlmaz, 12 Eylül referandumunu da yüz yýllýk seçimlerin en mühimi olduðunu dikkat çekerek, AK Parti'ye teþekkür etti. Referandumun partisi olmadýðýný belirten eski siyasetçi, "Hangi partiden olursak olalým. Referandum bir parti tercihi deðil, Türkiye'yi ayaða kaldýrma tercihidir. Tavsiyem. 'Oy anam dememek' için okumadan oy vermeyelim. 'Hayýr' mý deyeceksin oku da de. Neye 'hayýr' dediðini de. 'Evet' mi diyeceksin oku da de. En basit bir anlaþmayý okumadan imzalýyor muyuz?. Bu Türkiye'nin, torunlarýmýzýn geleceðini ilgilendiren bir referandumdur." izahýný yaptý.

 

DEVLETÝYLE MÝLLETÝNÝ BARIÞTIRACAK ANAYASA ÝÇÝN TEÞEKKÜR ETTÝ

 

Þevki Yýlmaz, yemin ederek 12 Eylül referandumunun yüz yýllýk seçimlerin en mühimi olduðunu kaydetti. Yýlmaz, "Türkiye'miz ayaða kalkacak, barýþ, ordu-millet, yargý-millet kaynaþmasý saðlanacak. Bu hükümete o yönden teþekkür ediyorum. Ýlk defa devletiyle milletini barýþtýracak bir anayasa deðiþikliðine adým attý. Yeterli deðil onlar da biliyor yeterli olduðunu ama bir sýfýrdan büyük. Þimdi 12 Eylül'de haklarýmýzý elde etme açýsýndan bir olacaðýz. Ondan sonra o tünelin dehlizinden inþallah milletimizi; alevisi, sünnisi, kürdü Türk'üyle özgürlüklerin bayramý yaþanmaya baþlayacak. Anayasa deðiþikliði için geç kalýnmadý. Zararýn neresinden dönülürse kardýr. Parti gözlüðüyle deðim Allah'ýn verdiði feraset gözlüðüyle bakarsak, aklý selim her kiþi buna 'evet' oyu verecek. Onun için beyaz giyiyorum" þeklinde sözlerini tamamladý.

 

Cihan, 23.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...