Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Diyanet'ten Ýslami sohbet sitelerine veto

 

Ýslami sohbet sitelerine, Diyanet Ýþleri'nden veto geldi. Kurumun dergisinde, bu sitelere giren gençlerin duygusal olduðu belirtildi, kadýnlara 'dikkatli olun' dendi

 

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ndan, Ýslami sohbet siteleri için uyarý var. Baþkanlýðýn aylýk dergisinde Ýslami duyarlýlýklarý olan kiþilerin toplumsal ortamlara daha az girdiði, bu nedenle sosyalleþme ihtiyacýný sanal ortamda giderdikleri kaydedildi.

 

Dergide, 'Ýslami sohbet sitelerine gençlerin, yaratýlýþlarý gereði daha duygusal olduklarý, duygusal temelli kararlar verdikleri için özellikle de bayanlarýn temkinli olmalarýnda yarar vardýr' denildi.

 

Psikiyatri Uzmaný Dr. Alper Evrensel tarafýndan kaleme alýnan yazýda, 'Sanal baðýmlýlýk ve Ýslami sohbet siteleri' mercek altýna alýndý. Yazýda özetle þunlar kaydedildi:

 

GÝZLÝLÝK GÜNAHI KOLAYLAÞTIRIYOR: Sanal ortam, kiþinin nefsiyle baþ baþa kalmasýna sebep oluyor. Yalnýzlýk ve gizlilik, günahý daha kolay iþlenebilir kýlýyor.

 

Çevreden çekinceleri olan insanlar bilgisayar baþýnda kendisini çok daha rahat hissedebiliyor.

 

ÝNTERNET ATEÞ GÝBÝ: Eðer bir bayan, yeterince sosyalleþemiyorsa sanal ortama yönelmesi doðaldýr. Bu noktada sýnýrlarý belirleyen unsur, bayanýn ne yaptýðýnýn bilincinde olmasýdýr.

 

Bilgisayar ve internet ateþ gibidir. Onu ne amaçla kullandýðýnýza göre faydasý ve zararý deðiþir.

 

KÖTÜ NÝYETLÝLERE DÝKKAT: Ýslami sohbet sitelerini, sosyalleþme ihtiyacýnýn bir ürünü olarak görmek mümkündür.

 

Dini duyarlýlýklarýnýn olmasý bir ortak payda olunca da iletiþim kolaylaþmaktadýr. Ancak bunu da suiistimal eden kötü niyetli insanlarýn olabileceðini akýldan çýkarmamak gerekir.

 

'ÇEVRÝMÝÇÝ TEHLÝKEDEN' KURTULMA YOLLARI

 

Diyanet Ýþleri Kurumu'nun dergisinde yer alan bir baþka yazýda ise internet baðýmlýlýðýndan kurtulmak isteyenlere tüyolar verildi.

 

Dergide internet baðýmlýlýðý, 'çevrim içi tehlike' olarak nitelendirilirken, tehlikeden korunmak için þunlar önerildi:

 

- Günlük kullaným için belli bir süre belirleyin ve bunun dýþýna çýkmayýn.

 

- Bilgisayarý aile bireylerinin ortak kullandýðý alana çýkarýn.

 

- Gün içinde internete girdiðiniz saati deðiþtirin.

 

- Gençlere internete girmeyi yasaklamayýn.

 

- Onlara saat sýnýrý koyun.

 

- Arkadaþlarý ile internet dýþý iletiþim kurmasýný özendirin.

 

SAF DUYGULARLA GÜVENÝYORLAR

 

Ýslami duyarlýlýklarý olan kiþiler günahla daha az karþýlaþmak için toplumsal ortamýn içine daha seyrek giriyor olabilir.

 

O nedenle insanlarý tanýma ve onlardan kötülük gelebileceði bilgisi yeterince geliþmiyor olabilir.

 

Ýslami sohbet sitelerine giren gençlerin yaratýlýþlarý gereði daha duygusal olduklarý, duygusal temelli kararlar verdikleri için özellikle de bayanlarýn temkinli olmalarýnda yarar vardýr.

 

Akþam, 21.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...