Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman muska isteyenlere dedi ki

 

http://www.risalehaber.com/images/news/71266.jpg

 

Son Þahitler'den Hilmi Arýcý anlatýyor:

 

(1943'te Denizli'de Bediüzzaman'la görüþtü.)

 

Gerek otelci, gerekse civarda vazifeli kimseler, hakkýnda hep keramet anlatýyorlardý. Bediüzzaman'ýn menkýbeleri halkýn arasýna da çok yayýlmýþtý.

 

Bir çoklarý çamaþýrlarýný yýkamak istiyorlar. Çeþitli yemekler getiriyorlardý. Fakat o pek az yiyordu.

 

Kadýnhan'dan bazýlarý yine ziyaret için Denizli'ye gitmiþlerdi. Bunlardan Haydar Özarslan ismindeki adam saralý idi. Otuz senedir hastaydý. Her gün sokakta düþer, bayýlýr ve çýrpýnýrdý. Hep saralý gezerdi. Halini Bediüzzaman'a anlatarak dua ve muska istemiþ. Bediüzzaman:

 

"Biz muska vesaire yapmayýz. Yalnýz ben sana dua ederim. Sen de bu duaya âmin de! Belki Allah þifa verir."

 

Sonra Bediüzzaman elini kaldýrarak duaya baþlamýþ:

 

"Yarabbi!.. Bu kulun zayýf, dayanamýyor. Bunun hastalýðýný bana ver. Bu adama þifa ver Yarabbi!...'

 

Bizim memleketli olan bu adam ondan sonrasara hastalýðý görmedi. Ýyileþip þifa buldu.

 

(Son Þahitler, Necmeddin Þahiner)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...