Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Pakistan'a zekât ve fitremizi gönderebilir miyiz?

 

Zekâtýmý ve fitremi Pakistan'a göndermem caiz midir? (Rumuz: Arif)

Þu anda tam yeri ve zamaný. Pakistan nüfusunun beþte biri selden zarar gördü, ne evleri kaldý ne de yiyecek ve içecekleri var. Çok maðdur ve muhtaç durumdalar. Zekâtlarýmýzý, fitrelerimizi, oruç fidyemizi ve diðer aynî/nakdî yardýmlarýmýzý ulaþtýrmaya çalýþalým.

 

Bu konuda baþta Kýzýlay olmak üzere ÝHH, Kimse Yok Mu, Deniz Feneri ve benzeri yardým kuruluþlarý ile medya büyük bir kampanya baþlattý. Pakistanlý kardeþlerimiz her yönüyle Türkiye'deki bütün fakirlerden daha zor durumdalar.

 

Böyle bir yardým bizim hem bir insanlýk görevimizdir hem de din kardeþliði görevimiz.

 

Serum orucu bozar mý?

 

Ben hastanede yatýyorum. Bana serum veriyorlar. Orucumu açabilir miyim? (Rumuz: Emine)

 

Bir kere serum alacak kadar hastasýnýz. Oruç tutmanýz þart deðil. Serum verilince orucunuz bozuluyor. Oruca baþlamanýza gerek yoktur. Allah þifa versin, iyileþtikten sonra tutamadýðýnýz oruçlarýnýzý Ramazan'dan sonra kaza edersiniz.

 

Zekâtý nasýl vermeli?

 

Zekât ve fitre verirken kimden olduðunu söylemek þart mýdýr? (Rumuz: Sevim)

 

Zekât ve fitre verirken kimin zekâtý ve fitresi olduðunu söylemeniz þart deðil. Hatta zekâtý alan kiþinin bu paranýn zekât parasý olduðunu bilmesi de gerekmez. Sadece zekâtý ve fitreyi veren kiþi, o parayý zekât ve fitre niyetiyle verdiðini bilmesi yeterli olur.

 

Eþlerin sarýlmasý oruca zarar verir mi?

 

Eþler cinsi birleþme olmadan sarýlmayla inzal olursa oruçlarý bozulur mu? (Rumuz: Döne)

 

Kur'ân-ý Kerim, bu konuyla ilgili olarak þöyle bir bilgi verir: "Oruç gecesinde kadýnlarýnýzla iliþki size helal kýlýndý." (2:187)

 

Gündüz vakti imsakla iftar arasýnda kiþinin eþiyle cinsel iliþkiye girmesi orucunu bozar. 61 gün aralýksýz oruç tutma gibi bir cezayý öngörür. Bunun için dikkatli olmak gerekir.

 

Cinsel iliþkiye girmeden sarýlmaktan ve öpmekten dolayý "boþalma" söz konusu olursa sadece orucun kazasý gerekir. Bu arada orucu açmayýp akþama kadar beklemeliler.

 

Fakat fýkýh diliyle "mezi"nin, ýslaklýðýn olmasý oruca bir zarar vermese de mekruh olur. Bundan dolayý özellikle genç çiftlerin Ramazan günlerinde birbirlerine mesafeli davranmalarý icap eder.

 

Yeðenime zekât verebilir miyim?

 

Kardeþime ve aðabeyimin çocuðuna zekâtýmý ve fitremi verebilir miyim? Çocuðun annesi ve babasý ayrý, dedesinin yanýnda kalýyor. (Rumuz: Yasemin)

 

Bir insan kardeþine, ablasýna ve yeðenlerine zekâtýný ve fitresini verebilir. Veremediði kiþiler; annesi, babasý, dedesi, ninesi, kendi çocuklarý ve torunlarýdýr. Bunun dýþýnda yakýn-uzak bütün akrabalara zekât verilir.

 

 

Mehmed Paksu, Bugün, 21.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...