Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þu an saat gece 01.46. Tarih 20 Aðustos 2010 ve dýþarýda bardaktan boþanýrcasýna deðil sanki kova ile dökülürcesine yaðmur var.

 

Biz biliyoruz ki bu yaðmur Pakistan’da yine bir yerleri götürdü ve götürüyor. Yarýn sabah okuyacaðýz haberlerde Pakistan medyasýndan..

 

Bir haftadan beri ÇARE DERNEÐÝ adýna yardým çalýþmalarýnda bulunmak üzere sel bölgesindeyiz. Fakat öyle bir felaket ki ne anlatýlýr ne de düþünülebilir. 20 günden beri bir insanýn bile hala uðrayamadýðý yerleþim merkezleri var. Ýþin en garibi de Ramazan ayýndayýz ve dün Pakistan yerel haberlerinde okuduðumuz bir haber yürekleri daðlýyor :

 

“Dün 6 kiþi açlýktan öldü.”

 

Ýþte insanlýðýn bittiði ve sözün tükendiði an..

 

Bizler evimizde dünden kalan yemekleri nasýl hallederiz de yeni yemekler yapabiliriz endiþesinde iken kardeþ ülke dediðimiz Pakistan’da durumlar böyle..

 

Jhank þehrine gitmeye karar verdik. Gidip durumu yerinde tespit edip çalýþmalarýmýzý ona göre yapalým dedik. Oraya vardýðýmýzda su seviyesinden ve de yollarýn tamamen sular altýnda kalmasýndan dolayý musibetzedelerin bulunduðu bölgeye geçemedik. Daryai Jehlem nehri kýyýlarýnda bulunan Shahpur þehrine gittik. Bu nehir yakýnlarýnda bulunan köyleri ziyaret ettik.

 

Ýftar programlarýmýz oldu. Kumanyalar daðýttýk. Ama bizim yaptýðýmýz ve diðer gönüllü derneklerin kullanyapmýþ olduklarý çalýþmalar devede kulak misali.. Felaket o kadar büyük ve o kadar geniþ bir alana yayýlmýþ ki tarif etmek hakikaten çok zor.

 

Son durumlarý kýsaca hülasa edeyim;

 

02 Aðustos’ta ilk sel felaketi haberleri gelmeye baþladý. Ülkenin kuzeyinden baþlayan felaket güneye doðru kaymaya baþladý. Her gün yeni bir yerleþim merkezinin sular altýnda kaldýðýný duyuyoruz. 2 gün önce Kod Addu þehri tamamen sular altýnda kaldý. En yakýnýndaki kuru bölgeye 5-6 saat uzaklýkta.

 

Sarhad bölgesinde yani NWFP denilen eyalette 20 gün önce meydana gelen sellerin açtýðý yaralar hala kapatýlamamýþ.

 

Jhang Þehri o kadar sular altýnda ki ; insanlarýn sýðýnmýþ olduklarý adacýklara helikopterler ile yapýlan az bir miktarda yardýmdan baþka hiçbir yardým ulaþmamýþ. Sadece GEO TV haber amaçlý oraya gidebilmiþ. 4-5 bin insan oralarda gýdasýz, susuz, barýnaksýz, herhangi bir týbbi yardýmýn olmadýðý o yerlerde ne yerler ne içerler bilinmez.

 

Sind Eyaletinde yaðmur hala devam ediyor. Had-Sad-Nai Barajý taþmýþ. Etrafýndaki köyler tamamen sular altýnda. Halk baþka þehirlere sevk edilmiþ. Kara yollarý zaten görünmüyor. Tren yollarýnýn altýndaki istinad malzemeleri sel ile beraber gitmiþ. Sadece demir raylar görünüyor.

 

Suhdad-Kot ve Kabu-Said þehirlerinde yüzlerce köy sular altýnda. Dadu ve Moro Þehirlerinde yollar tamamen bozulmuþ. 3 gün boyunca gidilecek hiçbir yol yok. Sadece helikopterler ile ulaþýlabiliyor. Gilgit bölgesinde 3-4 gün önce yýldýrým düþmesi sonucu 60 kiþi vefat etmiþ ve bunlarýn büyük çoðunluðunu çocuklar teþkil ediyor.

 

Kod-Addu þehrinde binlerce kiþi aç-susuz adacýklarda yardým bekliyor. Daryai Jehlem kenarlarýndaki tüm köyler yine sular altýnda. Nehirler 100 metre kadar geniþlemiþ durumda. Halk bulabilirlerse þehirler arasý yol kenarlarýnda ve tren yollarý kenarlarýnda kendi imkanlarý ile yerleþmiþ çadýrsýz olarak kalmaktalar.

 

Bizler bu Daryai Jehlem nehri kenarlarýndaki bu köylerde iftarlar verdik. Kumanyalar daðýttýk. Aman Allah’ým ! Millet ne kadar aç ve periþan durumda görmek lazým.. Yemek alacak kap bulamýyorlar. Sarýðýný açmýþ bunun içerisine doldur diyenler mi, giymiþ olduðu entarisinin ucunu bize uzatýp onunla yemek alanlarý mý.. bilmiyorum hangisini anlatayým.

 

Bir evi, birkaç hayvaný, 6 -7 tane çocuðu ve biraz da ekebileceði arazileri olan bu gariban köylülerin þimdi her þeyleri sular altýnda. Ne yapsýnlar þimdi ?

 

Ýþin en garibi de hükümet hala hiçbir þey yapmýyor. Halk isyanlarda. Sadece asker çalýþýyor. Helikopterler ile her yere ulaþmaya çalýþýyorlar. Gönüllü vakýf ve dernekler ve yardým kuruluþlarý ve halk kendi imkanlarý nisbetinde koþturuyorlar. Fakat nereye kadar.

 

Yaklaþýk 5000 köy sular altýnda. 5500’den fazla okul yýkýlmýþ ve yaklaþýk 5000 tanesine de maðdur halk yerleþtirilmiþ. 1300 tane de saðlýk merkezi yine sular altýnda kalmýþ vaziyette.

 

Asýl korkulan bundan sonrasý. Çünkü halk aç, susuz, ilaç yok, doktor yok. Kolera ve diðer salgýn hastalýklar her an baþlamak üzere. 3,5 milyon çocuk su ve sudan meydana gelen hastalýklarýn pençesinde. Uzmanlarýn ifadelerine göre günlük sadece 2 milyon dolar su ihtiyacýný karþýlamak üzere gerekli para miktarý. Çok acil olarak 500 milyon dolar paraya ihtiyaç var.

 

Tüm Pakistan’ýn %20 ekili arazileri sular altýnda. Pamuk arazilerinin yine %20’si sellerden zarar gördü.

 

Yani Pakistan kurulduðundan beri tarihinin en büyük felaketini yaþýyor.

 

Gelin hep beraber en yakýn dostumuz ve müttefiðimiz olan kardeþ Pakistan için yardým edelim. “Biz Türkiye’den geliyoruz” deyince bizi ayakta karþýlayan bu kardeþ insanlar için her þeyimizi feda etmekten çekinmeyelim.

 

Tüm dernek, vakýf ve resmi kurumlarýmýz ile Pakistan’ý kucaklayalým.

 

Çare derneði olarak hazýrladýðýmýz proje ve faaliyetlerimizi birkaç gün içerisinde tekrar sizinle paylaþacaðýz inþallah.

 

Allah’a emanet olun.

 

Çare yardýmlaþma ve kalkýnma derneði hesap numaralarý= http://care.org.tr/yeni/index.php?sid=105 adresine müracaat edilebilir.

 

Emin YAVUZ/ Pakistan / Haber 7

www.care.org.tr

ÇARE YARDIMLAÞMA VE KALKINMA DERNEÐÝ

ÝSLAMABAD-PAKÝSTAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...