Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

KAZA NAMAZLARI VE KILINMAYAN NAMAZLARIN MÜTHÝÞ GÜNAHI

 

Büyük islâm âlimi, ondördüncü asrýn müceddidi, zâhirî ve bâtýnî ilimlerin mütehassýsý, medreset-ül-mütehassýsîn müderrislerinden, tasavvuf kürsîsi profesörü Seyyid Abdülhakîm Efendi, derslerinde, câmilerde vaazlarýnda ve sohbetlerinde sýk sýk buyururdu ki, (Bir farzý, özürsüz olarak vaktinde yapmamak büyük günahtýr). Vaktinden sonra hemen kaza etmemenin de, büyük günah olduðu, kitaplarda yazýlýdýr. Nitekim, yukarýdaki paragrafta da, böyle yazýlýdýr. Farzýn vakti geçtikten sonra, bu farzý yapacak kadar zaman içinde bu farz özürsüz olarak kaza edilmezse, geciktirme günahý bir misli artar. Bundan sonra, yine bu kadar zaman içinde kaza etmezse, bir misli daha artar. Böylece, farzý yapacak kadar (6 dakika) zamanlarýn herbiri geçtikçe, günahlar, katkat artarak, sayýlamýyacak ve düþünülemiyecek kadar çoðalýr. Bir farzýn kazasý özürsüz olarak yapýlmayýnca, günahý böyle artýyor. Meselâ, beþ vakit namaz için, bir günde, yukarýda bir farz için bildirilenin beþ misli çoðalýyor. Aylarca, senelerce kýlýnmýyan namazlarýn günahlarýnýn ne kadar çok olacaðý, buradan anlaþýlabilir. Bu müdhiþ, bu korkunç günahlarýn altýndan kurtulabilmek için, her çâreye baþvurmak lâzýmdýr. Îmaný olan ve aklý baþýnda olan kimsenin, gece gündüz kaza namazý kýlarak, Cehennemdeki namaz kýlmamak azâbýndan kurtulmasý için çalýþmasý lâzýmdýr. Çünkü, özürsüz olarak, tembellikle, üþenerek kýlýnmýyan bir namaz için, yetmiþbin sene, Cehennemde azâb çekileceði bildirildi. Yukarda açýklanan sayýsýz namaz günahlarý için Cehennemde ne kadar çok azâb çekileceðini düþünen bir müslümanýn uykusu kaçar, yemekten içmekten kesilir. Dünyasý zindân olur. Evet, namaza önem vermiyen, vazîfe kabûl etmiyen kâfir olur, mürted olur. Mürted, Cehennemde sonsuz azâb çekecektir. O, zaten Cehenneme de, azâba da, namazýn önemine de inanmamaktadýr. Dünyada, hayvan gibi yaþamakta, zevkýnden ve zevkýne vâsýta olan parayý, mâlý toplamaktan baþka birþey düþünmemektedir. (Her ne olursa olsun, her kime ne zarar, ziyân olursa olsun, yalnýz bana gelsin), onun prensibidir. Onun zevk ve safâsý için herþeyin, herkesin feda olmasý, umûru bile deðildir. Îmaný ve aklý yoktur. Böyle kimsede, merhamet olmaz. Canavardan, en korkunç hayvândan daha zararlý olur. Onun insanlýktan, merhametten, iyilikten söylemesi, havaya yazý yazmak gibidir. Kendi menfaati, hayvânî, þehvânî arzularýna kavuþmasý için birer tuzaktýr.

 

Senelerce kýlýnmamýþ namazlarý kaza etmek, imkânsýz gibi olmuþtur. Ýnsanlar, þeriati terk ettikleri için, yâni Allahü teâlânýn emirlerine ve yasaklarýna uymadýklarý için ve islâm dîninin gösterdiði rahat ve huzur yolundan ayrýldýklarý için, dünyada bereket kalmadý. Rýzklar azaldý. Tâhâ sûresinde yüzyirmidördüncü âyet-i kerimesinde meâlen, (Beni unutursanýz rýzklarýnýzý kýsarým) buyuruldu. Bunun için, îman rýzký, sýhhat rýzký, gýda rýzký, insanlýk ve merhamet rýzký ve daha nice rýzklar azaldý. (Hâþâ, zulmetmez kuluna hüdâsý, herkesin çektiði kendi cezâsý) sözü Nahl sûresinin otuzüçüncü âyetinden alýnmýþtýr. Bugünkü küfür karanlýklarý ve Allahü teâlâyý, Peygamberi, islâmiyeti unutmanýn bereketsizlikleri ve sýkýntýlarý içinde, insan gece gündüz, kadýnlý erkekli çalýþýp, bir âilenin nafakasýný, rahat yaþamasýný te'mîn edemez hâle gelmiþtir. Allahü teâlâya inanmadýkca, Onun bildirdiði islâm dînine uymadýkca, Onun Peygamberinin güzel ahlâký ile bezenilmedikce, dalâlet, felaket akýntýsýný durdurmak imkânsýzdýr. Ýþte bugünkü þartlar altýnda, namazlarýn kazalarýný ödeyebilmek için, hergün, sabah namazýndan baþka, dört vakit namazýn sünnetlerini kýlarken, ilk kazaya kalmýþ namazý kaza etmeyi de, niyet etmelidir. Böylece hergün, bir günlük namaz kazasý ödenmiþ olur. Hem de, sünnet kýlýnmýþ olur. 404.cü sayfaya bakýnýz! Kazalarýn bu niyet ile nasýl kýlýnacaðý ve kýlýnmasý lâzým olduðu, (Se'âdet-i Ebediyye) kitabýnda uzun bildirilmiþtir.

 

Bundan yüzlerce sene önce, fýkh kitaplarýnýn yazýldýklarý zamanlarda, müslümanlarýn îmanlarýnýn kuvveti ve Allahü teâlâdan ve Cehennem azâbýndan korkularý çoktu. Namazý özürsüz terk etmek, hâtýra gelmezdi. Namazý terk edenin bulunabileceði düþünülemezdi. O zamanlar, özr ile ve pek az sayýda namaz, (Fevt) edilir, kaçýrýlýrdý. Bu da, bir müslüman için, büyük mâtem, üzüntü olurdu. Namazýn kazaya kalmasý için özr, uykuya dalmak, unutmak, muhârebede ve yolculukta, oturarak da kýlmaya imkân bulamamaktýr. Bu özürlerden birisinden dolayý namazýn fevt edilmesi, günah olmaz. Fakat, özr bitince, bu namazý kaza etmek hemen farz olur. Özr ile fevt edilen namazlarýn kazalarýný, çoluk çocuðunun ihtiyacýný kazanacak kadar, geciktirmek câiz olur. Özr ile kaçýrýlan namazlarýn kazalarýný, müekked sünnetler yerine kýlmak lâzým olmaz. Fýkh kitaplarýnýn (müekked sünnetler yerine kýlmamak daha iyi olur) demesi, özr ile kýlýnamýyan namazlar içindir. Özrsüz terk edilen farzlarý, hemen kaza etmek farzdýr. Bunlarý, sünnet yerine kýlmak lâzýmdýr. Ýmâm-ý Rabbânî 123. mektûbda buyuruyor ki, (Nâfile ibâdet, bir farzý terk etmeye sebep olursa, ibâdet olmaz. Mâ-lâ-yâni, zararlý olur.)

Link to comment
Share on other sites

:aro: cemil abi.

 

 

bugünkü þartlar altýnda, namazlarýn kazalarýný ödeyebilmek için, hergün, sabah namazýndan baþka, dört vakit namazýn sünnetlerini kýlarken, ilk kazaya kalmýþ namazý kaza etmeyi de, niyet etmelidir. Böylece hergün, bir günlük namaz kazasý ödenmiþ olur. Hem de, sünnet kýlýnmýþ olur.

(muss auf deutsch)

Heißt das man muss bei Ögle-ilk+son sünnet & Ikindi Sünnet & Aksam Sünnet & Yatsi ilk+son sünnet bei der niyet sagen, dass man gleichzeitig mit diesem gebet, das nächstliegende verpasste gebet nachholen (kaza) machen möchte, und somit einen Tag nachgeholt und gleichzeitig diese Sünnets verrichtet hat?

 

 

Özr ile kaçýrýlan namazlarýn kazalarýný, müekked sünnetler :confused: yerine kýlmak lâzým olmaz. Fýkh kitaplarýnýn (müekked sünnetler yerine kýlmamak daha iyi olur) demesi, özr ile kýlýnamýyan namazlar içindir.

Was heißt das?

 

 

 

Yukarda açýklanan sayýsýz namaz günahlarý için Cehennemde ne kadar çok azâb çekileceðini düþünen bir müslümanýn uykusu kaçar, yemekten içmekten kesilir. Dünyasý zindân olur.

Link to comment
Share on other sites

Heißt das man muss bei Ögle-ilk+son sünnet & Ikindi Sünnet & Aksam Sünnet & Yatsi ilk+son sünnet bei der niyet sagen, dass man gleichzeitig mit diesem gebet, das nächstliegende verpasste gebet nachholen (kaza) machen möchte, und somit einen Tag nachgeholt und gleichzeitig diese Sünnets verrichtet hat?

 

Evet kardes. Bu görüsten olanlar var. Tabiki bu bir cok kaza namazi olanlar icin gecerli.

 

Was heißt das?

 

Peygamberimizin (sav) sürekli yaptigi, cok nadiren terk ettigi sünnetlere "müekked sünnet" denilir.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Afterlife,

 

ikindi namazin sünneti gayr-i müekked sünnetlerden, yani Efendimiz bazen kilarmis, bazen kilmazmis. Yatsi namazin ilk sünneti'de böyle.

 

Sünnetleri terk etmemek su acidan önemli:

Hem sefaate nail olmaya sebeb olur.

Hem'de sünnetler mahser gününde kilmadigin namazlarin yerine hesaplanilabilir.

 

ve allahu alem

Link to comment
Share on other sites

Arkadaslar,

 

insaallah ileriye yönlik kacirmamaya calisalim, ve elimizden geldigi kadar kaza edelim...Allahumme ecirna min televizyon... allahume ecirna min gereksiz internet....

 

Mesela elli tane gün oluyor....Bilmem kadin günü..erkek günü....dünya bilmem ne günü.....

 

 

 

Bence resmi olmaksizin, sadece bu forumdakilere mahsus olsun, bir gün ilan edelim: DÜNYA KAZA NAMAZLARINI KILMA GÜNÜ :-) Ne dersiniz??? Bütünn gün kaza kilalim....ardindan da temiz agizlarlala birbirimize dua edelim...

 

 

En azindan bir adim olur....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...