Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Abdullah Yeðin, referandumda evet diyecek

 

http://www.risalehaber.com/images/news/62986.jpg

 

Samet Altýntaþ'ýn haberi:

 

12 Eylül'de referanduma sunulacak anayasa deðiþikliði paketine, Türkiye'nin manevi dinamiklerinden destek gelmeye devam ediyor.

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri Mehmet Fýrýncý ve Mehmet Kýrkýncý hocaefendilerin ardýndan, 'Üstad'ýn bir diðer talebesi Abdullah Yeðin (86) de 'evet' diyeceðini açýkladý. Yeðin, ülkenin kanun devleti olmasý için oyunu bu yönde kullanacaðýný söylüyor. Halkoylamasýna sunulacak sivil anayasa paketine müspet baktýðýný ifade ederken, gerekçelerini tarihsel sürece dayandýrýyor. Seçkinlerin, halkýn seçtiklerine 'hükümet etme' imkaný tanýmadýðýna vurgu yaparak, "Devlete ayrýcalýklý þahýslarýn deðil, kanunlarýn hükmetmesi gerekir. Memlekete adaletin tayin ettiði hâkimlerin hükmetmesi lazým. Türkiye'de bu iþler yýllardýr oturmadý. Tepeden inme emirlerle iþler yürütülmeye çalýþýldý. Bu da ülke geliþiminin aleyhine oldu. Seçkinler, halkýn seçtiklerinin deðil, kendi isteklerinin hükümetini kurdular." þeklinde konuþuyor. Adalete ters düþünceleri uygun hale getirmenin tek çaresini 'kanun yapmak' olarak gören Yeðin, yeni bir anayasanýn bu yüzden ehemmiyetli olduðunu, bunun hem Ýslamiyet'in hem de demokrasinin gereði olduðunu kaydediyor.

 

Abdullah Yeðin, referanduma deðinirken yýllardýr milletin kasten haksýzlýða uðramasýna sebep olanlardan, halka 'derebeylik' yapanlardan ve yanlýþ cereyanlara sürükleyenlerden bahsediyor. Milleti bu 'derebeylerden' kurtarmak için de yeni bir anayasanýn önemine dikkat çekiyor. Said Nursi'nin, "Menfaat için çalýþan siyaset canavardýr." sözünü hatýrlatarak, "Biz milletin, memleketin canavarlýktan kurtulmasýný istiyoruz. Kanunsuz hareketler de canavarlýktýr, derebeyliktir, cahilliktir. Allah izin verirse 12 Eylül'de yeni bir anayasa için 'evet' diyeceðim." ifadelerini kullanýyor. Yeðin, yapýlacak deðiþikliðin iyi ve yeterli anlatýlmasý halinde halkýn çoðunun referandumda 'evet' yönünde oy kullanacaðýný düþünüyor. Ülkenin tam demokrasiye geçmesi için mevcut anayasanýn mutlaka deðiþmesi gerektiðini dile getirirken 13 Eylül sabahý 'evet'lerin çok çýkmasý halinde Türkiye'nin kazanacaðýný belirtiyor.

 

Üstad'ýn son nefesinde yanýndaydý

 

Abdullah Yeðin, Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile 1936-1943 yýllarý arasýnda, Kastamonu'da mecburi ikamete tabi tutulduðu yýllarda tanýþtý. Henüz bir ortaokul talebesi iken kendisini ziyaret edip elini öpmüþ ve talebesi olmuþtu. Arkadaþlarýyla gerçekleþtirdiði bir ziyaretinde, Üstad Bediüzzaman'a "Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor. Bize Hâlýk'ýmýzý tanýttýr." demiþti. Bediüzzaman'ýn mektuplarýnda, "Araçlý Abdullah" olarak da adý geçen Yeðin, Risale-i Nur hizmetinde bulunmasýndan dolayý hakkýnda en çok dava açýlan Nur talebelerinden birisiydi. Urfa, Gaziantep, Ankara ve Adana hapishanelerinde aylarca yatmýþ olmasýna raðmen davalarýn hepsi de beraatle neticelenmiþti. Üstad'ýn son nefesinde de yanýndaydý. Þu an 86 yaþýnda olan Abdullah Yeðin, Ýstanbul Fatih'te yaþýyor ve ilerlemiþ yaþýna raðmen hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

 

Zaman, 16.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...