Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

KURTULMUÞ ERBAKAN'A RAÐMEN KONGRE "YOK" DEDÝ

 

 

 

Saadet Partisi'nde 310 oyla seçilen Genel Baþkan Numan Kurtulmuþ ve GÝK bugün yaptýklarý toplantýnýn ardýndan Olaðanüstü Kongre'ye gitmeme kararý aldý.

 

Saadet Partisi'nin 11 Temmuz'da gerçekleþtirdiði olaylý kongrenin ardýndan 310 oyla seçilen Genel Baþkan Numan Kurtulmuþ ve GÝK bugün yaptýklarý toplantýnýn ardýndan Olaðanüstü Kongre'ye gitmeme kararý aldý.

 

Milli Görüþ Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn basýn yoluyla açýkça talep ettiði Olaðanüstü Kongre talebine raðmen kongre yapmama kararý alan Kurtulmuþ ve ekibinin Milli Görüþ Lideri'ne direnmeleri tepki toplarken, oluþturulan Baþkanlýk divanýnda ki tasfiyelerde dikkat çekuti.

 

Saadet Partisi'nde 1250 delegenin 850'sinin olaðan üstü kongre talebine raðmen alýnan kararla kongre yapýlmamasý tabanda geniþ yanký uyandýrdý. Saadet Partisi'ne gelen faks ve maillerle Milli Görüþçü'ler Erbakan'a raðmen kongreye gitmeme kararý alan Genel Baþkan Kurtulmuþ ve Ekibine tepkilerini dile getiriyor.

 

Yapýlan GÝK toplantýsýnda oluþturulan Baþkanlýk divaný ise þöyle þekillendi:

 

*

Genel Baþkan: Numan Kurtulmuþ

*

Teþkilatlanmadan sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Lütfü Esengün

*

Seçim Ýþlerinden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Ahmet Sünnetçioðlu

*

Siyasi Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Ahmet Demircan

*

Saadet Partisi Genel Sekreteri: Kazým Arslan

*

Saadet Partisi Baþkanlýk Divaný Denetleyicileri: Turan Alçelik, Hüsamettin Korkutata

*

Gençlik Kadýn ve Aliden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Nazým Maviþ

*

Mahalli Ýdarelerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Mücahit Yanýlmaz

*

Halkla Ýliþkiler ve STK'lardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Þeref Malkoç

*

Dýþiliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Ertan Yülek

*

Ekonomik ve Sosyal Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Musa Demirci

*

Eðitimden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Cafer Güneþ

*

Mali Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Akif Gürdoðan

*

Ýnsan haklarý Ýzlemeden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Ömer Vehbi Hatipoðlu

*

Tanýtmadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Teoman Rýza Güneri

 

 

 

Oluþturulan yeni Baþkanlýk divanýnda tasfiye edilen isimler ise þöyle:

 

*

Saadet Partisi Kurucu Genel Baþkaný: Recai Kutan

*

Eðitimden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Prof. Dr. Mete Gündoðan

*

Dýþiliþkilerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Temel Karamollaoðlu

*

Halkla Ýliþkiler ve STK'lardan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý: Þevket Kazan

 

Ýþte GÝK Toplantýsýnda alýnan karar:

 

''-31.07.2010 günü Nevþehir Kozaklý'da il baþkanlarýyla yapýlan istiþarede bu talebin büyük ekseriyetle reddedilmesi,

 

-Olaðanüstü kongreyi toplamayý gerektirecek hukuki ve siyasi sebeplerin olmamasý,

 

-Ankara 63. noterliðinin 13.08.2010 tarih ve 16687 yevmiye numaralý tutanaðý ile sabit olduðu üzere, olaðanüstü kongre talep eden 650 delegeden 33 delegenin imzasýný çekmesi sonucu parti tüzüðümüzün 12-B bendinde belirtilen seçimli kongre için aranýlan delege sayýsýnýn salt çoðunluðunun altýna düþmesi nedenleriyle olaðanüstü büyük kongrenin toplanmasýna gerek olmadýðýna karar verildi.''

Link to comment
Share on other sites

Kurtulmuþ Erbakan'a raðmen Kongre 'YOK' dedi

 

 

 

Biz Milli Görüþ’çüler olarak Çeyrek Genel Baþkan Numan’ýn ve onun "emir erleri" nin aldýðý kararý kýnýyoruz.

 

Hem Milli Görüþçü olduðunuzu iddia edeceksiniz, hem de liderinize itaat etmeyeceksiniz.

 

 

 

Bilinmelidir ki Lidere itaat etmeyene itaat edilmez.

 

 

 

Numan Kurtulmuþ ve ekibi apaçýk isyan bayraðý çekmiþtir. Yazýklar olsun...

 

Erbakan Hocamýzýn açýk ve net Yeni Kongre emrine raðmen kongreye gitmeyeceðini açýklayan GÝK te bulunanlar þereflerinden yoksundurlar.

 

 

 

Erbakan Hocamýza itaat etmeyenlerin bu davada yeri yoktur. Milli Görüþten kopan "Cami duvarýna bevleden" numanist sürüsü aldýklarý bu karar ile gerçek yüzlerini ifþa etmiþlerdir.

 

Hala bu GÝKte bu rezilliðe "dur demeden " yer alanlara yazýklar olsun diyorum.

 

Ey GÝK üyeleri kendine gelin... Milli Görüþ liderinin apaçýk KONGRE emrine karþý gelmeyin... Ýtaatten vazgeçmeyin... Þerefinizden olmayýn...

 

 

Ahmed Niyazoðlu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...