Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Belediyeler, alkol yasaklarýný geniþletiyor

 

Gençlerin taþkýnlýðýndan býkan belediyeler, alkol yasaklarýný geniþletiyor.Alkole karþý son yasak Kassel þehrinden geldi. belediye baþkaný Thomas Erik Junge, "gençlerin alkol alýp taþkýnlýk yaptýðý" yönündeki þikayetler üzerine þehrin merkezi yerlerinde alkol içilmesini belediye meclisi kararýyla yasakladý.

Alkole karþý son yasak Kassel þehrinden geldi. Belediye Baþkaný Thomas Erik Junge, "gençlerin alkol alýp taþkýnlýk yaptýðý" yönündeki þikayetler üzerine þehrin merkezi yerlerinde alkol içilmesini belediye meclisi kararýyla yasakladý.

Kassel belediyesi, dünden itibaren yýl sonuna kadar þehrin en merkezi yeri Königsplatz'da akþam ve gece saatlerinde alkol kullanýlmasýný yasakladý. Ayný þekilde alkol baðýmlýlarýnýn ve evsizlerin buluþtuðu Bebelplatz ve Wesertorplatz gibi yerlerde de gün boyu alkole yasak getirildi. Þehrin Martin Kilisesi bölgesi de uyuþturucu ve alkol baðýmlýlarýnýn buluþtuðu yerler arasýndaydý. Buralar da yasak kapsamýna alýndý.

Almanya'da ilk alkol yasaðý Freiburg þehrinde uygulandý. Hafta sonlarýnda gençlerin alkol alýp taþkýnlýk yapmalarýndan rahatsýzlýk artýnca Yeþiller Partili þehir idaresi, Kasým 2007'de hafta sonlarý þehrin merkezi yerlerinde alkollü içeceklerin tüketilmesini yasakladý.

Marburg þehir belediyesi 2007 sonunda benzer bir yasaðý uygulamaya koydu. Þehir idaresi, kentin merkezi yerlerinde akþam ve gece saatlerinde gençlerin alkol kullanmalarýna yasak getirdi. Ayný þekilde Wiesbaden þehri de alkol yasaðý uygulanan yerler arasýnda bulunuyor.

Baden-Württemberg eyaletinde ise gençlere alkol satýþýnda sýnýrlama uygulanýyor. Gençlerin içkinin tesiriyle çok fazla suç iþlediði dikkate alýnarak baþlatýlan yasaya göre benzincilerde, süpermarketlerde ve büfelerde yerel saatle 22.00'den 05.00'e kadar içki satýþý yasaklandý. Yasak bu yýlýn Ocak ayýndan itibaren yürürlükte bulunuyor.

 

 

Samanyolu Haber, 24.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...