Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sonu ölüm de olsa beraberiz

 

 

16 Temmuz tarihli son yazým, “Ali Ekber’in slip mayosu” baþlýðýný taþýyordu. Akþam Gazetesi’nin aykýrý muhabiri Ali Ekber Ertürk’ün facebook tartýþmasýna gönderme yaptýðým bu yazýda, slip mayoya sarýp sarmaladýðým ince mesajlarý alan aldý, almayan bir tutam mercimek otu sandý.

 

Hadi bana eyvallah dedim.

 

3 ayrý davada 4 yýl 2 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþ, diðer davalarda 100 yýla kadar hakkýnda hapis cezasý istenen, tazminat tutarý 1 trilyon lirayý bulan bir gazeteci olarak niyetim, hem geçici süre dinlenip kafayý toparlamak hem çözüm amacýyla sorunu tartýþmaya açmaktý.

 

Sað olsunlar, gönül dostu gazeteciler ciddi destek verdiler, köþelerini bana ayýrdýlar. Avrupa da kayýtsýz kalmadý, Brüksel’den soruna iliþkin bilgi istediler. Gazete santraline hücum eden ve mail yaðmuruna tutan okurlara da minnettarým.

 

Velhasýl, kýsmen de olsa maksat hasýl oldu.

 

Fakat, süreç, bir baþka gerçeði, bir kez daha test fýrsatý verdi. Siyasiler, soruna ilgisizdi. Hele iktidar partisinden arayan tek kiþi vardý, o da parti sözcüsü Hüseyin Çelik. Tartýþmalarýn alevlendiði günlerde bu isme, AK Parti Grup Baþkanvekili Suat Kýlýç katýldý.

 

Basýn müþaviri dahil baþbakanýn yakýn çalýþma kadrosu, bir o kadar uzaktý meseleye. Bu arada CHP ve MHP kökenli bürokratlarýn þaþýrtan teveccühüne dikkat çekmek isterim.

 

Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn, kendime önem atfettiðim için deðil, durum tespiti için aktarýyorum bunlarý. Ahmet Hakan’ýn kýrýk kolu için sýraya girenlerin sofrasýndaki yerimin farkýndayým. Samimi olmak gerekirse, buna hiç alýnmýyorum, aksine beni ayakta tutan özgür ruhumu güçlendiriyor.

 

Gel gör, Habertürk Gazetesi’nde yayýnlanan Helin Avþar röportajý, gazeteye emanet ettiðim kalemim ve hakkýmdaki mahkumiyet kararlarý karþýsýnda kozalarýna saklanan siyasileri, bürokratlarý, bir anda gün ýþýðýna çýkardý.

 

“Yuh be”, “Böyle bir poz verdiðine inanamýyorum”, “Artýk bizim için bittin” türünden mesajlar yaðmaya baþladý. Dün yanýmda yoklardý, bugün nedense gururlarý incinmiþti.

 

Utanýlacak ne yaptým?

 

Kenan Evren’i Star Gazetesi’ne mi getirdim?

 

Mehmet Haberal’ýn saðlýk durumunu kendime dert mi edindim? Yetinmedim ziyaretine mi gittim?

 

Erzurum’daki Ergenekon’u soruþturan savcýlarý mý harcadým?

 

Herhangi bir ihale talebim mi oldu?

 

Hayýr. Peki, ne oldu? Helin Avþar’la röportaj yaptým. Röportaja vesile olan Rasim Ozan Kütahyalý’ydý. Þartlarýmý söyledim, bana sadece demir parmaklýklarý andýracak bir kapýnýn gerisinde fotoðraf çekmek istediklerini söylediler, o þartla kabul ettim. Kelepçe iþi yanýma geldiklerinde ortaya çýktý.

 

Elbette, bunlarýn hiç birisi mazeret deðil, eðer Helin Avþar’la röportaja evet derseniz, bu tür riske hazýrlýklý olacaksýnýz. O nedenle, bu riski satýn alýyorum, kabulümdür, tüm günah bana aittir.

 

Ama hiç kimse “karým” rolüne soyunmasýn.

 

Eðer bir gün hýrsýzlýk, yolsuzluk, sahtekarlýk gibi yüz kýzartýcý suçlardan dolayý karþýnýza gelirsem, inandýðým davadan dönersem, gururunuz incinsin, boynunuz bükülsün. Yine de kararlýysanýz kýrmaya dökmeye, içinizden en az günahý olan ilk taþý atsýn.

 

Hadi bakalým...

 

Hep söyledim, nasýl yaþýyorsam kendimi öyle anlattým, kimseyi kandýrmadým, Mevlana’nýn öðretisindeki gibi “ben” oldum.

 

Kiþisel kýrgýnlýklarýmý, asla, ilkelerimin üzerinde tutmadým. Beyaz TV’deki tartýþma programýnda Hulki Cevizoðlu, “Bu durumda artýk hayýr oyu kullanýrsýn herhalde” dediðinde, “Biri þahsýmý diðeri ülkenin geleceðini ilgilendiriyor, gider 4 yýl 2 ay hapis yatarým ama sandýkta evet oyunu kullanýrým” dedim.

 

Hazindir, çektiðim acýlar, Helin’in þortu kadar ilgi görmedi. Her sabah altýný kontrol etmeden araca binmenin ne olduðunu hissetmeyenler, Helin’in þortuna sýðýndýlar. Kalemimin baþaramadýðýný Helin’in þortu baþardý.

 

Ne kadar ibret verici, deðil mi?

 

Ama hiç önemli deðil, yerimiz milletin vicdanýdýr. Kim ne kadar aymaz, vurdumduymaz, ilgisiz olursa olsun, yola kaldýðýmýz yerden aynen devam edeceðiz. Bu yolda taþ da düþebilir, ayý da çýkabilir, önemli olan menzile varmaktýr. Siz inandýnýz, benim inancým da sonsuz.

 

Sonu ölüm de olsa beraberiz.

 

 

 

Þamil Tayyar, Star, 09.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...