Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Pakistan sele teslim: En az 800 ölü var

 

Pakistan’da yaþanan sellerde can kayýplarýnýn 800’ün üzerine çýktýðý bildirildi.

 

Pakistan’ýn kuzeybatýsýnda bulunan Hayber-Pahtunhva eyaleti Ýstihbarat Bakaný Mian Ýftihar Hüseyin, Salý günü yaptýðý açýklamada bu hafta içinde bölgenin çeþitli yerlerinden bildirilen can kayýplarýnýn 800’ün üzerine çýktýðýný belirtti.

 

 

 

Cumartesi günü yapýlan açýklamalarda 1 milyondan fazla kiþinin sellerden zarar gördüðü belirtildi. Taþan nehirler köyleri yerle bir ederken, ülkenin kuzeybatýsýnda yýkýcý toprak kaymalarýna neden oldu.

 

 

 

Tarihin en þiddetli yaðýþlarý sonucu meydana gelen seller geniþ tarým alanlarýný yok etti, þehirlerin baðlantýlarý kesildi.

 

 

 

Peþaver þehri ülkenin geri kalanýndan tamamen koptu; Pakistan ordusu mahsur kalan köylüleri kurtarmak için bölgeye tekneler ve helikopterler gönderdi.

 

 

 

Pakistan’ýn kuzeybatýsý muson yaðmurlarýnýn neden olduðu aþýrý sellerden en çok etkilenen bölge oldu.

 

 

 

Yetkililer can kayýplarýnýn yükseleceðinin neredeyse kesin olduðunu belirtti. Pakistan merkezli hayýr kuruluþu Edhi Vakfý’ndan Enver Kazmi, “Bütün bölgelerden kesin sayýlarý toplayamadýk, rakamýn yükseleceðinden endiþe ediyoruz” dedi.

 

 

 

Bu arada Almanya'nýn, Pakistan'a 500 bin euro acil insani yardým yapacaðý duyuruldu.

 

Dýþiþleri Bakaný Guido Westerwelle, yaptýðý yazýlý açýklamada, paranýn acilen barýnaklarýn kurulmasý, battaniye ve içme suyu için kullanýlacaðýný ifade etti.

 

Açýklamada, Almanya Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn bir çok yardým kuruluþu ile baðlantýda olduðu ve ilk yardýmlarýn en kýsa sürede yola çýkacaðý kaydedildi.

 

 

Hürriyet, 01.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...