Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi belgeseline Komünist öfke

 

http://www.risalehaber.com/images/news/70866.jpg

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatýný anlatan Yolcu adlý belgesele "baðnaz" bir tepki geldi. Kendilerini "Cesaretini Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutku'ndan almýþ olan dergi" olarak tanýmlayan Politika Dergisi'nin yazarlarýndan Mehmet Ali Yazýcý, belgesel yapýmcýlarýna öfkeli eleþtiriler yöneltti.

 

Düþünce ve fikir eleþtirisinden çok "hýyanet" ithamýyla kaleme alýnan "Said Nursi'nin 'Sol'daki Müritleri" baþlýklý yazýsýnda, Yolcu belgeselinin yapýmcýlarý Yusuf Kenan Beysülen ve Cemalettin Canlý'nýn Zaman gazetesindeki röportajlarýna "Ýnanamadýðým bir röportaj-haber yazýyla karþýlaþtým" tepkisini veren Yazýcý, "ikisi de benim üniversite yýllarýmdan devrimci ve sosyalist arkadaþlarým olan Kenan Beysülen ve Cemalettin Canlý. Þaþýrdým, çünkü bu iki insaný, üniversite yýllarýndan çok iyi tanýyordum. Berlin Duvarý’nýn yýkýldýðý dönemlerde Devrimci Gençlik içerisinde beraber siyaset yapmýþtýk ve o zor þartlar altýnda solu, sosyalizmi savunmuþtuk" dedi.

 

Yönetmen Beysülen'in "Bugünün sorunlarýnýn o gün de yaþadýðýný, tartýþýldýðýný görüyoruz. Bediüzzaman’da kamusal alan-özel alan tartýþmasýný gördük, þaþýrdýk. Namaz kýlarken evi basýldýðýnda diyor ki, ‘Sen benim evime giremezsin. Burasý özel alandýr.’ Münazarat’ta çok kültürlülük ve çok kimliklilikten bahsediyor. ‘Bir arada yaþamayý öðrenmeliyiz’ diyor. Bunlar beni etkileyen þeylerdi. Sol fikre yakýn þeyler. Çok hoþuma gitmiþti" sözlerini eleþtiren Yazýcý, Beysülen'i bile "ülkemizde tarikat örgütlenmesinin ve gericiliðin propagandasýný yapýyor bize" þeklinde kliþe iddia ile karalama yolunu seçti.

 

Hýzýný alamayan Mehmet Ali Yazýcý, Taraf Gazetesi'nin yazarlarýndan Orhan Miroðlu'nu da "Said Nursi müritlerinden biri" olarak tanýmlarken, yazýsýný þu cümlelerle bitirdi:

 

"Ýçinden geçtiðimiz dönemde dürüst ve samimi solcularýn en önemli görevi, solu, yürekleri, bilinçleri ve vicdanlarý kararmýþ sahte solculardan kurtarmaktýr. Bu bilinç ve sorumlulukla, AKP yardakçýlarýný, Said Nursi müritlerini solun yakasýndan koparýp atabiliriz."

 

Derginin sitesinde Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan eski Uludað Üniversitesi Rektörü ve ADD Baþkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran'a destek bölümü de yer alýyor.

 

Risale Haber, 30.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...