Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türbanlý genç kýza mektup

 

Sen baþýný örtüyorsun diye; birileri hayattaki bütün mana ve fonksiyonunu türbana indirgemek isteyecek; seni alkýþlayacak...

Sen baþýný örtüyorsun diye; birileri hayattaki bütün mana ve fonksiyonunu türbana indirgemek isteyecek; seni yuhalayacak...

Aldýrma bunlara...

Aþklarýný, hayallerini, hedeflerini, iþini, kalbini, imanýný konuþmayýp; türbanýný konuþanlara öteki de olsalar beriki de olsalar; aldýrma.

Bu kör gözleri, bu saðýr kulaklarý, bu mühürlü kalpleri dinlersen eðer; sen de ablalarýn gibi bu çýldýrtan diyalektiðin esiri olup; kendini yalnýzca türbanla anlamlandýrmaya mahkum olacaksýn....

Zor biliyorum ama bin bir engelle üniversiteye gidiyorsun...

Zor biliyorum ama bin bir engelle iþ buluyorsun...

Türbanýný niçin baðlýyorsan baðla ama muhakkak baþýna baðla. Her iki kesimin de gelip o türbaný gözüne baðlamasýna izin verme.

Roman yaz.

Ýhracaat yap.

Hasta bak.

Çocuk büyüt.

Koleksiyon hazýrla...

Ama ne yaparsan yap; artýk onu iyi yap.

Bu ülkeden çýkmýþ; üç beþ Batý diline çevrilmiþ bir romancý ol sen....

Bu ülkede; herkesin konuþtuðu bir programcý...

Bu ülkeden çýkmýþ önemli bir ressam....

Ol ki, ister muhafazakar olsun ister modernist, birtakým taþ kafalar, 'türbandan ibaret' muamelesi yapamasýn sana....

Kardeþim benim;

Bu ülkede kadýnlarýn baþlarýyla çok oynadýlar.

Ekonomiyi de, siyaseti de kadýnlarýn baþlarýnýn üzerinden kurguladýlar.

Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda þapka üreterek devleþen bir þirketin bugün ana ürününün eþarp olmasý bir ulusal þaka gibi gelmiyor mu sana da?

Sana, baþýný kapat, diyorlar...

Sana, baþýný aç, diyorlar...

'Ama kafaný kaldýr; gökyüzüne bak' demiyorlar...

Ýþte o yüzden; baþýný örtsen de açsan da, sen inadýna gökyüzüne bak.

O zaman da önüne bir tuzak koyacaklar...

'Türbanlý kontenjaný'ndan romancý, 'türbanlý kontenjaný'ndan sunucu yapmaya çalýþacaklar seni...

Bu tuzaða düþersen; baþa döndürüp, yine bütün mana ve fonksiyonunu türbana indirgeyebilecekler.

Ýþin çok zor benim güzel kardeþim.

Ama þöyle bir gözlerine bakýyorum da; sende bu salaklara pabuç býrakacak bir hal görmüyorum.

 

Atilgan Bayar, Aksam 30.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...