Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sav’ýn Ýslama hakaretten cezasý kesinleþti

 

CHP’nin aðýr topu Önder Sav’ýn Ýslam’a, Hazreti Peygamber’e ve hac ibadetine hakaretlerinden dolayý aldýðý mahkumiyet, Yargýtay tarafýndan onanarak kesinleþti. Mukaddesata hakaret davasýnda 10 bin TL tazminat istenmiþ, mahkeme ise 750 TL’ye hükmetmiþti

 

Önder Sav, Ýslam’a hakaretten mahkum oldu.

Ýslam’a, Hazreti Peygamber’e, hac ibadetine hakaret eden CHP’nin aðýr topu Önder Sav hakkýnda 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafýndan verilen “Mukaddesata hakaret” cezasý Yargýtay’ca onandý.

Kararda, þu ifadeler dikkat çekti:

“Davacý taraf vekili tarafýndan ibraz edilen 20.06.2008 tarihli dava dilekçesi ile, davalý Önder Sav’ýn 17.05. 2008 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri sýfatý ile, CHP Elmadað ilçe Teþkilatý’ný ziyareti sýrasýnda, Mustafa Ünal adlý vatandaþýn hacca gitme düþüncesini kendisine iletmesi üzerine alaycý bir üslup kullanarak; “Boþver, Araplara para kaptýrma. Bakarsýn Muhammed seni býrakmaz” þeklinde beyanda bulunduðu, davalýnýn söz konusu beyanýnýn Ýslam dininin peygamberine ve hac ibadetine yönelik tahkir niteliði arz ettiði ve tahkir edici sözlerin basýn mensuplarýnýn ses ve görüntü kaydeden cihazlarýna kaydedilerek yazýlý ve görsel basýn organlarýnda yayýnlandýðý, davalýnýn kameralarýn açýk olduðunu bilmediðini, þaka yaptýðýný ifade ederek beyanýnýn doðruluðunu teyit ettiði, müvekkil davacýnýn, davalýnýn bu beyanlarýný televizyonlardan, gazetelerden ve elektronik yayýn kanallarýndan izlemek ve okumak sureti ile öðrendiði, bu itibarla aleniyet koþulunun gerçekleþtiði, müvekkilin dini inançlarý kapsamýndaki kutsal deðerlerine yönelik hukuka aykýrý eylem nedeni ile ciddi boyutta manevi elem ve ýzdýraba duçar olduðu, fazlaya iliþkin haklarý saklý kalmak þartýyla 750 TL manevi tazminatýn davalý taraftan tahsiline ve davacý tarafa ödenmesine.

 

VÝDEO KAYITLARI

Kararda, Sav’ýn mahkumiyetine yol açan konuþmanýn video kayýtlarýna da dikkat çekildi.

Kayýtlardaki diyalog þu þekilde:

(...) Önder Sav, yanýnda baþkasý ile koltukta oturmaktadýr. Kasketli yaþlý erkek üzerine eðilir:

Mustafa Dayý: Ben hacca gideceðim.

Sav: Hacýya mý, ne hacýya da?

Mustafa Dayý: Evet

Önder Sav: Araplara para kaptýracaksýn.

Mustafa Dayý: Niye, yani yaþým seksene geliyor. Diyorum ki...

Önder Sav: Bakarsýn Muhammed býrakmaz seni, buraya göndermez, onun için sen yine þey yapma.

Mustafa Dayý: Ýyi neydelim, dünyanýn iþleri böyle.

Dýþ Ses: Otur Mustafa Dayý otur!..

 

Üzeyir Bekiroðlu tarafýndan açýlan ve davacý vekilliðini Abdullah Arar’ýn yaptýðý davanýn gerekçesinde, Anayasa’nýn 12 ve 24. maddelerine atýf yapýlarak, davalý tarafça sarfedilen sözlerin, Anayasa ile teminat altýna alýnan temel hak ve özgürlüklerden olan “din ve inanç hürriyetine” tabi kutsal sayýlan deðerlere iliþkin olarak sarf edilmesi nedeni ile, özel ve kiþisel olmaktan öte, geneli yahut toplumun belli kesimini kapsar boyuta ulaþtýðý (...) Devlet yönetimine talip bir siyasi partinin milletvekili ve yöneticisi konumundaki davalý tarafýndan mensubu olduðu dinin temel kurallarýna ve kutsal deðerlerine iliþkin aþaðýlayýcý ve incitici sözlerin sarf edilmesinin davacýnýn ruhsal kiþilik varlýðýnda manevi zarara yol açmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu, matufiyet unsurunun ve aktif dava ehliyeti koþulunun gerçekleþtiði...

Sav aleyhine açýlan davada 10 bin TL tazminat istenmiþ, mahkeme 750 TL’ye karar vermiþti.

 

Vakit, 30.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...