Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erbakan affetmez

 

 

TAM bir hayal projesi olan Milli Görüþ, nihayet kendi kendini dinamitleme noktasýna geldi: Bildiðiniz gibi 11 Temmuz günü toplanan olaðanüstü Saadet Partisi Kongresi’nde Genel Baþkan Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, yýllardýr partili herkes gibi taþýmaya mecbur olduðu “Milli Görüþ” safsatasýndan kurtulmaya kalkýnca kýyamet koptu.

 

Kurtulmuþ’un Necmettin Erbakan’ýn Oðuzhan Asiltürk, Þevket Kazan, Temel Karamollaoðlu, Fehim Adak gibi 70’lik þakirdlerini (çýraklarýný) Parti Genel Ýdare Kuruluna almayýp listeyi partinin genç isimlerinden oluþturmasý kavgayý açýða çýkardý.

 

Hele Erbakan’ýn oðlu Fatih ile kýzý Elif’in listeye alýnmamýþ olmasý, “Erbakan hanedanýnýn” hazmedemeyeceði kadar büyük bir suçtu.

 

Nitekim Fatih Erbakan, listeye alýnmamýþ olmasýný, siyasi yaþamýn olaðan tablolarýndan biri gibi algýlamadýðýný/algýlamadýklarýný, Akþam gazetesine verdiði mülakatta þu sözlerle açýkladý:

 

“Bizim üzüldüðümüz, davamýzýn liderine, önde gelen isimlerine yapýlan itaatsizlik. Erbakan Hoca’ya bir itaatsizlik yapýldýktan sonra Fatih Erbakan listeye alýnsa ne olacak, alýnmasa ne olacak? Beni listeye alsalar bile durmazdým. Böyle bir davanýn çizgisinden çýkmýþ, lidere itaat etmeyen yönetimde benim olmam doðru olmazdý.”

 

Gördüðünüz gibi önemli olan “tartýþmak”, karþý tarafý ikna etmek filan deðil, Þeyhin dediðinden çýkmak veya çýkmamak...

 

Þeyhin “Milli Görüþ” dediði þeyin tutarlýlýðý var mý yok mu, önemli deðil... Uygulanabilirliði söz konusu mu o da sorun deðil...

 

Numan Kurtulmuþ bir bilim adamý kimliðiyle tartýnca çok muhtemeldir ki bu “Milli Görüþ”ün bir tarihte Erbakan tarafýndan kurulan “Pancar Motor” fabrikasý gibi tam bir fiyasko ile sonuçlanacaðýný görmüþ olmalý.

 

Hele Erbakan’ýn baþbakanlýðý sýrasýnda “500 bin tank yapacak fabrika temeli atmasý” gibi hayali projelerini de dikkate alýnca, o uyduruk “Adil Düzen”i parti arþivlerine yerleþtirme zamanýnýn geldiðine hükmettiðini tahmin ediyoruz.

 

Ama kongredeki kavga patlak verince söylediðimiz gibi, Erbakan’la mücadele etmenin, baþka metotlar gerektirdiðini biliyor olmalýydý. Örneðin Erbakan’ýn demokratlýðýnýn “kendisine tam bir itaat” kaydýyla söz konusu olacaðýný hesap etmesi gerekirdi.

 

Kurtulmuþ gerçi parti içindeki isyaný son derece olgun bir tavýrla örneðin siyaset etiði ile baðdaþmayan beyanlarý görmezden gelerek karþýladý. Hatta Necmettin Erbakan’dan randevu alýp kendisini ziyaret etti. Muhtemelen Saadet Partisi’nin kendisini yeni koþullara uydurmasý gerektiðini söyledi. Böylece Saadet Partisi’ni birlik ve bütünlük içinde tutabileceðini umuyor olmalýydý. Ama Erbakan’ýn egosunun her türlü mülahazanýn önüne geçtiðini, bu deneyimle bir kere daha gördü.

 

Þimdi Numan Kurtulmuþ’u göstermelik olarak Genel Baþkanlýk’ta býraksalar bile etrafýný tamamen Erbakan zihniyetindeki kiþilerle doldurmayý amaçlayan yeni bir Olaðanüstü Kongre toplanacak. Ama bu kongre Kurtulmuþ’un mu yoksa Milli Görüþ’ün mü sonunu getirecek birlikte göreceðiz.

 

 

Oktay Eksi, Hürriyet, 29.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...