Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erbakanin dediði oldu, SP olaðanüstü kongreye gidiyor

 

 

 

Dediði oldu, SP olaðanüstü kongreye gidiyor

Erbakan Ailesi’nin yönetimden tasfiye edildiði kongrenin ardýndan sularýn durulmadýðý Saadet Partisi (SP), Necmettin Erbakan’ýn giriþimiyle yeni bir olaðanüstü kongreye gidiyor.

 

Partinin yönetim kadrosu konusunda SP Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ ile çatýþma yaþayan Necmettin Erbakan, 1250 delegenin yaklaþýk 800’ünden olaðanüstü kongre için gerekli noter onaylý imzayý topladý. Erbakan’ýn kurmaylarýndan Mustafa Kamalak dün SP Genel Merkezi’ne giderek olaðanüstü kongre dilekçesini verdi. Parti tüzüðüne göre seçimli olaðanüstü kongre için 626 delegenin talebi gerekiyordu. Kamalak, 650 delegenin imzasýný toplu halde verdi. 150 dolayýnda delege de genel merkeze ayrý ayrý noter onaylý dilekçe gönderdiler. Kamalak, yasa gereði olaðanüstü kongrenin bir ay içinde toplanmasý gerektiðini söyledi. Genel baþkan adayýnýn þu anda Numan Kurtulmuþ olduðunu belirten Kamalak, ancak buna yetkili kurullarýn karar verebileceðini de ifade etti.

 

Gündoðan ya da Kutan

 

Olaðanüstü kongre sürecindeki havaya göre Erbakan’ýn Kurtulmuþ’un yerine Mete Gündoðan veya eski emanetçisi Recai Kutan’ý getirebileceði belirtiliyor. Erbakan’ýn etkileyeceði yeni yönetimin yapýsýna göre Kurtulmuþ’un genel baþkanlýktan ayrýlma olasýlýðý da parti kulisinde konuþuluyor. SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þeref Malkoç, 81 il baþkanýyla görüþeceklerini, Siyasi Partiler Yasasý ve SP Tüzüðü’ne göre Genel Ýdare Kurulu’nun toplanarak olaðanüstü kongreye karar vereceðini açýkladý. Öte yandan SP yöneticileri, delegelerin dilekçelerini tek tek incelemeye aldý. Parti yöneticileri, delegeleri ikna için tek tek aramaya baþladý. SP yönetimi, kongreyi engellemeye çalýþýyor.

 

 

 

Hürriyet, 28 Temmuz 2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...