Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya'daki kuruluþ ile ÝHH'nýn bir baðlantýsý yoktur

 

Almanya merkezli Internationale Humanitäre Hilfsorganisation adlý kuruluþun Türkiye’deki ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý’yla hiçbir ilgisi yoktur.

 

Bugün ajanslarda ve internet sitelerinde Almanya Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn merkezi Frankfurt kentinde bulunan Ýnternationale Humaniterien HilfsOrganizatione Türk kuruluþunun faaliyetlerini yasakladýðýyla ilgili haberler yayýnlandý.

 

Almanya merkezli Ýnternationale Humaniterien HilfsOrganizatione adlý kuruluþun bizimle yani Türkiye’deki ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý’yla hiçbir ilgisi yoktur.

 

Bazý Avrupa (Almanya, Hollanda, Belçika vb.) ülkelerinde kurumumuzun ismine benzer ya da logosuna benzer isim ve logolarla ayný alanda çalýþan birçok kurum gözükmektedir. Bu kurumlarýn kurumumuzla hiçbir organik baðý bulunmamaktadýr. Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý her yerde partner kuruluþlarla çalýþmaktadýr.

 

Kurumumuzla benzer yada ayný kýsaltma ve logo kullanan kuruluþlar, rýzamýz dýþýnda isim ve logo kullanmaktadýr. Bu karýþýklýða ve algýlama yanýlgýsýna sevk eden durum tarafýmýzdan doðru bulunmamaktadýr. Ancak ayrý ülke hukuk sistemlerine tabi olan kuruluþlar olmasý nedeniyle bu karýþýklýðý önlemenin, bilgilendirme dýþýnda farklý bir yol da bulunmamaktadýr.

 

Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý olarak isim tespiti yaptýrmak ve Almanya merkezli kuruluþlarla bir ilgimizin olmadýðýný belgelemek için 17.10.2008 tarihinde Fatih 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne isim tespiti yaptýrmak için dava açtýk.

 

Mahkeme kararýnda, “Dava tarihinde dava sebebi yapýlan Almanya merkezli ÝHH ünvanlý vakfýn davacý vakýfla iliþkilendirilen herhangi bir eylemin varlýðý iddia ve tespit edilememiþtir. Dava þartý oluþmamýþtýr. Açýklanan nedenle yargýlamada çabukluk ve ekonomi ilkesi gözetilerek duruþma açýlmasýna gerek görülmemiþ ve istemin reddine karar verilmiþtir” denildi.

 

Ayrýca 20 Ocak 2010 tarihinde Milli gazete, Zaman, Türkiye ve Yeniþafak gazetesinin Avrupa baskýlarýna ilan vererek, Almanya merkezli yardým kuruluþlarýyla bir ilgimizin olmadýðýný kamuoyuna duyurduk. Ýlgili duyuru ayrýca www.ihh.org.tr adresli internet sitemizin ana sayfasýnda 03.03.2009 “Avrupa için duyuru” baþlýðý altýnda yapýldý.

 

ÝHH Ýnsani Yardým kuruluþu Bosna savaþýnda yardým götüren bir grup gönüllü ve kanaat önderi tarafýndan 1992 yýlýnda Almanya Freiburg merkezinde kuruldu. Bu tarihten sonra Almanya ve Türkiye’de yapýlan bütün çalýþmalar bu kuruluþun çatýsý altýnda yürütüldü.

 

1995 yýlýnda Türkiye’de Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý kurulunca Almanya’daki ÝHH kuruluþu, 1996 yýlýnda faaliyetlerine son verdi ve kapandý.

 

Daha sonra 1997 yýlýnda bu derneðin içerisinde görevli olmayan, tamamen baþka bir ekip tarafýndan Almanya’nýn Frankfurt þehrinde ÝHH kýsaltmasýyla Ýnternationale Humaniterien HilfsOrganizatione (Ýnsani Yardým Teþkilatý) kuruldu. Bizden sonra kurulan bu ve buna benzer kuruluþlarýn bizimle hiç bir organik baðý yoktur.

 

 

IHH Basin Aciklamasi,

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...