Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

En çirkin soru “Anneni mi, babaný mý çok seviyorsun” sorusudur

 

 

"Ortalýk karýþtý, düzen bozuldu

 

Yetiþ ya Muhammed, yetiþ ya Ali"

 

11 Temmuz'da yapýlan Saadet kongresinden beri canýmýz ciddi manada sýkýlýyor.

 

Kongreyi deðerlendirdiðimiz yazýda çift liste çýkmasýnýn Milli Görüþ geleneðine uygun olmadýðýný, bunun bizleri üzdüðünü belirtmiþtik.

 

"Beterin beteri var" derler ya, ilerleyen süreçte yaþadýklarýmýz tam da bu.

 

Peki bunun da beteri olur mu? Eðer böyle gidersek hiç kuþkusuz olur. Olmamasý ancak Allah'ýn bizi kayýrmasýyla mümkündür. Peki bu mümkün mü? Þu anki amellerimize bakýlýrsa...

 

Þunu hatýrlatmamýza gerek var mý; bu camia hangi camia, bu parti hangi parti?

 

"Keþke bütün bunlar yaþanmasaydý" demenin hiçbir faydasý yok. Çünkü olan olmuþtur. Ama birer Müslüman olarak her birimizin bugün, bu camianýn yeniden birlik, beraberliðini saðlamak için gecemizi gündüzümüze katarak gayret göstermemiz gerekiyor.

 

Günlerdir bizi arayan onca insan, ya, "Neden hocamýzýn haberi yok", ya da "Neden partimizin haberi yok" diye tepki gösteriyorlar. Bizzat þahsýmý arayanlar, ya "Bu partiyi yazmaya devam ederseniz çok sevdiðim gazetemi almayacaðým" diyor, ya da "Sizin ayrýldýðýnýz iddiasý doðruysa, bu çok sevdiðimiz gazetemizi almayacaðýz" diyorlar.

 

Ve biz, onu söyleyen kardeþimiz telefonunu kapattýðýnda da aðlýyoruz, bunu söyleyen kardeþimiz telefonu kapattýðýnda da aðlýyoruz.

 

Resulullah (sav) efendimizin yýldýzý Hz. Hanzala (ra) sokaða çýkýp, "Hanzala münafýk oldu ya Resullallah, Hanzala münafýk oldu ya Resulallah.." diye feryad-ü figan ederek Efendimiz aleyhisselama koþarken ne büyük acýlar tatmýþ, Rabbim, bunu þimdi anlýyoruz.

 

Efendimizin (sav) yýldýzý Hz. Kaab bin Malik (ra) bir gazveye iþtirak edemediðinde gelen ayet-i kerimelerin yüklediði yükü, O yýldýz insana verilen cezayý ve O'nun bu acýyý tarif etmek için "Sanki yer yüzü boþalmýþ, sadece ben kalmýþým. Bununla beraber bütün yeryüzü bana dar geliyor" derken yüzleþtiði sýkýntýyý þimdi anlýyoruz.

 

Ve diyoruz, "Allah'ým! Acaba -Sizden öncekilerin baþýna gelenler, sizin de baþýnýza gelmedikçe...-" dediðin anlar bu anlar mý?

 

Kardeþler!

 

Allah aþkýna size ne oldu?

 

Siz, daha dün kongrenizde, gelen misafirler takdim edilirken neden BBP'nin temsilcisi anons edildiðinde o salonu inlettiniz?

 

Bunu "daha kardeþ" hissettiðiniz için yapmadýnýz mý?

 

Size ne oldu? Suçu, günahý, kusuru, eksiði ne olursa olsun; ayný dava içerisinde Allah'ýn birinizi diðerinize kardeþ kýldýðý topluluk deðil misiniz?

 

Ey insanlar!

 

Farkýnda deðil misiniz ki; bugün 2000'li yýllardan çok farklý bir imtihanla karþý karþýyasýnýz. Dün gidenler, sizinle farklarýný kesin çizgilerle ortaya koyup gittiler. Emin olunuz, bugün sürüklenmek istediðiniz yerin Kerbela'dan farký yok.

 

Ey kardeþler topluluðu!

 

Liderimiz Erbakan Hoca, inancýmýzla aklýn arasýndaki baðý ve Müslümanlarýn Hýristiyanlardan farkýný göstermek için hep, "Onlar kiliseye girerken -arkadaþ aklýný dýþarýda koy gel- derler, oysa bizim inancýmýz -camiye aklýnla beraber gir- diye emreder" derdi. Allah aþkýna bunu hatýrlayýn. Eðer bunu hatýrlarsanýz, umut edilir ki bir kurtuluþ yolu bulabilirsiniz.

 

Efendimiz aleyhisselam darlandýðýnda nasýl dua ettiyse, sahabe-i kiram darlandýðýnda nasýl dua ettiyse buna sarýlýn.

 

Erbakan Hoca Milli Görüþ'ün lideri, bizim liderimiz. Saadet Partisi, Milli Görüþ'ün partisi, bizim partimiz. Numan Kurtulmuþ Saadet Partisi'nin Genel Baþkaný, bizim Genel Baþkanýmýz.

 

Kim Allah'ýn davasýndan ayrýlýr giderse ancak kendisine kötülük eder. Kim de Allah'ýn ipine sýmsýký sarýlýrsa kurtuluþa erer. Ben bir kardeþiniz olarak sizlere karþý vazifemi hakkýyla ifa etmek için derim ki, Allah'ýn kullarý ve birbirlerinizin kardeþleri olduðunuzu bilin. Birbirinizi suçlayýp yangýný büyüteceðinize, onu söndürmek için dua edin.

 

Abdest alýrken, namaz kýlarken, otururken, kalkarken, yürürken, yatarken... samimi bir kalple dua edelim. Allah'ým! Sen kimseye kaldýramayacaðý yükü yüklemezsin. Allah'ým! Sen, bize karþý bir annenin yavrusuna olan þefkatinden daha þefkatlisin. Bize merhamet et ve aramýzda esen bu ayrýlýk rüzgarlarýný bizim amellerimizle deðil, kendi kereminle yok et. Allah'ým! Bizi yeniden, bir kez daha fitneye düþürme!

 

Allah'ým! Biz biliyoruz ki, Sen Resulullah'ý çok seviyorsun. Biliyoruz ki, alemleri O'nun hatýrý için yarattýn. Biliyoruz ki, O'nun üzülmesini istemezsin.

 

Allah'ým! -Size içinizden bir Resul gönderdim. Sizin bir sýkýntýya düþmeniz O'nu cidden üzer. O, size karþý çok merhametli ve þefkatlidir- demiþtin. Bu içine düþtüðümüz darlýk bizi derinden üzüyor. Biz O'nun ümmetiyiz. Resulünün üzüntüsünü gider ya Rabbi!

 

 

 

Necdet Kutsal,Milli Gazete,21.07.10

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...