Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ben bir Erbakancý idim

 

 

BEN gençliðimde kendimi “Son tahlilde Refah Partili” sayardým. Erbakan Hoca'ya da “itaatim” olmasa da en azýndan “saygým” vardý.

 

Durun, durun!

 

Saadet Partisi'ndeki son geliþmelere, Erbakan'ýn son çýkýþýna, “Çakma küçük prens” Fatih Erbakan'ýn yaptýðý “Babamýn partisi deðil mi? Ya itaat edersin ya da

çeker gidersin” türü laflara bakýp da “Sen nasýl barýndýn bu adamlarýn içinde” demeyin.

 

Vallahi de, billahi de...

 

Eskiden böyle deðildi bu iþler, bu adet yeni çýktý.

 

* * *

 

 

Neden böyle oldu? Neden daha geriye gidildi? Ve nereden çýktý þu “Ya itaat et / ya da çek git” sakilliði?

 

Cevaplarým þunlardýr:

 

BÝR: Ýslami kesimde baðýmsýz, baðlantýsýz aydýn duruþu sergileyen kalmadý.

 

ÝKÝ: AK Parti bölünmesinin ortaya çýkardýðý travma, Saadet Partisi'nin ak saçlýlarýný herkese karþý “itimatsýz” hale getirdi.

 

ÜÇ: 80 küsur yaþýndaki Erbakan Hoca, iþin peþini biraz da baþýndaki para cezasý belasý nedeniyle býrakmýyor. Bu cezayý siyasileþtirmek istediði için partideki

kontrolü sürdürmek istiyor.

 

DÖRT: Saadet Partisi'nin geçerli tek ideolojisi “Vefa duygusu” oldu çýktý. Erbakan'a sadakat gösterdikleri oranda davaya hizmet ettiklerine inananlar var

partide. Erbakan onlara güveniyor.

 

BEÞ: Eskiden “Kiþiye sadakat olmaz, davaya olur” denildiðinde bunun bir karþýlýðý olurdu. “Vefa duygusu” bunu da aldý götürdü.

 

ALTI: Fatih'in yaþý tutsaydý ve bugün Numan Kurtulmuþ'a karþý yaptýðýný eskiden parti içinden bir baþkasýna yapsaydý, buna Ýslami kesim içinde kimse rýza göstermezdi. En sert tepki ortaya konurdu. Oysa þimdi derin bir sessizlik var. Çünkü Erbakan Hoca, “Parti isterse küçülsün, yeter ki kontrol bende kalsýn” noktasýnda.

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 17.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...