Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Saadet'te derin deprem

 

SP'nin geçen hafta gerçekleþen kongresi partide derin bir çatlak olduðunu göstermiþ oldu. SP'nin önümüzdeki günlerde içine gireceði mecra, yakýn vadedeki siyasi geliþmeleri derin bir biçimde etkileyecektir.

 

Milli Görüþ partilerinin son halkasý olan SP, bugün görünen küçük hacmine raðmen, iç toplumsal dinamizmin oluþmasýnda ve her defasýnda daha büyük ölçekli siyaseti derin bir biçimde etkilemekte birinci derecede rol oynamaktadýr. Çoðu siyaset bilimci kabul etmek istemese de, Milli Görüþ partileri ile merkezî siyaset arasýnda karþýlýklý etkileþim söz konusudur. Bkz. Ali Bulaç, "Göçün ve Kentin Siyaseti /MNP'den SP'ye Milli Görüþ Partileri" (Çýra Yayýnlarý, 1. Bsm., Ýstanbul-2009, 605 shf.; "Göçün ve Kentin Ýktidarý -Milli Görüþ'ten Muhafazakar Demokrasi'ye AK Parti"- (Çýra Yayýnlarý, 1. Bsm., Ýstanbul-2010, 400 shf.)

 

Belirtmem gerekir ki yazacaklarým, benim kiþisel görüþümden neþ'et eden bir deðer hükmünün ifadesi olmayacak, olup bitenlerin bir resmini çizmeye çalýþmak olacaktýr.

 

"Beyaz liste"ye karþý "yeþil bir liste"nin ortaya çýkmasý, genel baþkanlýðýný Numan Kurtulmuþ'un yapacaðý bir partinin, geleneksel politik çizgisinde yoluna devam etmesi düþüncesinin ifadesiydi. Oysa bu, Kurtulmuþ'un parti genel baþkanlýðýna talip oluþunun sebeb-i hikmetine aykýrýdýr. Eski-geleneksel çizginin daha genç bir liderin diliyle devam ettirilmesinin makul bir tarafý yok. Burada geleneksel çizgiden, temel siyasi tercihlerden çok, dil, üslup ve retoriði anlamak gerekir. Çünkü siyasi tercihlerde temel bir deðiþiklik söz konusuysa, bu, genç-yaþlý çatýþmasýný aþan bir þeydir ki Erbakan'ý kaygýlandýran ana nokta burada bKurtulmuþ'un, büyük çoðunluðuyla anlaþabildiði isimlerle çalýþmak istemesi doðaldýr. Þu var ki, ortada bir sorun var: Beyaz listede yer alan isimler, kendi kaynaklarýyla siyasi hareketi finanse edebilecek imkân ve güce sahip deðildirler. Bütçeden yardým alamayan bir parti, ya önceki birikimlerini kullanacak veya yeni baðýþ kaynaklarýný bulup harekete geçirecektir. Bu konuda avantajýn yeþil liste tarafýnda olduðu açýktýr.

 

Fakat çok daha önemli olan 2011'de beklenen sarsýcý geliþmelerdir: Son zamanlarda ortalýkta dolaþan bir iddiaya -belki de ustalýkla üretilmiþ bir söylentiye- göre yakýn gelecekte siyaseti bekleyen sürpriz geliþmelerden biri "AK Parti-SP ittifaký", hatta "birleþmesi"dir. R.Tayyip Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný olmasý durumunda kimin onun yerine geçeceðine iliþkin senaryolarýn yazýmýna çoktan baþlanmýþ bulunmaktadýr. Kuyumcu titizliðiyle hazýrlanan bir senaryoya göre, birinci aday Ahmet Davutoðlu, ikincisi Ali Babacan, üçüncüsü Numan Kurtulmuþ'tur. Geliþmeler öylesine çapraz seyreder ki, üçüncü isim bir anda ilk sýraya çýkabilir. Çünkü akla gelen isimler içinde Erdoðan'dan sonra AK Parti içinde geniþ kitleleri mobilize edecek baþka bir isim görünmemektedir. Böylelikle Kurtulmuþ, iþi Erdoðan'ýn býraktýðý yerden alýp devam ettirecektir.

 

Bu iddiaya bakýlýrsa, Kurtulmuþ'un son aylarda frene basýp gerektiði gibi AK Parti'ye karþý muhalefet yapmamasýnýn bu söylentiyle ilgisi var. Þu anda SP'nin yüzde 3'lere düþüp 2,5 puanýný AK Parti'ye kaptýrmasý da bununla açýklanabilir. SP'nin içinde "kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk" maddesi olan kýsmi anayasa deðiþikliðine verdiði destek, önümüzdeki siyasetin iþaretlerinden biri sayýlýr. Belki de hem Erdoðan'ýn hem Kurtulmuþ'un haberleri olmadýðý bu iddiayý Erbakan ciddiye aldý ve biraz da çevresindekilerin etkisinde yeþil listeyle sürece müdahil oldu. Deðerlendirme þöyledir: SP'nin lideri AK Parti'nin baþýna geçerse, AK Parti SP'leþmez, aksine SP AK Partileþir. Bu ise 28 Þubat'la baþarýlamayan projenin yumuþak güçle baþarýlmasý, yani Milli Görüþ'ün sona ermesi anlamýna gelir.

 

Bunlarýn tümü spekülasyon olabilir. Ama zaten siyaseti çoðu zaman aslý esasý olmayan algýlar ve spekülasyonlar etkilemiyor mu? Burada SP'nin yoluna devam etmesi önemlidir, bu çizgiye kesin ihtiyaç vardýr. Bu sorunu Erbakan Hoca'nýn birleþtirici yönde koyacaðý inisiyatif çözebilir ancak.

 

 

Ali Bulac, Zaman, 17.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...