Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Malezya televizyonunda yayýmlanan ilginç bir yarýþma programý kendinden söz ettirir oldu. Sözü edilen yarýþma aslýnda bir yetenek yarýþmasý. Ancak popstar ya da benzeri yarýþmalardan son derece farklý.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Yarýþmadaki adaylar, gösteri dünyasýnýn yeni yýldýzlarý olmak için yarýþmýyor. ''Ýmam Muda'' adlý yetenek yarýþmasýnda Malezya'nýn "süper imamý" aranýyor. Adaylar izleyenleri sadece sesleriyle deðil ayný zamanda üstlendikleri görevlerle de etkilemeye çalýþýyor. Adaylarýn üstesinden gelmesi gereken görevler arasýnda Kur'an-ý Kerim'den bölümler okumak, hamile kadýnlara danýþmanlýk hizmeti vermek ve cenaze yýkamak gibi pek farklý iþler bulunuyor.

 

Yarýþmaya katýlanlar seyircilerden olumlu tepki alma mücadelesi veriyor. Çünkü iþin ucunda büyük ödül olarak Sudî Arabistan'daki Medine Üniversitesi'nde burslu ilahiyât eðitimi almak söz konusu.

 

Yarýþmadaki zor görevler

 

Adaylar, Malezya geleneklerine uygun biçimde siyah elbiseler ve baþlarýnda feslerle stüdyoda oturup sunucunun sorularýný yanýtlamaya çalýþýyor. Seyirciler de her bölümde hangi adayýn eleneceðine jüriyle birlikte karar veriyor. Yarýþmanýn daha ilk bölümünde adaylarý zorlu bir görev bekliyordu. Yarýþmacýlar, kameralar önünde Müslümanlýða uygun biçimde cenaze yýkayýp defnetmek zorunda kaldýlar.

 

Yarýþmanýn baþarýsýnýn sýrrý

 

Yarýþmaya ülkenin dört bir yanýndan baþvuranlar olmuþ. Yaþlarý 19 ila 27 arasýnda deðiþen adaylarýn hiçbiri daha önce kapsamlý bir din eðitim almamýþ. Hatta aralarýnda çiftçi ya da banka memuru olarak çalýþanlar bile var. Televizyon þovunun yapýmcýsý Ýzelan Beþar, yarýþmanýn bu kadar baþarýlý olmasýnýn sýrrýný þöyle açýklýyor:

 

"Biz Ýslam'ýn modern bir din olduðunu göstermek istiyoruz. Bu yarýþma da hedefi tam da 12'den vurdu diyebilirim. Bizi arayan birçok seyircimiz adaylarýmýzla evlenmek veya damat olarak almak istiyor. Neden peki? Çünkü nihayet artýk birileri dinî ve modern yaþamý içiçe geçirmeyi baþardý.''

 

Ýlginç ödüller

 

Yarýþmanýn talihlisini, Medine'de burslu ilahiyat eðtiminin yaný sýra Malezya'nýn baþkenti Kuala Lumpur'un en büyük camilerinden birinde imamlýk yapmak, bedava hacca gitmek ve bir dizüstü bilgisayar gibi çok sayýda ödül bekliyor. Ancak talihlinin belli olmasýna daha çok var. Çünkü adaylar 'Biri Bizi Gözetliyor' yarýþmasýna benzer bir biçimde üç ay ayný evi paylaþmak zorundalar. Yarýþma jürisinin baþkaný Hasan Mahmud El Hafýz, herkesin imamlýk yeteneðine sahip olmadýðýný vurguluyor:

 

"Ýyi bir imam, dini halka anlaþýlýr hale getirmeli ve inananlarý da çok iyi anlamalý. Ýþte bizim yarýþmacýlarýmýz bunu çok iyi beceriyor. Zira hepsi de halkýn arasýndan geliyor.''

 

Malezya'da çok popüler olan 'Imam Muda' adlý bu yarýþmanýn Facebook'ta daha þimdiden 12 bin hayraný var. Malezyalý býr kadýnýn söyledikleri, aslýnda yarýþmanýn neden bu kadar büyük ilgi gördüðünü de özetliyor.

 

"Günümüzde gençler artýk din ile ilgilenmiyor. Ama bu yarýþmada kendi yaþýtý imamý görünce gençler de camiye gitme isteði duyuyor.''

 

Yýllardýr süren anlaþmazlýklar

 

Malezya, yýllardýr Müslüman çoðunluk ile gayrimüslim azýnlýklar arasýnda þiddetli anlaþmazlýklara sahne oluyor; özellikle de Hrýstiyanlar ve Hindularla. Sene baþýnda 'Allah' sözcüðü bir katolik gazetesinde yayýmladýðý için kiliseler ateþe verilmiþ, buna karþýlýk veren Katolikler de camilere kesik domuz baþlarý atmýþtý. Yarýþmanýn bir diðer amacý da Müslümanlarla diðer dinlere mensup olanlar arasýndaki hoþgörü ortamýnýn geliþmesine katkýda bulunmak.

 

 

 

http://www.dogruhabergazetesi.net/index.php/dunya/71-haber/9028-qmam-mudaq-yarmasna-bueyuek-lgi.html

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...