Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ERBAKAN!

 

Geçtiðimiz Salý (13.07.2010) Yeni Þafak'ta yazdýðým ve Erbakan'ýn siyaset tarihine adýný yazdýrmýþ, çok deðerli ve önemli bir siyasetçi olduðunu, ama döneminin kapandýðýný söylemeye çalýþtýðým, Erbakan baþlýklý yazý hakkýnda çok sayýda olumlu-olumsuz mesaj aldým. Olumlularý kendime saklayayým, ama olumsuzlar arasýnda gençliðimin verdiði cahillikle Erbakan hakkýnda eleþtiri yazabilme cüretime (! )deðinen okura, ettiði çok katmanlý haksýzlýk nedeniyle iki çift laf etmek isterim.

 

Öncelikle, normal þartlar altýnda ve baþka bir meslekte avantaj olabilecek "gençlik" sýfatýnýn, gazetecilik mesleðinde dezavantaj olmasýna alýþkýným. Týpký baþka bir meslekte patronla ayný soyadýný taþýmak el üstünde tutulmaya sebebiyet verecekken, yazarlýk yaptýðýnýz gazetenin sahibiyle ayný soyada sahip olmanýn, sizi kafadan "akraba kontenjaný yazarý" konumuna indirgemesi, sözünüzün deðerini düþürmesi gibi... Artýk, dünyanýn en donanýmlý cümlesini kurmanýz bile gençliðinizin ve cahilliðinizin üstünü örtmeye yetmediði gibi, "patronun akrabasý deðilim, sadece soyadý benzerliði" diye çýrpýnsanýz da, "torpilli"sinizdir bir kere, hüküm verilmiþtir.

 

Neyse.. Erbakan'a haksýzlýk ettiðimi düþünmüyorum, kendisinin deðerli ve önemli bir siyasi sima olduðunu bir kez daha teslim ederim. Gelgelelim, Numan Kurtulmuþ'un konuþmasýný yaparken "Erbakan'ýn ruhunun orada olduðunu" söylemesinden 5 dakika sonra Erbakan'ýn içeri girmesi, Kurtulmuþ'un Erbakan'ýn kongreye geleceðini bilmediðini gösterir ve bu bile kendi baþýna aralarýnda bir çekiþme/sürtüþme olduðunu gösterir. "Erbakan ve Kurtulmuþ çatýþmadý, yeþil listeyi de Þevket Kazan ve Oðuzhan Asiltürk hazýrladý, aralarýnda bir sorun yok" diyenlere þunu sormak isterim... Erbakan'la Kurtulmuþ arasýnda bir liste çatýþmasý yoksa, Fatih Erbakan çýkýp neden Numan Kurtulmuþ'u tanýmadýðýný söyleyen o açýklamayý yaptý? Özetle, þiþtiniz mi?

 

 

Özlem Albayrak, Yeni Safak, 16.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...