Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Post-Erbakan süreci: Volk Ýslâm'ýndan medeniyet fikrine...

 

Saadet Partisi (SP), hafta sonunda önemli ama sancýlý bir kongre geçirdi; SP, bu kongreyle post-Erbakan sürecine fiilen girmiþ oldu.

 

Kongre'de yaþanan ve "millî görüþ" geleneðine yakýþmayan tatsýzlýklar, çýkar çatýþmalarý ve hesaplaþmalar, Numan Kurtulmuþ'u ve SP'yi post-Erbakan sürecinde zorlu bir geleceðin beklediðini gösteriyor.

 

Medyanýn kongrede yaþananlarý gereðinden fazla büyüterek ve manipüle ederek verdiðini söyleyebiliriz; ama öte yandan kongrede yaþananlarýn, medyaya gereðinden fazla malzeme verdiðini de.

 

Numan Kurtulmuþ'u yeniden genel baþkan seçtiren listede, "kurucu babalar"a biraz haksýzlýk yapýldýðý gibi bir izlenime sahibim: Bunun baþlýca nedeni, "kurucu babalar"ýn insaf ölçülerini aþacak ölçüde SP'yi neredeyse bir "kabile partisi"ne, davaya samimiyette sadakati, lidere sadakatte samimiyete dönüþtürecek kadar "sevimsiz" bir karþý liste hazýrlamýþ olmalarý olabilir. Daha baþka nedenler de olabilir... Ama post-Erbakan sürecine geçisin daha suhûletle, daha kardeþâne, daha yapýcý, Erbakan'ýn ve arkadaþlarýnýn miraslarýný, emeklerini gözardý etmeyecek bir þekilde gerçekleþmesini saðlayacak bir yol, bir yöntem izlenebilir/di.

 

***

 

Böyle bir tablonun oluþmasýnda insaf, izan ve kardeþlik ölçülerini aþan, genç kuþaklarýn önünü bir türlü açmaya yanaþmayan katý, bildiðini okuyan, opaque'leþmiþ / donmuþ yapýnýn, kabile mantýðýnýn çok belirleyici rol oynadýðýný biliyoruz. Katýlaþan bir þeyin bir gün zorunlu olarak buharlaþacaðýný bilmek gerekiyor/du.

 

"Küçük olsun bizim olsun" ve lidere sadakatte samimiyet ilkelliðinin yansýmasý olan bir kabile mantýðýnýn SP'yi esir aldýðýný, Fatih Erbakan'ýn yeni bir olaðanüstü kongre toplamaya kalkýþmasý ve "Numan Kurtulmuþ özür dilese bile aday olamaz" diyecek kadar densiz açýklamasý çok iyi gösteriyor. Numan Kurtulmuþ, Fatih Erbakan'ý aslâ muhatap almamalýdýr. Fatih Erbakan ve onu gaza getirenler, millî görüþü, büsbütün bitirecek bir intiharýn eþiðine sürüklediklerini görmeliler.

 

Benzer bir "katýlaþma"nýn "kurucu babalar"a karþý takýnýlan, kökleri biraz önce zikrettiðim yapýya tepki olarak patlak veren Numan Bey'in çevresinde de gözlendiði gibi bir izlenime sahibim. Numan Bey, partinin baþýna geçmeden önce, kuþatýlmaya baþlanmýþtý: Bunun Numan Kurtulmuþ gibi saygýn, kiþilikli, asil ve entelektüel donanýmý bakýmýndan bütün parti liderlerine fark atan bir liderin ufkunu, hareket alanýný daraltacaðýný düþünüyor ve açýkçasý üzülüyordum.

 

***

 

"Tasfiye" edildiði zehabýyla zil çalýp oynayan medyaya bakarak Erbakan'ý deðerlendiremeyiz. Erbakan, Türkiye'nin yalnýzca siyasî hayatýna deðil, sosyolojik ve kültürel hayatýna da Ýslâm'ý vazgeçilmez bir þekilde girdirmiþ öncü bir liderdir. -28 Þubat sürecinin patlak vermesindeki rolü bir tarafa býrakýlacak olursa- baþbakanlýk dönemi, sonradan hasýmlarýnýn da açýkça itiraf etmekten çekinmedikleri gibi, Türkiye'nin ekonomi ve dýþ politika bakýmýndan en iyi yönetildiði ve Türkiye'deki vesayet sisteminin aktörlerinin, adreslerinin ilk kez deþifre edildiði dönemlerden biridir.

 

Ayrýca Erbakan'ýn geliþtirdiði D-8 projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesidir: Dünyanýn daha âdil, daha hakkaniyetli, daha barýþçýl bir dünyaya dönüþtürülebilmesinin kilometre taþlarýný ve yol haritasýný oluþturan geleceðin dünyasýnýn projesidir D-8.

 

Ama son tahlilde, millî görüþ hareketi, volk Ýslâm'ýnýn ötesine geçememiþ, Türkiye'deki entelektüel Ýslâmî birikimi harekete geçirmeyi baþaramamýþ; üstüne üstlük de, bu birikimi su gibi harcadýðýný bile görememiþtir. Mesela Yeni Devir, bu baðlamda Cumhuriyet tarihinde Ýslâmcýlarýn entelektüel birikimlerini yansýttýklarý, geliþtirdikleri ve yaygýnlaþtýrdýklarý ilk özgün platform olmuþtur ve Erbakan'ýn bu projedeki rolü takdirle anýlsa bile, Yeni Devir'i vücut buldurtan ortam Bediüzzamanlarýn, Necip Fazýllarýn, Sezai Karakoçlarýn, Cemil Meriçlerin, Nurettin Topçularýn temellerini attýklarý Ýslâmî fikir, sanat ve edebiyat "aura"sýdýr. Ýþte "millî görüþ" bu "aura"nýn kýymetini bilememiþtir; o yüzden Yeni Devir'i, bugün bir ilan gazetesi olarak yayýmlayarak "bitkisel hayat"a mahkûm etmiþtir.

 

Numan Kurtulmuþ, partiyi, kabile savaþlarýndan ve mantýðýndan kurtarabilirse, millî görüþ hareketini, volk Ýslâm'ýndan kurtarýp uzun vadeli bir medeniyet projesine inkýlap ettirebilecek bir eþiðe taþýyabilir. Bunun yolu, kýsa vadede, örgüte ve finans kaynaklarýna hâkim olmaktan geçiyor. Uzun vadedeyse, Numan Kurtulmuþ'un SP'sinin, hem bu entelektüel aura'yý kucaklayabilecek, hem de post-Erbakan sürecine geçiþi daha âdilâne, daha vefakârâne ve daha kardeþâne bir þekilde gerçekleþtirebilecek bir özgüven sergileyebilmesinden...

 

 

Yusuf Kaplan, Yeni Safak, 16.07.2010

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...