Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kurtulmuþ'tan Erbakan'a: 'Piþman olma'

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/79911.jpg

 

Kongre sonrasýndan kendisine savaþ açan baba-oðul Erbakan'larýn sözlerini deðerlendiren SP lideri Kurtulmuþ, olaðanüstü kongre söylentilerinin ayyuka çýktýðý þu günlerde konuþtu. Mesajýný açýk açýk verdi.

 

Deniz Güçer'in röportajý

 

SP lideri Numan Kurtulmuþ, baba-oðul Erbakan’lara “Eðer gerçekten ortada bu siyasi hareketin geleceðine iliþkin insanlar müspet bir takým niyetler taþýyorsa herkes sözlerine ve iþlerine dikkat etsin” diye seslendi.

 

Saadet Partisi Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Necmettin ve Fatih Erbakan’ýn çýkýþlarýna son derece dikkatli bir üslupla yanýt veriyor. Kurtulmuþ, “Aradan biraz zaman geçince herkes daha rasyonel düþünecektir” yorumu yaparken “Gül ve Erdoðan da benzeri bir durumla karþýlaþtý, AKP doðdu. Ayrýlýk var mý?” sorusunu ise Kurtulmuþ, “Bana oy vermiþ 2 milyon seçmene karþý sorumluyum” diyerek Erbakan cephesinin karþýsýna yeniden aday olarak çýkacaðýný da ima etti.

 

Önce Fatih Erbakan konuþtu ardýndan Necmettin Erbakan’ýn açýklamalarýyla gerilim doruða ulaþtý. Bu sözleri aðýr buldunuz mu? Yollar ikiye ayrýlýyor diyebilir miyiz?

 

Tekrar söylüyorum kongre sonrasýnda çift listenin verdiði gerginlikle söylenmiþ olan sözlerdir. Ben partinin genel baþkaný olarak hem büyüklerime, hem benden yaþça küçükler þu tavsiyede bulunurum: Nihayetinde hayat siyasetten ibaret deðildir. Hiç kimse sonradan piþman olacaðý sözleri söylemesin. Sonradan piþman olacaðý iþlerin içinde olmasýn. Herkes bu süreci itidalli bir þekilde yürütmek zorunda ve durumundadýr. Eðer gerçekten ortada bu siyasi hareketin geleceðine iliþkin insanlar müspet bir takým niyetler taþýyorsa herkes sözlerine ve iþlerine dikkat etsin.

 

Kavganýn galibi kim olur?

 

Bir kavga olmaz. Birkaç gün sonra herkes yerli yerine oturur. Esas iþimiz bu kongre süreci de göstermiþtir ki SP ile ne olacaðýyla Türkiye’nin tamamý ilgileniyor. Hiç kimse yüzde 5.5’lik partidir diye bir kenara býrakmýyor. Bize düþen sokaða çýkmak ve halkýn içinde olmak.

 

Hala olaðanüstü kongre ihtimali yok mu? Erbakan ekibi imza toplamaya baþladý...

 

Olabilir. Bizim kaanatimiz þu aþamada yapýlacak bir olaðanüstü kongre partide bütünleþmeyi deðil daha derin ayrýlýklarý, daha büyük çatlaklarý ortaya çýkaracaðýdýr. Bu amaca kimsenin hizmet etmek isteyeceðini zannetmiyorum. Yoksa hukukun gerektirdiðini ben yaparým o ayrý bir þey. Ama bu atmosferde gidilecek olan bir olaðanüstü kongre insanlarýn hisleri bu yoðunluktayken, kim hangi amaca hizmet etmek için bu imzayý toparlarsa toplasýn o amaca hizmet etmeyecek. Belki daha derin çatlaklarýn ve belki bölünmelerin ortaya çýkmasýna neden olacaktýr. Ki gördünüz kongrede 30, 40 kendini bilmez insan herkesi fevkalede rencide edecek þekilde ortamý elektriklendirdi.

 

Bu bölünmede siz yollarýnýzý ayýrabilir misiniz partinizle?

 

Bana son seçimde oy vermiþ 2 milyon 61 bin seçmenin oyu var. Her gün Türkiye kamuoyunda ciddi bir ilgi ve teveccühle bize destek veren milyonlarca insan var ve daha yeni kongreden çýkmýþ partinin iradesi var. Bu iradenin gereklerini yerine getirmek görevimdir.

 

Sayýn Erbakan’ýn size randevu vermediði doðru mu?

 

Hayýr. Þu aþamada biz önümüzdeki günlerde zaten görüþürüz. Bana intikal etmiþ böyle bir cevap yok. Sayýn Erbakan’la iliþkimiz tüzükte ne yazdýðýyla ilgili deðildir. Kendisi Türkiye’ye büyük hizmetleri olan, büyük siyasi tecrübeleri olan, fikirlerinden herkesin istifade etmesi gereken bir siyasi büyüktür.

 

Bu defa karþý taraf bir genel baþkan adayý çýkaracak gibi görünüyor?

 

Bakýn kongre sürecinde çift liste yaþandý, doðru. Ancak çift genel baþkan adayý olmadý. Her iki listenin genel baþkan adayý da Numan Kurtulmuþ oldu. Her iki listede de isimlerin büyük çoðunluðu birbirinin aynýsýdýr. Ama listelerde olmayan, iki listenin çýkmasý dolasýyla bazý arkadaþlarýmýzda, bazý aðabeylerimizde belli burukluk ve kýrgýnlýklar olabilir. Ben bunlarý kongre heyecaný ve ortamýn verdiði kýrgýnlýkla söylenmiþ sözler olarak telakki ediyorum. Birkaç gün sonra herkes bunlarý unutur.

 

Bir grup ise konrgede yaþananlarý neredeyse büyük bir ‘devrim’ olarak adlandýrdý.

 

Milli Görüþ’ün zaten kendisi bir devrimdir. Bu milletin aslý ve esasýdýr. Hep söylüyorum; pergelin bir ucu kendi deðerlerimizde sabit kalacak, diðer ucuyla bütün toplumu ve insanlýðý kuþatacak kadar geniþ fikirli, geniþ ufuklu ve geniþ yürekli olacaðýz. Bu kongre de bu yönde atýlmýþ bir adýmdýr.

 

Sayýn Gül ve Sayýn Erdoðan’da benzer bir ayrýlýk yaþanýr mý?

 

Hayýr. SP Türkiye’de Milli Görüþ’ün merkezidir. Ýþin sýcaklýðý geçtikten sonra daha rasyonel düþüneceðini ümit ediyorum. Bizim yaptýðýmýz, tabanýmýzýn ve geniþ kitlelerin bizden beklentisiydi. Aslýnda bu anlamda da yapýlanlar siyasi karþýlýðý olan sonucu doðurmuþtur.

 

Nasýl bir sonuç?

 

Þunu görüyorum: Dünyanýn hiçbir yerinde yüzde 5.5 almýþ bir partinin kongresinde iki liste çýkmasýyla kimse ilgilenmez. Oyumuz yüzde 5.5 belki ama siyasi etkinliðimiz bunun kat be kat üstünde. Bu kongrede günlerdir SP’nin gündemden düþmemiþ olmasýnýn tek somut anlamý var benim için: Bundan sonra iktidar alternatifi SP’dir. Yoksa medya niye bu kongreyle ilgilensin? Bence bu kongrenin en önemli sonucu budur. Türkiye’de eðer tüm çevreler þöyle ya da böyle en önemli sýrasýna bu kongreyi koyuyorsa SP Türkiye’nin en canlý sosyolojik tabanýna oturacaktýr.

 

Sizin listeniz geçmeseydi ne olurdu?

 

Hiçbir þey fark etmezdi. Ýki tane farklý liste ve iki genel baþkan adayý yoktu sonuçta. Delegelerin hepsi zaten Kurtulmuþ’a oy verdi.

 

“Mücahit Numan” sloganlarýný ilk defa o salonda duyduk.

 

Ben de ilk defa bu kongrede duydum.

 

O salonda en çok üzüldüðünüz an ne oldu? Yumruklaþmalar olabilir mi?

 

Gönül arzu ederdi ki bir kaç provokatif hadise olmasýn. Oraya o gün 50 bin kiþi geldi. Hepsi büyük fedekarlýkla, Anadolu’nun dört bir tarafýndan geldiler. Yumruklaþmalar, ortalýðý gerecek bir takým sloganlar söyleyen kiþi sayýsý 50-60 kiþidir. Yani o 50-60 kiþi, 50-60 bin kiþinin huzurunu bozdu. Olan budur. Keþke bozmasalardý. Eðe onlar da makul insanlarsa yanlýþ yaptýklarýný zamanla görürler.

 

‘Gençleþme’ adýmýný atmýþ gibi görünüyorsunuz. Kafanýzda bir yaþ ortalamasý var mý?

 

Bu kongre bundan sonra geleceðe iliþkin daha umutlu bakmamýza neden oldu. Sonuçlarý itibariyle de böyle oldu. Türkiye’de gelecek seçimlere milyonlarca 21 yaþýn altýnda genç katýlacak. Bu kongrede GÝK’e belki normal zamanda alýnmayacak olan bir çok genç arkadaþýmýz girdi. Alýþýlmýþ kalýplarda devam edilseydi giremeyecek olan bir çok genç arkadaþýmýz girdi. Bu benim için çok önemli ama yetersizdir. Zaman içinde bu gençleþmeyi daha da saðlayacaðýz.

 

Baþbakan’la ne konuþtuðumuzu söylemem

 

Kimse piþman olacaðý iþlere girmesin

 

DENÝZ GÜÇER / VATAN

Foto: Barýþ ORAL

VATAN'a konuþan Numan Kurtulmuþ, üstü kapalý gözdaðý verdi

 

Olaylý kongre sonrasý VATAN’ýn sorularýný yanýtlayan SP lideri Numan Kurtulmuþ, baba-oðul Erbakan’lara “Eðer gerçekten ortada bu siyasi hareketin geleceðine iliþkin insanlar müspet bir takým niyetler taþýyorsa herkes sözlerine ve iþlerine dikkat etsin” diye seslendi.

 

ANKARA - Saadet Partisi Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Necmettin ve Fatih Erbakan’ýn çýkýþlarýna son derece dikkatli bir üslupla yanýt veriyor. Kurtulmuþ, “Aradan biraz zaman geçince herkes daha rasyonel düþünecektir” yorumu yaparken “Gül ve Erdoðan da benzeri bir durumla karþýlaþtý, AKP doðdu. Ayrýlýk var mý?” sorusunu ise Kurtulmuþ, “Bana oy vermiþ 2 milyon seçmene karþý sorumluyum” diyerek Erbakan cephesinin karþýsýna yeniden aday olarak çýkacaðýný da ima etti.

 

Önce Fatih Erbakan konuþtu ardýndan Necmettin Erbakan’ýn açýklamalarýyla gerilim doruða ulaþtý. Bu sözleri aðýr buldunuz mu? Yollar ikiye ayrýlýyor diyebilir miyiz?

 

Tekrar söylüyorum kongre sonrasýnda çift listenin verdiði gerginlikle söylenmiþ olan sözlerdir. Ben partinin genel baþkaný olarak hem büyüklerime, hem benden yaþça küçükler þu tavsiyede bulunurum: Nihayetinde hayat siyasetten ibaret deðildir. Hiç kimse sonradan piþman olacaðý sözleri söylemesin. Sonradan piþman olacaðý iþlerin içinde olmasýn. Herkes bu süreci itidalli bir þekilde yürütmek zorunda ve durumundadýr. Eðer gerçekten ortada bu siyasi hareketin geleceðine iliþkin insanlar müspet bir takým niyetler taþýyorsa herkes sözlerine ve iþlerine dikkat etsin.

 

Kavganýn galibi kim olur?

 

Bir kavga olmaz. Birkaç gün sonra herkes yerli yerine oturur. Esas iþimiz bu kongre süreci de göstermiþtir ki SP ile ne olacaðýyla Türkiye’nin tamamý ilgileniyor. Hiç kimse yüzde 5.5’lik partidir diye bir kenara býrakmýyor. Bize düþen sokaða çýkmak ve halkýn içinde olmak.

 

Hala olaðanüstü kongre ihtimali yok mu? Erbakan ekibi imza toplamaya baþladý...

 

Olabilir. Bizim kaanatimiz þu aþamada yapýlacak bir olaðanüstü kongre partide bütünleþmeyi deðil daha derin ayrýlýklarý, daha büyük çatlaklarý ortaya çýkaracaðýdýr. Bu amaca kimsenin hizmet etmek isteyeceðini zannetmiyorum. Yoksa hukukun gerektirdiðini ben yaparým o ayrý bir þey. Ama bu atmosferde gidilecek olan bir olaðanüstü kongre insanlarýn hisleri bu yoðunluktayken, kim hangi amaca hizmet etmek için bu imzayý toparlarsa toplasýn o amaca hizmet etmeyecek. Belki daha derin çatlaklarýn ve belki bölünmelerin ortaya çýkmasýna neden olacaktýr. Ki gördünüz kongrede 30, 40 kendini bilmez insan herkesi fevkalede rencide edecek þekilde ortamý elektriklendirdi.

 

Bu bölünmede siz yollarýnýzý ayýrabilir misiniz partinizle?

 

Bana son seçimde oy vermiþ 2 milyon 61 bin seçmenin oyu var. Her gün Türkiye kamuoyunda ciddi bir ilgi ve teveccühle bize destek veren milyonlarca insan var ve daha yeni kongreden çýkmýþ partinin iradesi var. Bu iradenin gereklerini yerine getirmek görevimdir.

 

Sayýn Erbakan’ýn size randevu vermediði doðru mu?

 

Hayýr. Þu aþamada biz önümüzdeki günlerde zaten görüþürüz. Bana intikal etmiþ böyle bir cevap yok. Sayýn Erbakan’la iliþkimiz tüzükte ne yazdýðýyla ilgili deðildir. Kendisi Türkiye’ye büyük hizmetleri olan, büyük siyasi tecrübeleri olan, fikirlerinden herkesin istifade etmesi gereken bir siyasi büyüktür.

 

Bu defa karþý taraf bir genel baþkan adayý çýkaracak gibi görünüyor?

 

Bakýn kongre sürecinde çift liste yaþandý, doðru. Ancak çift genel baþkan adayý olmadý. Her iki listenin genel baþkan adayý da Numan Kurtulmuþ oldu. Her iki listede de isimlerin büyük çoðunluðu birbirinin aynýsýdýr. Ama listelerde olmayan, iki listenin çýkmasý dolasýyla bazý arkadaþlarýmýzda, bazý aðabeylerimizde belli burukluk ve kýrgýnlýklar olabilir. Ben bunlarý kongre heyecaný ve ortamýn verdiði kýrgýnlýkla söylenmiþ sözler olarak telakki ediyorum. Birkaç gün sonra herkes bunlarý unutur.

 

Bir grup ise konrgede yaþananlarý neredeyse büyük bir ‘devrim’ olarak adlandýrdý.

 

Milli Görüþ’ün zaten kendisi bir devrimdir. Bu milletin aslý ve esasýdýr. Hep söylüyorum; pergelin bir ucu kendi deðerlerimizde sabit kalacak, diðer ucuyla bütün toplumu ve insanlýðý kuþatacak kadar geniþ fikirli, geniþ ufuklu ve geniþ yürekli olacaðýz. Bu kongre de bu yönde atýlmýþ bir adýmdýr.

 

Sayýn Gül ve Sayýn Erdoðan’da benzer bir ayrýlýk yaþanýr mý?

 

Hayýr. SP Türkiye’de Milli Görüþ’ün merkezidir. Ýþin sýcaklýðý geçtikten sonra daha rasyonel düþüneceðini ümit ediyorum. Bizim yaptýðýmýz, tabanýmýzýn ve geniþ kitlelerin bizden beklentisiydi. Aslýnda bu anlamda da yapýlanlar siyasi karþýlýðý olan sonucu doðurmuþtur.

 

Nasýl bir sonuç?

 

Þunu görüyorum: Dünyanýn hiçbir yerinde yüzde 5.5 almýþ bir partinin kongresinde iki liste çýkmasýyla kimse ilgilenmez. Oyumuz yüzde 5.5 belki ama siyasi etkinliðimiz bunun kat be kat üstünde. Bu kongrede günlerdir SP’nin gündemden düþmemiþ olmasýnýn tek somut anlamý var benim için: Bundan sonra iktidar alternatifi SP’dir. Yoksa medya niye bu kongreyle ilgilensin? Bence bu kongrenin en önemli sonucu budur. Türkiye’de eðer tüm çevreler þöyle ya da böyle en önemli sýrasýna bu kongreyi koyuyorsa SP Türkiye’nin en canlý sosyolojik tabanýna oturacaktýr.

 

Sizin listeniz geçmeseydi ne olurdu?

 

Hiçbir þey fark etmezdi. Ýki tane farklý liste ve iki genel baþkan adayý yoktu sonuçta. Delegelerin hepsi zaten Kurtulmuþ’a oy verdi.

 

“Mücahit Numan” sloganlarýný ilk defa o salonda duyduk.

 

Ben de ilk defa bu kongrede duydum.

 

O salonda en çok üzüldüðünüz an ne oldu? Yumruklaþmalar olabilir mi?

 

Gönül arzu ederdi ki bir kaç provokatif hadise olmasýn. Oraya o gün 50 bin kiþi geldi. Hepsi büyük fedekarlýkla, Anadolu’nun dört bir tarafýndan geldiler. Yumruklaþmalar, ortalýðý gerecek bir takým sloganlar söyleyen kiþi sayýsý 50-60 kiþidir. Yani o 50-60 kiþi, 50-60 bin kiþinin huzurunu bozdu. Olan budur. Keþke bozmasalardý. Eðe onlar da makul insanlarsa yanlýþ yaptýklarýný zamanla görürler.

 

‘Gençleþme’ adýmýný atmýþ gibi görünüyorsunuz. Kafanýzda bir yaþ ortalamasý var mý?

 

Bu kongre bundan sonra geleceðe iliþkin daha umutlu bakmamýza neden oldu. Sonuçlarý itibariyle de böyle oldu. Türkiye’de gelecek seçimlere milyonlarca 21 yaþýn altýnda genç katýlacak. Bu kongrede GÝK’e belki normal zamanda alýnmayacak olan bir çok genç arkadaþýmýz girdi. Alýþýlmýþ kalýplarda devam edilseydi giremeyecek olan bir çok genç arkadaþýmýz girdi. Bu benim için çok önemli ama yetersizdir. Zaman içinde bu gençleþmeyi daha da saðlayacaðýz.

 

Baþbakan’la ne konuþtuðumuzu söylemem

 

Baþbakan ile görüþmede neler yaþandý?

 

Sanýyorum ilk defa yýllar sonra il baþkanlýðý, MKYK üyeliði yaptýðý bu binaya geldi. Gayet samimi bir görüþme gerçekleþti. Biz her platformda olduðu gibi görüþlerimizi çok açýk ve net ifade ettik. Terörle ilgili düþüncelerimizi ilettik. Zaman zaman bazý konularýn -yeni anayasa tartýþmalarý gibi- daha da açýklýða kavuþturulmasý için görüþlerimizi karþýlýklý sorular þeklinde açtýðýmýz bölümler oldu. Baþbakan’a iletmeyi düþündüðümüz hemen her sözümüzü söyledik. Sonuçlarýna bakacaðýz, inþallah uygulanýr.

 

Kongre için tebrik etti mi?

 

Evet. Çünkü zaten çok sýcak, iki üç gün önce oldu. Hayýrlý olmasýný temenni etti.

 

“Kongre konusu çok konuþuldu ve derinleþti mi?” desem yanýt verir misiniz?

 

Hayýr vermem.

 

Anayasa sil baþtan yapýlmalý diyorsunuz Baþbakan da sizinle ayný fikirde mi?

 

Gördüðüm kadarýyla çok hazýr deðiller. Hiç olmazsa referandumda bu anayasa paketinin geçmesi ve belki önümüzdeki seçimlerde yeni bir anayasa yapýmýnýn tartýþýlmasý gibi bir yaklaþýmlarý olduðunu gördük. Ama biz açýk olarak 12 Eylül 2010’un hemen ertesinde 13 Eylül’de yeni bir anayasa istiyoruz dedik.

 

Pakete yönelik çok büyük eleþtiriler varken pakete “evet” demeniz de eleþtiriliyor...

 

Sayýn Baþbakan’a da ilettim: Referandum AK Parti’ye evet ya da hayýr oylamasý deðildir. Aslýnda farklý konularýn bir seferde gündeme getirilmemesi için bir pusula hazýrlamýþtýk. Her madde ayrý ayrý oylansýn istedik. Böylece bazý maddeler 80-90’la geçer, bazýlarý geçmezdi. Demokraside olmasý gereken budur. Referanduma giden maddeler en azýndan gruplandýrýlabilirdi. Yani bireysel özgürlükler, HSYK, Anayasa Mahkemesi’nin yapýsý, sendikal haklar gibi gruplandýrýlarak gidilebilirdi. Bu yapýlmadýðý için Türkiye Anayasa referandumunu bir gerilim sürecine soktu. Bu gerilimin artmasýnýn nedenlerinden biri de parlamentodaki görüþmelerdir.

 

Nasýl bir kampanya süreci bekliyorsunuz?

 

Referandum kampanyasý tehlikeli bir süreç. Bir kamplaþmaya dönüþtürürsek Türkiye bundan çok büyük zarar görür. Israrla Sayýn Baþbakan’a da bunu söyledim: Türkiye’nin çok partili siyasi hayatýnýn sekteye uðradýðý dönemlerin öncesinde iki önemli geliþme birden oluyor. Bunlardan bir tanesi terör, diðeri ise kutuplaþmadýr. Vatan cephesidir, milliyetçi cephedir. Buradan da “Evet”çiler-”Hayýr”cýlar cephesi oluþturulursa kutuplaþma olur; Bir taraftan terör 1991 þartlarýna geri dönme eðilimi gösteriyor. Bu ikisinin bir araya geldiði Türkiye, Allah korusun, olaðanüstü þartlara doðru süratle sürüklenebilir. Bunun için istirhamýmýz ‘Sakýn ha bu referandumu parti oylamasýna dönüþtürmeyin’ oldu.

 

Sayýn Baþbakan ne dedi bu yorumunuza?

 

Kendisi de bu kanatlarimizi paylaþýyor. Ümit ediyorum ki seçim kampanyamýz da böyle olur.

 

Anayasa Mahkemesi’nin kararýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?

 

Aslýnda bir balans ayarý yaptý, orta yolu buldu. Muhtemelen Ak Parti’nin ‘Bak bana yaptýrmýyorlar’ diyerek yeni bir marazaret üretmesinin önüne geçti. Ben o süreçte Kýlýçdaroðlu’nun yerinde olsaydým, “Madem millet karar verecek 12 Eylül’de referandum var” der ve iptal baþvurusunu geri çekerdim. Ama olmadý. Bence Anayasa Mahkemesi’nin kararý bir noktada siyasi bir karardýr. Siyaseten hiç kimsenin çok fazla kullanamayacaðý bir metindir. Orta yolu, ara yolu bulmuþtur.

 

Referandum için bir ‘Evet’ kampanyasý yürütecek misiniz?

 

Genel Kurulumuz yeni bitti ve GÝK toplanacak. Aslýnda Türkiye Parlamento’daki anayasa tartýþmalarýnýn bitmesiyle birlikte yeni bir seçim dönemine girmiþtir. Bizim kongre yapma gerekçelerimizden biri de buydu. Yani bu kongreyle seçim kampanyasýný baþlattýk. Önümüzdeki dönem zaten bir seçim kampanyasýdýr ve referandum da bu bunun bir parçasý olacak.

 

Neden “evet”?

 

Açýkçasý bize göre süreç yanlýþ yürütülmüþtür. Bu paket bizim tekliflerimizin 30 yýl gerisindedir, çok önemli bir reform niteliði taþýmamaktadýr. 12 Eylül anayasasýna yapýlan yeni bir yamadýr. Ama þimdiye kadar bütün anayasa deðiþikliklerine SP olarak “evet” dedik. Çünkü 12 Eylül faþist askeri yönetiminin anayasasýnda atýlacak her türlü demokratik adým, milletin lehine olacaktýr. Eksik olmasýna raðmen bu anayasa paketine bu nedenle destek olacaðýz.

 

MHP Lideri Bahçeli “12 Eylül’de bile milliyetçiler böyle zulüm görmedi” dedi...

 

Bir hükümetin ekonomi, iç ve dýþ politikada attýðý adýmlarda bir sürü yanlýþlar olabilir. Biz Ak Parti’nin yanlýþ gördüðümüz politikalarýna çok sert muhalefet yapýyoruz. Bu ayrý bir þeydir. Ama sonuçta parlamento iradesiyle ortaya çýkmýþ olan bir anayasa metni vardýr. Asýl soru millet egemenliðini artýrýyor mu artýrmýyor mu? MHP’nin esas meseleye buradan yaklaþmasý lazým. 12 Eylül’de cezaevlerinde çürüyen, yaþý büyütülüp idam edilen bir sürü ülkücü var. Ülkücü hareketin gerçekten büyük zulümler gördüðü bir dönem. Ama paketin 12 Eylül dönemiyle, o zamanki cuntacýlarla hesaplaþmanýn önünü açacak bazý maddeleri içerdiði ortadadýr. MHP’li ve CHP’li arkadaþlarýn unuttuklarý þu: Ak Parti ile siyaseten hesaplaþmanýn yolu bürokratik oligarþinin yanýnda durmak deðildir, milletin yanýnda durmaktýr.

 

Neyi kast ediyorsunuz?

 

“Ak Parti yanlýþ yapýyor Anayasa Mahkemesi’ne gidelim, Ak Parti yanlýþ gidiyor HSYK’dan yardým isteyelim” gibi ya da “27 Nisan muhtýrasý olsun Ak Parti’nin önünü keselim” gibi düþünceler içerisindelerse bunun zaten tek bir karþýlýðý var. O da AK Parti’nin ekmeðine yað sürmektir. Býrakýn Ak Parti ile sivil siyaset içinde ve meydanlarda hesaplaþalým. AK Parti’den kurtulacaðýz diye bürokratik oligarþiden imdat beklemeyelim.

 

Sevgi Haným elbette üzülmüþtür

 

Ankara mý Ýstanbul mu?: Ýstanbul

 

Ýstanbul’da en sevdiði yer: Boðaz.

 

Ankara-Ýstanbul farký: Ýstanbul’da trafiðe takýldýðýnýzda canýnýz sýkýlmýyor. Ankara’da ise sýkýlýyor. Ama ben yarýdan fazla Ankaralý oldum.

 

Nerede kafa dinliyor?: Çanakkale’deki yazlýðýmda.

 

Bahçeyle ilgilenir mi?: Yazlýkta hiç çýkmýyorum. Çiçek kýsmýyla ilgiliyim. Ayaklarýmý çýkarýp çim biçmeyi seviyorum.

 

Nasýl bir baba?: Çocuklarýmla bir dostluk iliþkisi geliþtirdiðimi düþünüyorum. Aslýnda Ýsmail ve Emir’e çok vakit ayýramadým. Yine de gece kaçta gelirsem geleyim sabah kalkýp okula göndermeye gayret ediyorum.

 

Çay mý, kahve mi?: Çay. Hem de çok.

 

Üniversite ‘hocalýða’ devam mý?: Haftada bir devam. 29 Mart seçimlerinin ertesi günü sabah 10.00’daki dersime çocuklarý kafetaryadan topladýk. “Hocam gelmeyeceksiniz diye düþündük” dediler. Bana dinamizm katýyor.

 

Ýnatçý mý?: Kararlýyým

 

En çok neye sinirlenir?: Mantýksýzlýk. Her þeyi tolere ederim ama mantýksýzlýða dayanamýyorum.

 

Sevgi Haným kongre sonrasý yorum yaptý mý?: Belki bir haným olarak o gerginlikten rahatsýz olmuþ olabilir. Ama ‘Hayýrlý olsun, Allah mübarek etsin, yolunuz açýk olsun” dedi.

 

Kýyafetlere karýþýr mý?: Karýþmaz, büyük kýsmýný o alýr. Sevgi haným çok da zevklidir. Bu konudaki danýþmaným kendisi.

 

 

Vatan, 17.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...