Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fatih Erbakan bombardýmana devam ediyor

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/79866.jpg

 

Fatih Erbakan'ýn, Kurtulmuþ bombardýmaný devam ediyor. AK Parti'nin Milli Görüþ'ten kopuþunu hatýrlatarak 'Babama itaat etmeyen soluðu Washington'da alýyor' diyen Erbakan'ýn, Kurtulmuþ'un damadýyla ilgili iddiasý var.

 

Nebahat Koç'un röportajý

 

AK Parti'nin Milli Görüþ'ten kopuþunu hatýrlatan Fatih Erbakan, ekledi: Babama itaat etmeyen soluðu Washington'da alýyor. Bunda da aynýsý olur diye korktuk. Erbakan Hoca'ya itaatsizlik yapýldýktan sonra ben listeye alýnsam ne olur alýnmasam ne olur. Zaten durmazdým. Böyle bir davanýn çizgisinden çýkmýþ yönetimde olmam doðru olmazdý

 

'Necmettin Erbakan'ýn oðlu Fatih Erbakan, SP Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ'a yönelik sert açýklamalarýný sürdürdü. 'Babama itaat etmeyenler, soluðu Washington'da alýyor' diyen oðul Erbakan, geçen hafta yapýlan SP kongresinde Genel Ýdare Kurulu (GÝK) listesine girse de kalmayacaðýný söyledi. Kurtulmuþ, 'Gençleþme' diyerek, bir genel baþkan yardýmcýsýnýn avukat bürosundan 5-6 avukatý listeye soktular. Gençleri kucaklamak böyle mi oluyor' dedi.

 

DAMADI DA LÝSTEYE GÝRDÝ

 

- Numan Bey'in listesi takviye listesi oldu mu?

Kongreye sunduklarý listeler için takviye listesi, yenileþme listesi dediler. Erbakan'a yakýn olmayan insanlarla takviye etme kongresi oldu galiba. Erbakan'a yakýn isimleri de tavsiye etme kongresi oldu. Ayrýca, genç olarak koyduklarý isimler, -bu isimleri çok iyi biliyorum- Numan Bey'in kendisine yakýn Hukukçu Genel Baþkan Yardýmcýmýz Þeref Malkoç'un avukatlýk bürosunda çalýþan genç avukatlar. GÝK listesinde 5-6 kiþi, hepsi ayný hukuk bürosundan. Bir tanesi kendi damadý. Böyle þey mi olur? Benim listede olup olmamam önemli deðil.

 

ADÝL DÜZEN EKONOMÝSÝNE RET

 

- Numan Bey'in babanýza, kamuoyuna yansýmayan baþka çýkýþý var mýydý?

Fazla olmadý. Üslubu farklýydý. Konuþmalarýnda kullandýðý kelimeler Erbakan Hoca'dan, Recai Hoca'dan alýþkýn olduðumuz üslup deðildi. Hem akademik hem deðiþik bir tarzda konuþmalar yapýyordu. Çizgi olarak çok büyük bir sorun yoktu. Ancak ekonomi politikasýnda farklýlýk vardý. Biliyorsunuz bizim 'Adil ekonomik düzen' diye yýllardýr önerdiðimiz çözüm programýmýz var. Tam teþekküllü ekonomik bir sistem bu. Numan Bey, ekonomik programý için yaptýðý toplantýda 'Adil düzen' demek yerine baþka bir ekonomik program oluþturdu. Ama sunduðu çözüm 'Adil düzendir.' Oradaki tavrý hepimizin ilgisini çekti. Ekonomiye çözüm olarak söylenen þey, kayýt dýþýlýðý azaltmak ve ilave vergi koymak. AKP bunu zaten yapýyor. Ek vergi koyacaksan sana gerek yok ki. Babamýn dediði gibi vergi koya koya harf kalmadý. Ötv, atv... Borç alacaksan, IMF ile devam edeceksen, hazýrda AKP de varken, Saadet Partisi'yle uðraþmanýn anlamý yok ki.

 

OYLAR ARTAR DÝYE DÜÞÜNDÜLER

 

- Numan Bey, milli görüþ çizgisini niye deðiþtirmek ister ki?

Çizgiyi saptýrdýðýmýz zaman týpký AKP'de olduðu gibi oyumuz artar diye düþünülür. Böyle bir niyetle Numan Bey ve yanýndaki bazý arkadaþlar belli yerlere gelebiliriz diye düþünmüþ olabilir. Birdenbire muhtar bile olmayacak Tayyip Erdoðan, Baþbakan oldu. Bunlarý kanunen söylüyorum, siyasi yasaktan söylüyorum. Yoksa benim görüþüm olarak deðil. Böyle bir insan için gerekli yasal düzenmeler ortaya çýkýverdi. Parti genel baþkaný sýfatýyla bir insan gidip Amerikan baþkanýyla görüþüyor. Böyle bir þey olabilir mi? Dünyanýn neresinde görülmüþ. Bir insanýn sadece bunun üzerinde oturup düþünmesi lazým. BBP Genel Baþkaný, Obama'yla görüþmek istese böyle bir þey mümkün olur mu? Býrakýn parti genel baþkanlarýný devlet baþkanlarýna bile ABD baþkanlarýnýn randevu vermesi mümkün deðil. Bunlar tesadüf olabilir mi? Bunlarý gördüðümüz için çýrpýnýyoruz.

 

SOLUÐU ABD'DE ALIYORLAR

 

- Numan Bey'in davranýþý karþýsýnda babanýz ne hissetmiþtir?

Kýrýlmýþtýr mutlaka. Ama o çok sabýrlý, itidalli. Arayan arkadaþlarý kendisi teselli ediyor. Refah Partisi'nde de böyle olmuþtu. Metin bir þekilde atýlacak adýmlarý belirlediler. Çünkü, 'Milli görüþ' babamýn çocuðu, evladý gibidir. Karþýnýzda evladýnýz gibi davrandýðýnýz bir insan var. Erbakan Hoca'ya itaat etmiyorsunuz, milli görüþçü olmanýz da mümkün deðil. Örneðini de gördük. Ýþte dediler ki; 'Biz milli görüþün prensiplerini baþka yöntemle sürdüreceðiz. AKP'li arkadaþlar, Erbakan Hoca'ya itaat etmeden de ayný þeyleri yapacaðýz' dediler. Sonra gördük. Dolayýsýyla Erbakan Hoca'ya itaat etmeyen insanlar maalesef soluðu Washington'da alýyor. Burada da ayný þey olabilir diye korkumuzdan dolayý...

 

- Bu öfkeniz sizin listeye girememenizden mi?

Röportajlarý kabul etmememin sebebi de buydu. Bu liste dýþý kaldý, sinirlendi diye düþünülebilirdi. Geldiðinizden beri halimi görüyorsunuz, Elhamdülillah rahatým. Geçen kongredeki GÝK listesine de haberim olmadan girmiþim. Babam beni takdir buyurmuþ. Elif ablam da ayný þekilde. Listede olup olmamak sorun deðil. Bizim üzüldüðümüz, davamýzýn liderine, önde gelen isimlerine yapýlan itaatsizlik. Erbakan Hoca'ya bir itaatsizlik yapýldýktan sonra Fatih Erbakan listeye alýnsa ne olacak, alýnmasa ne olacak. Beni listeye alsalar bile durmazdým. Böyle bir davanýn çizgisinden çýkmýþ, lidere itaat etmeyen yönetimde benim olmam doðru olmazdý.

 

ÇEKÝLMEK KENDÝ TAKDÝRÝDÝR

 

- Duygusal davrandýðýnýzý düþünüyor musunuz?

Bu davranýþýn babama yapýlmasý üzer ama 'Milli Görüþ' lideri babama yapýlmasý çok daha üzer. 'Milli Görüþ' , babamýn dýþýnda bir durum. Davadan, prensiplerden, 80 öncesinde, þehit verilmiþ, seçim çalýþmalarýnda ölmüþ insanlardan söz ediyoruz. Babamýn þahsýnda buna yapýlmýþ bir hareket bu. Bu daha da üzüyor.

 

- Babanýz artýk siyasetle ilgilenmese...

Kendi takdiridir. Teþkilat terbiyemizde, kendisi iþin baþýnda devam ediyorken ayrý yola geçmemiz doðru olmaz. Öyle bir karar verirse deðiþik durum ortaya çýkar.

 

BÜYÜKLERE ÝTAAT EDERÝZ

 

- Sizin siyasette hedefiniz nedir?

Hedef deðil de hizmet etmek istiyoruz diyelim. Bu sorular sorulduðu zaman babam, benim için 'Diðer kardeþlerimiz gibi terlemek için girdi' yanýtýný veriyor. Aday olma gibi bir düþüncem yok. Büyüklerimizin kararýna itaat ederiz.

 

- Soyadýnýz nedeniyle ayrýcalýklý mýsýnýz?

Ben seçim zamanlarýnda gece yarýsý elektrik direklerine bayrak asan ekiplerin içinde bulundum. Fatih Erbakan tepeden inme gelmiþ birisi deðil. Partinin en alt kademesinden, çalýþarak gelmiþ birisiyim. Elif ablam da o þekilde. Yýllardýr kadýn kollarýnda. Teþkilatýn takdirine býrakmak lazým.

 

SONUNDA DOKTOR OLDUM

 

- Siyasetin dýþýnda ne yapýyorsunuz?

Baþkent Üniversitesi'nde Elektrik-Elektronik Mühendisliði'nde lisans eðitimini aldýktan sonra, yüksek lisansýmý da doktoramý da burada yaptým. Doktoram da, iþletme dalýnda yönetim ve organizasyon. Sonunda doktor Fatih Erbakan oldum.

 

- Akademik kariyere devam edecek mi?

Tam karar vermedim. Bizde doktora yapmak, üniversite bitirmek gibi normal algýlanýyor... Siyaset zaten yapýyorum. Belki ticari bir iþle uðraþabilirim.

 

GENÇLÝKTEKÝ TEKNE HEVESÝ GEÇTÝ

 

- Daha önce tekne ve lüks arabalarla gündeme gelmiþtin. Þimdi de ayný mý?

Gençlikteki düþünceler tabii o zaman. 17-18 yaþýndaki insanla þimdiki farklý oluyor. Ehliyetimi aldýðýmdan bu yana 12 senede toplam 3 tane oldu. Ayný anda iki arabam olmadý. Þimdi teknemiz falan yok.

 

- Ciplere binen baþörtülüler deniyor...

Baþörtülünün cipe binmesinde problem yok. Eðer bunun parasý ihaleden komisyonla, helal olmayan yolla kazanýlmýþsa bu kötü.

 

Baþbakan'ýn oðlu da ticaret yapar

- AKP'lilerin zenginleþmesi eleþtiriliyor. Zengin olmak suç deðildir. Nasýl zengin olduðunuz önemli. Allah korusun rüþvet, ihaleden komisyon almak kötü.

 

- Baþbakan'ýn oðluyla arkadaþ mýsýnýz?

Tanýyorum tabii. Tayyip Erdoðan'ýn oðlu olduðu için ticaret yapmayacak mý? Veya bir baþka AKP'li bakanýn oðlu. Ticaret yapar. Kurallara uygun þekilde, helal yoldan para kazanýyorsa, kazanýr. Ýkili iliþkileri kullanmamak gerekir.

 

Akþam, 16.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...