Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Numan Kurtulmuþ'tan Erbakan'a yanýt

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/79873.jpg

 

Olaylý kongre sonrasýnda, tasfiyecilerin sert eleþtirilerine ve olaðanüstü kongre çaðrýlarýna cevap vermeyerek polemikten kaçan Kurtulmuþ, sessizliðini bozdu ve Fatih Erbakan'ýn 'Numan Bey Gidecek' sözüne cevap verdi.

 

Serdar Arseven'in haberi

 

Saadet lideri Numan Kurtulmuþ, “tartýþmalý kongre”yle ilgili olarak ilk açýklamasýný VAKÝT’e yaparken, “kardeþlik hukuku”na riayette kusur etmediðini ve etmeyeceðini belirtti ve devam etti: “11 Temmuz geride kaldý. Bu parti þahýslarýn deðil, bir büyük davanýn partisidir. Dikkat lütfen; son seçimden yüzde beþ buçukluk oy oraný ile çýkmýþ bir partinin kongresi, gündem oluyor. Yüzde 5.5 oy alan bir baþka partinin kongresinde çift liste çýksa çok az kiþi önemser, medya da çok az ilgi gösterirdi. Demek ki, Vakit gazetemizin manþetinden verdiði ‘anahtar partiyiz’ mesajý yerine oturdu. Bunu çok önemli buluyorum.”

 

“BÜYÜKLERÝMÝZÝN HAK VE HUKUKLARINI KORUMAK BOYNUMUZA BORÇ”

Kurtulmuþ; “Bu dava, buralara baþta Muhterem Erbakan Hocamýz olmak üzere, duayenlerimizin büyük çabalarýyla gelmiþtir. Herkesin hak ve hukukunu korumak boynumuza borçtur. Erbakan dönemi bitti demek, bizi anlamamaktýr. Biz bitirmenin deðil, büyütmenin derdindeyiz. Biz birbirimize, bizim ruh dünyamýzý paylaþmayanlarýn kavrayamayacaklarý baðlarla baðlýyýz. Biz birbirimize kardeþlik hukuku ile baðlýyýz. ‘Hukuka riayet’ ruhumuzun özüdür.”

 

“DEÐÝÞMEK YOK, YENÝLEÞMEK VAR!..”

“Milli Görüþ’ün Yeniden Büyük Türkiye idealinden asla vazgeçmeyiz. Ancak þuursuzlar Milli Görüþ’ten vazgeçer. Milli Görüþ, bu topraklarda baþlayan ve kýyamete kadar sürecek hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Bu kongre, deðiþmeden yenileþmenin mümkün olduðunu göstermesi bakýmýndan önemlidir.”

 

“NUMAN BEY GÝDECEK” SÖYLEMÝ

Kurtulmuþ; “Numan Bey gidecek” söylemiyle ilgili olarak da, “Bu dava kiþilerin davasý deðil. Kiþilere baðlý deðil. Sultan Alparslan’a kalmayan dünya kimseye kalmaz. Þu anda bu tür düþüncelerle meþgul deðilim. Partime hizmeti düþünüyorum” diye konuþtu.

 

“HEP BÝRLÝKTE ÇALIÞIRIZ, KÝMSE ENDÝÞELENMESÝN”

Kongre’deki çift liste meselesinden dolayý bazý kýrgýnlýklar olabileceðine vurgu yapan Kurtulmuþ; “Bunlar da, kardeþlik hukukuna riayetle çok kýsa sürede aþýlacaktýr. Milli Görüþ davasýna hizmet ortak hedefimizdir. Seçim atmosferine doðru hýzla yol alýyoruz. Bu süreçte, hepimizin gayreti seçimden en iyi neticeyle çýkmayý temin yolunda olacaktýr. Bizler, bütün Milli Görüþçüler, Sultan Alparslan çizgisindeyiz. 1071’den bugüne kadar Anadolu topraklarýnda refah, özgürlük, adalet, emek ve hak için mücadele verdik. Sultan Alparslan’ýn refah, özgürlük, adalet, emek ve hak mücadelesi bayraðý devralanlar tarafýndan devam ettirildi. Bu bitmez bir mücadeledir. Ve bu mücadelenin adý Milli Görüþ mücadelesidir.”

 

“ÝMZA TOPLANMASI PARTÝYE ZARAR VERÝR”

Ayrýca; SP’den Numan Kurtulmuþ imzasý ile yapýlan açýklamada, kongreye gitmek için imza toplanmasýnýn partiye zarar vereceði uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada, iki liste arasýnda farkýn yönetim tarzý farklýlýklarý olduðuna iþaret edildi. Liste konusunu bahane ederek partiyi yeniden kongreye götürme yönündeki giriþimleri yanlýþ bulduklarý ifade edilen açýklamada, “Giriþimin, ilave kýrgýnlýk, küskünlük ve bölünmelere neden olacaðýndan endiþe etmekteyiz. Bu da, davamýza önemli ölçüde zarar verecektir. Bu kongreyle bütün teþkilat mensuplarýmýz ileriye bakmalý, ilk seçimlerde Meclis’e girecek, iktidara getirecek þekilde oluþan ivmenin artýrýlmasý ve hýzlandýrýlmasý gayretlerinin içinde olmalýdýr.” denildi.

 

Vakit, 16.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...