Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erbakan yeni kongre için start verdi

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/79848.jpg

 

Liste krizinin yaþandýðý Saadet Partisi (SP) kongresinin ardýndan sessizliðini bozan eski Baþbakanlardan Necmettin Erbakan, parti kongresinin yenileneceðini söyledi. Erbakan yeni kongre ile ilgili bir bildiri yayýnladý.

 

MÝLLÝ GÖRÜÞ LÝDERÝ PROF. DR. NECMETTÝN ERBAKAN’IN AÇIKLAMASI

 

“Milli Görüþ Camiamýzýn çok aziz ve muhterem mensubu kardeþlerim! Hepinizi gözlerinizden öpüyor, hürmetle ve muhabbetle selamlýyorum.

 

Ýktidara yürüyen Saadet Partimizin 11 Temmuz 2010 Pazar günü yapýlan Olaðanüstü Kongre sonrasý kamuoyunda tereddütler meydana getirmek için gösterilen faaliyetler karþýsýnda aþaðýdaki gerçeklerin açýklanmasýnda yarar görülmüþtür.

 

Milli Görüþ Camiasý 11 Temmuz günü mevsim itibariyle elveriþli olmayan þartlara raðmen büyük bir coþku ve heyecanla canlý bir kongre yapmýþtýr. Ve fakat kongre önümüzdeki seçim çalýþmalarý döneminde birlik, beraberlik, kardeþlik, sevgi ve heyecanla çalýþmayý temin bakýmýndan istenen neticeyi vermemiþtir.

 

Bunun sebebi iyi niyetle daha iyisini yapacaðýz zannýyla partimizi davasýndan, gaye ve temel esaslarýndan uzaklaþtýrmaya yönelik bir takým arzularýn yürürlüðe konulmak istenmesidir.

 

40 Yýllýk Milli Görüþ davasýnýn tek temsilcisi olan Saadet Partimizin ana hedef, gaye ve esaslarýndan uzaklaþtýrýlmasýný ve diðer partilere benzer bir parti haline getirilmesini camiamýz mensubu hiçbir þuurlu kardeþimiz tasvip etmez.

 

Bu durumda partimizi bütün diðer partilerden üstün kýlan mevcut 60 partinin benzeri 61. bir parti olmaktan muhafaza etmek, temel esaslarýmýzdan uzaklaþýlmamasý için elden gelen her türlü gayreti göstermek, Milli Görüþe inanan her kardeþimizin inancýnýn gereðidir.

 

Temel esaslarýn muhafazasý için ve seçime giderken birlik, beraberlik, sevgi ve kardeþlik örneðinin ortaya konulmasý ve bunlarýn YENÝ BÝR KONGRE ile en kýsa zamanda bütün milletimize gösterilmesi milli bir görevdir.

 

Çünkü, mevcut yönetimde yer alan milli görüþçü kardeþlerimizin her birinin kýymetli olduðunu biliyoruz. Ancak temel esaslarýn muhafazasý için tek tek þuurlu olmak yetmez, ekip olarak temel esaslarýn muhafazasýna özel itina gösteren bir yapýda olunmasý da zorunludur.

 

Yeni yapýlacak Büyük Kongrenin takdiri ile bu ekibin teþkil edilerek hep beraber tek bir vücut halinde kardeþlik, sevgi ve heyecanla önümüzdeki atýlýmý gerçekleþtirmek için camiamýzýn üzerine düþen görevi en büyük baþarýyla yerine getireceðine inanýyorum.

 

Bu meyanda gerek temel esaslarýmýzda en mühim yeri iþgal ettiði için, ne gerekse camiamýzýn her zaman þiarý olduðu için yapýlacak bu kongrede bütün delegelerimizin ve mensuplarýmýzýn hiçbir ayýrým gözetmeden bir birlerini sevgi ve saygýyla kucaklayacaklarýna yürekten inanýyorum.

 

Camiamýzýn mensuplarýnýn her birini ayrým yapmaksýzýn gözlerinden öpüyor, baðrýma basýyorum”.

 

Tevfik Allah’tandýr.

 

Zafer Ýnananlarýndýr ve Zafer Yakýndýr. 15.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...