Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýnsan bir iþ için acele ettikçe hep bir mani çýkarmýþ ya, sonunda bilgisayarýmýn baþýna oturup yazýyorum sizlerin de bilmesini istediklerimi.

 

Öncelikle kýymetli Cevdet (Kerem Emre Ulucan) Aðabeyimizi rahmetle anýyorum. Ruhuna binler Fatiha…

 

Bütün varlýðýný, ruhunu, gönlünü, ömrünü ve canýný Allah yoluna feda eden Allah dostlarýnýn hizmetleri kabre girdikten sonra da devam edermiþ.

 

Cevdet Aðabeyin saðlýðýndaki en büyük hayalinden bahsetmek istiyorum;

 

Malumunuz üzere Aðabeyimiz ömrünü Filipinler’de hizmete adamýþtý. Bu adanmýþlýðýn ne kadar zor olduðunu anlayabilmek namýna biraz o ülkeden bahsetmek gerekir herhalde.

 

Filipinler’in 110 milyonluk nüfusundan sadece yüzde 10 kadar bir azýnlýðý Müslümanlardan oluþmaktadýr. Geneli Hýristiyan olan bu ülke insaný çoðunluðun gücüyle bütün iyi imkanlara sahiptir. Bir avuç kalan Müslümanlar ise; kötü durumdadýr. Çok fakir bir hayat süren Müslümanlarýn namaz kýlabilecekleri temiz, saðlam bir camileri dahi maalesef yoktur.

 

Kýrýk-dökük eski ve kirli camiler Hýristiyanlarýn bile alay mevzusu olmuþtur. Öðrencilerine camilerin bu periþan halini göstermek istemeyen Müslüman öðretmenlerin yaný sýra, önce camileri gezdirip dalga geçen sonrasýnda temiz ve bakýmlý kiliseleri gezdirip öðrencilerini hediyelerle uðurlayan fýrsatçý Hýristiyan öðretmenler de vardýr.

 

Ýslam’ýn onuruna dokunan bu çirkinlikler, gönlünü bu yola kaptýran Cevdet Aðabeyi ziyadesiyle rahatsýz etmiþ olacak ki; bu topraklarýn en büyük eksiði olan minaresi ile gökleri delerek þehadet getiren pýrýl pýrýl bir caminin inþaasý için kollarý sývar.

 

Cevdet Aðabey bu konuda büyük düþünür. Aklýnda muazzam bir külliye þekillendirir öncelikle. Ýçerisinde camisi, kütüphanesi, birer kýz ve erkek Kur’an kurslarý ve de Ýslamýn sancaðý altýna yeni giren gençler için bir Ýslam merkezi yapmayý hedefler. Bu uðurda Filipinler’de bulunan kýz kardeþi ve eþi ile ne gerekirse yapabileceklerini de ilave ederek adanmýþlýðýný gösterir.

 

Sýra bu muazzam proje için yer bulmaya gelir. Datu daðýnda Datu kabile reisinin evinin hemen altýnda bir arazi külliye için uygun görülür. Cevdet aðabeyin ilgilendiði Datu kabilesi ile birlikte 150 hanenin yeni Müslüman olmasý da durumun mahiyetine derin bir mana katýyor olmalý.

 

Her þey bu kadar güzelken, iki gün sonra Cevdet Baybara Allah yoluýnda þehit edilir.

 

Þimdi rahmetli Cevdet Aðabey, o gün baktýðý arsada medfun bulunmakta ve yine ayný arsada 2000 metrekarelik bir alan Cevdet Aðabeyin hayali için alýnmýþ bulunmakta.

 

Ne güzel ki; bu manidar proje için çalýþmalar da baþlamýþ durumda. Merak edenlere duyuralým; Cevdet Aðabeyin camisi Merzifonlu Kara Mustafa Paþa Camii’nin (Vezir Camii) bir nümunesi olacak inþaallah.

 

Rabbim þimdi o camiinin bir tek tuðlasýný taþýyan kardeþlerimizin dahi ecrini binler yazsýn.

 

Velhasýlý kelam;

 

Ýnsan Allah için istemeyi bilmeli imiþ.

 

Sözümü Cevdet Aðabeyin bir dostuyla bu hususta yaptýðý bir paylaþýmý ile bitirmek istiyorum.

 

Hayalimdeki (ve yakýnda gercekleþecek olan insh) Proje

 

Ben çok küçüktüm, zannedersem ilkokul 5 veya orta 1 yýllarýmdý. Bir gun oturdum, resim defterime hayalimi çizdim. Mardin’deyim o zaman. Hayalimdeki Mardin'i çizdim. Kendim sanki þehri yeniden imar etmeye görevli imiþim gibi..

 

Mahalleler, çocuk parklarý, alýþveriþ merkezleri, caddeler, otobüs duraklarý.. vs vs vs..

 

Bu arada ben tüm bunlara nerden merak saldým:

 

O sýrada bizim evimiz yoktu. Babam bir baðda bir arsa amýþtý, o arsa üstüne ev kondurmaya çalýþýyorduk, ama gecekondu olmasýn diye, babam her þeyi resmi yapýyordu. Bir mimara gitti ve bir proje çizdirdi. Sonra babam o projeyi beðenmedi, bir aksam oturdu, baska bir mimardan ayrý bir proje istemek icin kendisi ayný o projedeki þekilleri taklit ederek baþka bir maket proje çizdi. Tabi bunlarý hepsini o çocuk aklýmla seyreden ben var orada..

 

:)

 

Þu gunlerde malum Filipinlerde 500-700 m2 arasý bir külliye projesi üstünde çaliyoruz. Ben de kafamdan gecen 2 katlý bir proje sistemini; oturdum, kabiliyetsizliðimle çizdim.

 

Ekte gönderiyorum

 

Ruhuna fatihalar…

 

 

Ayþenur KAHVECÝ / Suudi Arabistan / Haber 7

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...