Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Numan Kurtulmuþ artýk tam bir liderdir

 

Liderdir çünkü...

Liderliðin gerektirdiði riski almasýný baþarmýþtýr. Üstelik nezaketini ve saygýsýný hiç bozmadan...

Liderdir çünkü...

Ýnisiyatifsizliðe kurban gitmeye razý olmamýþ, kiþilik sahibi olduðunu ortaya koyabilmesini baþarmýþtýr.

Liderdir çünkü...

Bir dava adamýnýn peþinden koþmak ile bir davanýn peþinden koþmak arasýndaki farký ortaya koyup tercihini yapmýþtýr.

Liderdir çünkü...

Muhtemel “Ýþte sen de Hoca’ya ihanet ettin” türünde suçlamalara göðsünü siper etmiþ, korkakça, pýsýrýkça ve ürkekçe bir “hatýr iþi” yapmamýþtýr.

Liderdir çünkü...

Sahip olduðu davaya, “Veliahtlýk” falan türünden cahiliye âdetlerinin yerleþtirilmesine ve kök salmasýna karþý durmuþtur.

Liderdir çünkü...

“Bizim kýz”, “bizim damat”, “bizim damadýn amcasý”, “bizim oðlan” dayatmalarýna zerre kadar prim vermemiþtir.

Liderdir çünkü...

Yetkisiz bir kukla olmayý içine sindirememiþ, baþýna gelebilecek her türlü belayý göze almýþtýr.

* * *

Ýster Saadet Partisi bölünsün...

Ýster büyük patýrtý kopsun...

Ýster Erbakan yeni bir parti kurdursun...

Ýster yeni bir kongreyle parti Kurtulmuþ’un elinden alýnsýn...

Hiç ama hiç fark etmez.

Dünkü Saadet Partisi Kongresi’nden sonra...

Türk siyasetinde artýk Numan Kurtulmuþ adlý ciddi bir seçenek oluþmuþtur.

Dostlarý sevinebilir, düþmanlarý ürkebilir.

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 13.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...