Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya'da ÝHH operasyonu

 

Almanya, AB'nin terör örgütü listesindeki Hamas'a finansman saðladýðý gerekçesiyle, Uluslararasý Ýnsani Yardým Teþkilatý'nýn (ÝHH) faaliyetlerini yasakladý. Kapatýlan kuruluþun Türkiye'deki ÝHH ile ayný dernek olmadýðý belirtildi.

 

Almanya Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maiziere, merkezi Frankfurt'ta olan ÝHH isimli derneðe yönelik operasyonda, kuruluþun baþta Hamburg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya olmak üzere ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandýðýný söyledi.

 

Alman basýnýnda yer alan habere göre, Maiziere, ÝHH'nýn Hamas'a yardým topladýðý için faaliyetlerinin durdurulduðunu açýkladý.

 

Maiziere, "Ýsrail devletinin varlýk nedenini sorgulayan kuruluþ ve gruplara Almanya'da dernekleþme hakký tanýmayacaðýz" dedi. Almanya Ýçiþleri Bakaný, kuruluþun þimdiye kadar Hamas'a 6.6 milyon euroluk yardým topladýðýný tespit ettiklerini söyledi.

 

Maiziere, "ÝHH, uzun süredir insani yardým kisvesi altýnda kayda deðer miktarda finansal yardým saðlayarak, Gazze Þeridi'ndeki Hamas baðlantýlý sözde sosyal yardým derneklerini destekliyor" diye konuþtu.

 

TÜRKÝYE'DEKÝ DERNEKLE ÝLGÝLERÝ YOK

 

Alman basýnýnda yer alan haberde, Frankfurt merkezli Uluslararasý Ýnsani Yardým Teþkilatý'nýn (ÝHH), Türkiye'deki ÝHH ile ilgisinin olmadýðý vurgulandý. Haberde, Türkiye'de faaliyet gösteren ÝHH'nýn Gazze'ye yardým malzemeleri taþýyan gemilerine Ýsrail'in baskýn yaptýðý da hatýrlatýldý.

 

Alman Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada ise 1992'de kurulan ÝHH derneðinin 1997'de ÝHH Almanya ve ÝHH Türkiye olmak üzere ikiye ayrýldýðý belirtildi.

 

TÜRKÝYE'DEKÝ ÝHH'DAN AÇIKLAMA

 

hurriyet.com.tr Almanya'nýn faaliyetlerini yasakladýðý dernekle, merkezi Ýstanbul'da bulunan Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý'ný (ÝHH) arasýnda bir iliþki olup olmadýðýný ÝHH basýn sorumlusu Salih Bilici'ye sordu. Salih Bilici, ÝHH ismini kullanarak Avrupa'da yardým toplayan 8 kuruluþ olduðunu söyledi. Bilici, "Bunlarýn hiçbirinin bizimle doðrudan veya dolaylý olarak ilgisi yok. Bu dernekler hakkýnda daha önce de benzeri durumlar yaþandý. Biz de dava açtýk ve bu derneklerle hiçbir þekilde ilgimiz olmadýðýný gazetelere verdiðimiz ilanlarla duyurduk" diye konuþtu.

 

 

Hürriyet, 12.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...