Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Saadet’te kavgalý tasfiye

 

http://www.hurriyet.com.tr/_np/8459/11108459.jpg

 

Saadet Partisi’nin kongresinde, Necmettin Erbakan’ýn yönetimden tasfiye edilen ailesi ve yakýn isimler ayrý liste hazýrlayýnca gerilim ve yumruklaþma yaþandý. Kurtulmuþ 3’üncü tur sonunda yeniden baþkan seçildi.

 

SAADET Partisi’nin dün gerçekleþtirilen kongresinde dönüþüm kavgasý yaþandý. Onursal Genel Baþkan ilan edilen Necmettin Erbakan’ýn parti yönetimindeki oðlu, kýzý, damadý ve yakýn isimleri tasfiye eden Numan Kurtulmuþ, boykot çaðrýsý üzerine 3’üncü turda toplam delege sayýsýnýn dörtte biri oyla seçildi. Saadet Partisi’nin Atatürk Spor Salonu’nda dün sakin baþlayan 4’üncü büyük kongresinde liste gerilimi yaþandý. Kongrenin sabahki bölümüne katýlmayan Erbakan, Kurtulmuþ’un konuþmasýnýn ardýndan salona gelerek bir konuþma yaptý. Erbakan’ýn ayrýlmasýndan sonra Kurtulmuþ, hazýrladýðý Beyaz Liste’yi kongreye sundu. Kurtulmuþ’un Genel Ýdare Kurulu adaylarý arasýnda Erbakan’ýn kýzý Elif Erbakan Altýnöz, oðlu Fatih Erbakan, damadýnýn kardeþi Orhan Altýnöz, özel kalem müdürü Mehmet Karaman ile Milli Görüþ’ün ak saçlýlar kadrosundan Oðuzhan Asiltürk, Þevket Kazan, Yasin Hatipoðlu, Temel Karamollaoðlu, Fethullah Erbaþ, Fehim Adak yer almadý.

 

Bunun üzerine Erbakan yanlýlarý, Kurtulmuþ’un çizdiði tüm bu isimleri kapsayan alternatif Yeþil Liste’yi çýkardý. Bu sýrada salondaki partililer arasýnda tartýþmalar ve yumruklu kavgalar yaþandý. “Hoca’ya sadakat þerefimizdir” ile “Mücahit Numan” sloganlarý çarpýþtý. Kurtulmuþ ve Asiltürk, sýrayla kürsüye çýkarak delegeleri ikna etmeye çalýþtýlar. Kurtulmuþ, “Eðer bu partinin genel baþkanýysam, müsaade edin 10 kiþiyi de tercih etme hakkým olsun” derken Asiltürk þöyle konuþtu: “Yýllarca bu davanýn içinde, partinin her aþamasýnda yer aldýk. Bizi yok sayamazsýnýz.”

 

Kurtulmuþ manevrasý

 

Kurtulmuþ, “muvafakati dýþýnda” genel baþkan adayý gösterildiðini belirterek Yeþil Liste’den çekildiðini açýkladý. Kurtulmuþ ile birlikte hareket eden 42 kiþi de çekilince Erbakan’ýn listesindeki aday sayýsý 33’e düþtü. Kurtulmuþ, Yeþil Liste’nin geçersiz kaldýðýný savundu. Ancak, Divan Baþkanlýðý iki listeyle seçime girileceðini açýkladý. Divan Baþkaný Teoman Rýza Güneri, “Ýleride sorun çýkarsa partinin kayyuma devredilmesi bile gündeme gelir” diyerek delegeleri de uyardý.

 

3’üncü turda seçilebildi

 

Týrmanan gerilim üzerine Erbakan yanlýlarý Divan Baþkanlýðý’ný basýp, kürsüyü iþgal etti ve Kurtulmuþ taraftarlarýyla kavga etti. Salona gelen Çevik Kuvvet, kürsü iþgaline son verdi. Erbakan’ýn boykot çaðrýsý oylamalarda kendini gösterdi. Ýlk tur oylamaya kayýtlý bin 250 delegeden sadece 634’ü katýldý. Kurtulmuþ’un listesi 490 oyla seçilebildi. Genel Baþkan seçiminde 63 oy geçersiz sayýlýrken 571 oy alan Kurtulmuþ, ilk turda seçilemedi. Ýkinci tura sadece 287 delege katýldý. 279 oy alan Kurtulmuþ bu turda da seçilemedi. Ýlk iki turda salt çoðunluk olan 626 oyu alamayan Kurtulmuþ, üçüncü tura katýlan 316 delegenin 310’unun oyuyla genel baþkan seçildi.

 

Küskünlük kýrgýnlýk yok

 

Toplam delegenin ancak dörtte birinin oyuyla genel baþkan seçilen Kurtulmuþ, teþekkür konuþmasý için geldiði salonda, “Bu gençlik seni iktidar yapar”, “Durma ilerle Konya gençlik seninle” sloganlarýyla karþýlandý. Kurtulmuþ, “Bir kongre yaptýk iki liste çýktý. Benden yana herhangi bir kýrgýnlýk yok, kimseye bir küskünlük yok. Yola devam edeceðiz. Saadet Partisi için bir tümsek aþýlmýþtýr. Ýktidar yürüyüþümüz baþlamýþtýr” dedi.

 

 

Hürriyet, 12.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...