Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kapýmýn önündeki ‘taþeron’ çöpler

 

 

Onlarýn kimin taþeronu olduðu bilmiyorum. Kola kutularý, cips paketlerinin markalarýna bakýlýrsa ABD, Üsküdar’daki sokaðýmýzýn iç iþlerine de karýþýyor galiba.

 

Ama bu taþeron çöplerin yerini tesbit için onlarýn anlýk istihbaratýna da, Ýsrail’in Heronlarýna da ihtiyacýmýz yok. Sokaðýn her köþesine saklanmýþ çöplerin tek tek koordinatlarý elimde. Çünkü 20 gündür her sabah kalktýðýmda geçen sabah býraktýðým yerde buluyorum onlarý. Onlara o kadar alýþtýk ki bazen biri her zamanki yerinde olmayýnca, “Yoksa sokaðýmýza iþgalci Üsküdar Belediyesi’nin kötü kalpli çöpçüleri mi uðradý” diye endiþeye kapýlýyoruz. Bira þiþeleri, uçuþan poþetler artýk çocuklarýmýz gibi olduðundan da birbirinden plastik, kâðýt, cam, pil diye ayýrt edemiyoruz.

 

Geçen ay Üsküdar Belediyesi’ni çöplerimizi gelip süpürmeleri konusunda arayýp ikna ederek yaptýðým ayrýmcýlýðýn farkýndayým. Ben düþünmüþtüm ki kalbi kýrýk þiþeler, aðlamaktan çatlamýþ çekirdekler, sýkýntýdan patlamýþ cips paketleri birbirinden ayrýlmasýn, gelip onlarý da arkadaþlarýnýn yanýna götürsünler.

 

Ama görüþtüðüm Belediye Baþkan Yardýmcýsý’ndan temizlik iþlerine bakan hemen hemen tüm yetkililere kadar herkes beni çöplerin doðduklarý ve alýþtýklarý topraklarda kalmasýnýn onlar için en doðrusu olacaðý konusunda ikna etti.

 

Son olarak beni baðladýklarý taþeron temizlik þirketinin yetkilisinin anlattýklarý karþýsýnda ise az kalsýn aðlayacaktým. Üsküdar’ýn her yerinde ilgiye ve bakýma ihtiyacý olan ne kadar çöp varmýþ. Þirket yetkilisi bu çöplerin sorunlarýyla ilgilenecek ellerinde yeterince psikolog, aile terapisti olmamasýndan, parasýzlýktan, belediyenin kendilerine hiç kaynak vermediðinden þikâyet etti bana.

 

“Sormasý belki ayýp ama bu kutsal görevi büyük bir fedakârlýkla yapan hangi þirket” diye sordum. Ýstanbul’da Üsküdar dýþýnda Beyoðlu, Kâðýthane, Esenyurt, Sarýyer’deki çöplere mentorluk yaptýðýný öðrendiðim “Albayrak Temizlik” cevabýný duyunca, sessizce “anlýyorum sizi” diyebildim.

 

“O temizlik ihalelerini alarak ne kadar büyük bir sevap iþlediðinizi bilemezsiniz” dedim ve telefon numaramý býrakarak “Ýhtiyacýnýz olduðunda beni arayýn seve seve gönüllü olmaya hazýrým” diyerek telefonu kapattým.

 

Birazdan çöpleri yerinde görmek için iki uzman görevli hassas süpürgeleriyle birlikte sokaðýmýza geldi. Neyse ki sokaðýn daha az çöplerin olduðu aþaðý bölümünden laboratuarlarda incelemek üzere birkaç çöpü aldýktan sonra geri kalan çöpleri biz sevenlerine baðýþlayarak olay yerini terk ettiler.

 

Yine de ben “Ama çöpler burada mutlu deðil, her an biri üzerlerine basýp onlara zarar verebilir, sokakta oynayan çocuklar cam kýrýklarýnýn kalbini daha da kýrabilir” diyerek ýsrarcý olunca Belediye Baþkaný ile görüþmem gerektiðini söylediler. Bir kez aradým, ama herhalde baþka çöplerin sorunlarýný çözmekle uðraþtýðý için bana dönmedi.

 

Ve bu sabah gelirken çöpleri yine eski yerlerinde akþam yaðmýþ yaðmurdan sýrýlsýklam olmuþ olarak görünce vicdaným sýzladý ve artýk bu yazýyý yazmaya karar verdim.

 

Artýk tek ümidim bizim çöplerin de baþýný sokacaklarý bir evleri olmasý için TOKÝ’nin devreye girmesi.

 

Eðer bu pazar günü sizin de yolunuz Üsküdar Sultantepe Mahallesi’ne düþerse sokaðýmýzda uçuþarak bize keyifli anlar yaþatan, yaþam sevinciyle dolu çöplerimizi mutlaka gelip görün derim. Çocuklarýnýzla keyifli yaþam dakikalarý geçireceðinizi garanti ediyorum. Hatta giderken yanýnýza hatýra olarak onlardan birer parça da alýp evinize götürebilirsiniz.

 

Bu arada hemen söyleyeyim: Bu yazý üzerine Üsküdar Belediyesi ve Albayrak Temizlik koalisyonu çöplerimizi sýcak yuvalarýndan ayýrmak için sokaðýmýzýn yolunu bulup ani bir baskýn yaparlarsa mahalleliler olarak sonuna kadar direneceðiz.

 

Gerekirse çöplerin üzerine birer Atatürk büstü ve Türk bayraðý bile dikeriz ama onlara teslim etmeyiz.

 

Bu da böyle biline...

 

Yildiray Ogur, Taraf, 11.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...