Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yunanistan' da Tanrý adýna 177 yýllýk cami yasaðý

 

Yunanistan Türk basýnýnda “komþu” olarak tanýmlanýyor. Ya aþk, ya da ekonomi skandallarý ile gündeme gelir. Oysa, Atina’da`da yaþayan 500 000 Müslüman’ýn 177 yýldýr bu þehirde bir tek camisinin bile olmadýðýný pek kimse gündeme taþýmaz.

 

Atina`da yaþayan göçmenler ve Ýslam dinine geçmiþ Yunanlar bir bodrumda, terk edilmiþ eski bir fabrika binasýnda veya mescide dönüþtürülmüþ evlerde ibadet ediyorlar. 5 milyon nüfuslu, kendisini Avrupa medeniyetinin beþiði olarak niteleyen þehirde resmi rakamlara göre yarým milyon Müslüman yaþýyor.

 

Atina tüm Avrupa`da tek bir caminin olmadýðý baþþehirdir. Onlarca yýldýr süren mücadele günümüze kadar sonuç vermedi. Ülkede yaþayan bütün Müslümanlar vatandaþlýk görevlerini yerine getirerek vergilerini ödeyip, askerliklerini burada yapýyorlar. Buna raðmen bir ibadethane için izin alamýyorlar.

 

Amerika dýþiþleri bakanlýðý ve Avrupa insan haklarý komisyonu Yunanistan`i bu konuda defalarca uyardý. Hepsi boþuna...

 

Avrupa`da bilinçli hortlatýlan “Islamophobie” (Ýslam korkusu) Yunanistan`nýn sucunu örtemez. 177 yýldýr Türk korkusundan kurtulamayan yunanlarý, Hýristiyan Ortodoks kilisesi cami kurulmasýna karþý kýþkýrtýyor. 1833 yýlýnda Osmanlý Yunanistan'ý terk etmiþti.

 

Atina`da aslýnda 4 görkemli cami var. Bunlar Osmanlýnýn Yunanistan’da hakimiyeti döneminde kuruldu. Ýbadethanelerden 3’ ü kapatýlarak kaderine terk edilmiþtir. Diðeri ise halk kültürü müzesine çevrilmiþtir.

 

En büyük sýkýntý ramazan aylarýnda kendisini gösteriyor. Bazen 200 metrekarelik bir bodruma katýna 500 kiþi ibadet etmek için toplanýyor. Bayram günü Olimpiyat stadyumu kiralanýyor. En az 15 bin kiþi kutlamalara katýlýyor.

 

1930`lu yýllarda Arap diplomatlarý, Yunan hükümetini bir cami izin için ikna etmeye çalýþtýlar. Bugün yarýn derken aradan neredeyse 100 yýl geçti. Ýzin daha gelmedi.

 

2000, 2004, 2007 yýllarýnda havalimaný yakýnýna bir caminin temeli atýldý ve inþaatý tekrar durduruldu. Ýtiraz Ortodoks kilisesinden geldi.

 

Gerekçe þudur:

 

“Hava alanýndan þehre giden turistler, bir Müslüman þehrine geldiklerini sancaklar, biz camiye karþýyýz”

 

Müslümanlar için tek sorun camiyle sýnýrlý kalmýyor. Þehirde Müslüman Mezarlýðý da yok. Ortalama her ay 10 Müslüman hayatýný kaybediyor. Cesetler gömülmek için Trakya`nýn Selanik þehrine götürülüyor. Aradaki uzaklýk 800 kilometredir.

 

2009 yýlýnda Atina belediye baþkaný ve Pasok hükümeti Müslümanlarýn seçtiði Naim Elghandour`un önderliðinde cami kurulmasý için karar çýkartýlar. Bu hayal Gerçekleþebilecek mi?

 

Tanrý adýna gerçeklesin...

 

Memet Aydemir, Ikinci Vatan, 09.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...