Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SÝLAHLI KUVVETLER DAHÝ BUNU TARTIÞAMAZ

 

Türkiye medyasý ve yazarlarý ‘cinnet’ yaþýyor, ihanet demeyelim hadi, iç savaþý hazýrlayan þey ‘cehalettir’.. Neyi ayýrýyorsunuz, buzdolabý kýz tarafýna araba oðlana mý taksimi mi bu.. Bir ‘boþluk’ anýnda:

l.Köy korucularý iç savaþa giriþecek, PKK yanlýsý aþiretler silahlý savaþa girecek,

2. Hükümet yanlýsý aþiretler silahlý savaþa girecek,

3. Hizbullah silahlý savaþa girecek, Barzani silahlarýyla adamlarýyla savaþa girecek,

4. Türkiye tarafý silahlarýyla özel timleriyle tepeden bombalarýyla savaþa girecek,

5. Araplar baþýnýn çaresine bakmak için silahlý savaþa girecek,

6. Ýran’dan Suriye’den Irak’tan Türkiye’den havadan ABD’den silahlar bölgeye inecek,

7. Bölgedeki doktorlar hemþireler savcýlar öðretmenler hepsi iç savaþýn kurbaný olacak,

8. PKK içindeki hakimiyet mücadelesi birbirleriyle silahlý savaþa girecek,

9. Ýç savaþtan kaçan milyonlarýn büyük bölümü batýya bir kýsmý Kuzey Irak’a güvenliklerini kim kontrol altýna alacak,

10. Ulusararasý güç Ruanda’ya Bosna’ya ne zaman müdahale etti, taraflardan biri tam anlamýyla soykýrýmdan geçirildikten sonra,

11. Hangi batýlý güç kendi askerlerini iç savaþ bölgelerinde bugüne kadar feda etmeye yanaþtý?

12. Yugoslavya iç savaþý tarihin en büyük iç savaþlarýndan olduðu halde þanslý bir tarafý vardý, çünkü savaþan taraflarýn isimleri Anayasa’da belliydi, Sýrplar, Hýrvatlar gibi, bugün bölgede kimin hangi alanda kimlerle iç savaþa girecek, yani tam anlamýyla herkesin herkesle iç savaþý,

13. Ýç savaþlar sanýldýðý gibi daðda bayýrda sýnýrda deðil þehrin tam göbeðinde cereyan eder, Beyrut’u okuyun, yakýn zamanda Tiflis’i okuyun Bosna Hersek’i okuyun..

14. Etnik ve din kökenli çatýþmalarýn sonuçlandýðý bir iç savaþ hiç olmuþ mudur,

15. Ýç savaþýn büyük þehirlere sýçramamasý diye bir olguyu tarih yaþamýþ mýdýr?

16. Ýç savaþ sürecinde Beyrut’ta Tiflis’te Bosna Hersek bomba yememiþ tek ev, ailesinden ölü vermemiþ tek aile kalmýþ mýdýr?

17. Bir milyon bilemedin üç milyon ölüden sonra taraflarýn barýþ masasýnda geldikleri son çizgi yine yurttaþlýk, hukuk, eþitlik yani milyonlar ölmeden önceki durum deðil midir?

 

ÝKÝYE AYRILMIÞ

 

Ýnsanlýðýn en trajik kavgasýdýr iç savaþlar, bu sorulara yüzlercesini sizler de ilave edebilirsiniz, cahilce densizce þeytanca ‘ayrýlýk’ konuþanlar bu sorularýn cevabýný birazcýk düþünsünler?

Bugün Beyrut ortadan ikiye ayrýlmýþ bir þehirdir, Müslümanlar bir tarafta Maruni hristiyanlar diðer tarafta ve tarihin en uzun þehir savaþýna sahne olan bu þehir, her an, bir kývýlcýmla halen büyük bir iç savaþýn hala eþiðindedir. Çünkü ‘iç savaþlar’ bitmez, iç savaþlar kaný intikamý nefreti sonsuz kýlýp taraflarý ebediyen ayrýþtýrýr.

Lefkoþa da ortadan ikiye ayrýlmýþ þehirdir, Bosna Hersek’ de ortadan ikiye taksim yapýlmýþ þehirdir, bugün Baðdat da ABD’nden Allah razý olsun(!) o da ikiye ayrýlmýþ þehirdir, yakýn günlerde Allah Barzani’den razý olsun(!) Kerkük de ortadan ikiye ayrýlmýþ þehirdir..

Ha gayret ülkemin aydýnlarý, bakalým hangi þehirleri ortadan ikiye ayýracaksýnýz..

 

AYDIN ÞEHRÝ SAVUNUR

 

‘Aydýn’ þehirli demektir, ‘þehri’ savunmak zorundadýr, þehri, þehirde yaþayanlarýn ýrk, dil, cins, mezhep, etnik ayrýmlar yapmadan herkesin hukuk karþýsýnda eþitliði haklarýyla savunabiliriz ancak..

Aydýnlar’a düþen bu ‘eþitlik’ kavgasýný vermektir, aydýnlar, iç savaþ hazýrlayan ayrýlma tartýþmalarýna giremez, bu ne ifade özgürlüðüne girer ne de ‘demokratik tartýþma hukukuna’, bu zýr delilik bu cinnet halidir.. Aklýnýzý baþýnýza alýn. Halkýnýzý örnek alýn.

Tarihin belki de sadece Anadolu coðrafyasýnda Anadolu halký doðusundan batýya kadar bu trajedileri baðrýna basýp ‘düþmanlýk, nefret, intikam duygusu’ asla geliþtirmedi.. Metin olan büyük olan kardeþ olan halkýmýzdýr, bu halký, Yugoslavya’da Beyrut’ta Bosna Hersek de bulamazsýnýz, yarýn Allah göstermesin tetiðe basýldýðýnda siz de bulamazsýnýz, kadrini bilin.. Ve canýnýzý kurtarmak için sýðýnma hakký isteyeceðiniz hiçbir ülke TV’sinde gazetesinde sizlere etnik ve din temelli ayrýlma tartýþmasýný kendi basýn yasalarý gereðince sürdürmenize asla izin vermeyecektir..

Avrupa’nýn federasyon ve ayrýlma tartýþmalarýyla kafanýzý yeterince bulandýrmýþsýnýz, tüm insanlýk tarihinin en vahþi ýrkçý din savaþlarý Avrupa kýtasýnda yüzlerce yýl sürmüþtür, en sonuncusunun maliyeti 50 milyon ölüdür, sonuncusu Balkanlar’da henüz dinmemiþtir..

Çeçenistan’ýn baþýna henüz on yýl önce iki ayrý savaþta Rus bombalarý düþüp yüzbinlerce sayýsý bilinmiyor belki de dörtyüzbin insan öldürülürken Avrupa’da hiçbir lider bahsini dahi açamadý.. Gazeteciler bölgeye yanaþýp tek haber dahi yapamadýlar.. Çünkü iç savaþlarýn en büyük özelliði daðda þehirde önüne çýkan senden deðilse anýnda öldürmektir, gidin Tiflis sokaklarýný Bosna daðlarýný gezin, iki metrede bir, evet, nerdeyse her attýðýnýz adýmda bir ‘anýt’ var, çünkü iç savaþta her yarým metre kare içinde insanlar, komþular, apartmanlar, sokaklar, hepsi birbirini öldürür, gidin Beyrut’u yeniden sil baþtan inþa edilmesine raðmen bir daha görün..

Tarihin gelmiþ geçmiþ en büyük uzaylý teknolojik imkanlarýný kullanan ABD Afganistan’da baþarýlý olamadý, býrakýn Afganistan’ý Irak’ý, kendi Meksika sýnýrý dünya tarihinin gelmiþ geçmiþ en titiz tünel ve radarlarla kontrol edilmesine raðmen sýnýrýna mukayet olamýyor. Ve Meksika Sýnýrý halen ABD’nin en büyük sorunlarýnýn baþýnda gelmektedir.

Sýnýr denilince birazcýk Orta Afrika’ya gidin, halen onlarca ülkenin sýnýrý iç savaþlar sonucu oluþan yerel çeteler mafyalar Avrupalý silah tüccarlarýnýn marifetleriyle belli deðildir ve yüzbinlerce onüç-ondört yaþýndaki çocuklar çalýlýklar içinde ama gerilla düzeninde yaþamaktadýr, bu da en iyi tahminle elli yýl daha çözülemeyecek bir insanlýk dramýdýr..

 

SÝLAHLI KUVVETLER DAHÝ BUNU TARTIÞAMAZ

 

Ülkesinin haritasýný tartýþmak kimsenin haddine deðildir, deðil aydýnlar, Silahlý Kuvvetler’i dahi Meclis’i dahi ülke haritasýný tartýþma hakký yoktur, ülke haritasýný sadece ‘muzaffer ordular’ tartýþýr, bir gün Allah göstermesin sizi topyekün yenip teslim alýrlar ve haritanýzý getirip masaya koyar kesip biçerler…

Aydýnlarýmýzý muzaffer ordularýn komutanlarý edasýyla ülke haritamýzý masaya koyup bu halka ayrýlma dayattýrmasý yaptýran þey nedir, hangi duygu, hangi fikir, hangi hak, hangi kudret’tir… Tarihin en büyük meydan savaþlarýnda dahi pes etmemiþ yenilmemiþ bu halký, bu aydýnlar nerelerine ve neye güvenip ‘teslim’ olmaya zorluyor..

Yetmedi, ‘kardeþlikten’ ve ‘yurttaþlýktan’ konuþan herkesi ‘faþist’ ilan etme densizliðini bu aydýnlara kim baðýþladý?

Yetmedi, tarihin ilk gününden beri baðýmsýz yaþamýþ bu halký, Kafkasya ve Balkanlar’ýn ‘etnik’ cehennemine reva görmeye kimsenin hakký yoktur..

Ve kimse ‘kalemleri’ ve ‘ekranlarýyla’ harita çizmeye kalkmasýn..

 

Nihat Genç, OdaTV, 09.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...