Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

2 AYETLE GELEN 2 KEÞÝF

Kur'an-ý Kerim'de okudu, laboratuvara koþtu ve iki büyük buluþ yaptý.

 

Zeytin karanlýkta ýþýk veriyor, baþak buðdayý yýllarca bozulmadan saklýyabiliyormuþ... Bu keþifleri yapan kiþi Faslý Nükleer Biyoloji Uzmaný Prof.Dr. Abdulmecit Belad. Belad'ý keþfe götüren de Kur'an-ý Kerim.

 

Nükleer Biyoloji'ye ilham olan ve Belad'ý hayati bir keþfe götüren ayetlerden biri bu. Yusuf Suresi'nde hükümdarýn gördüðü rüyayý tabir eden Yusuf Aleyhisselam, 7 yýl kuraklýk olacaðýný söylüyor ve az miktar buðdayý baþaðýnda depolayýn tavsiyesinde bulunuyor.

 

Araþtýrma 5 yýl devam ediyor. Sonuç týpký ayetteki gibi...

 

Ama Belad bu araþtýrma sonunda ayetteki asýl sýrrý da keþfediyor. Baþaðýnda depolanmayan buðday görünürde bozulmasa bile zamanla genetik özelliðini kaybedip, kýsýrlaþýyor ve yeniden ekildiðinde ürün vermiyor. Baþakta saklanan buðdayýn üretimi ise devam ediyor...

 

Prof. Dr. Abdulmecit Belad'ýn ikinci keþfinin kaynaðý da Nur suresi 35. ayet. Ayette açýkça "ateþ deðmeden zeytin yaðýnýn ýþýk verdiði" anlatýlýyor. Belad zeytini de laboratuar ortamýna taþýyor.

 

Nükleer Biyoloji uzmaný Profesör Dr. Belabed'in keþifleri bilimsel dergilerde yayýnlandý. Amerika'nýn Uzay ve Havacýlýk Dairesi NASA da keþiflerle yakýndan ilgilendi. Belabed ise bu buluþlarýný Türkiye'den iki isme ithaf etti..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...