Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Usame Bin Ladin öldü

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/79293.jpg

 

El-Kaide lideri 13 Aralýk 2007'de böbrek yetmezliðinden öldü. Ancak CIA Baþkaný Panetta, önceki gün, '10 yýldýr Ladin'den haber alamýyoruz' dedi.

 

Dünyanýn en büyük istihbarat örgütü CIA Baþkaný Leon Panetta, önceki gün, "10 yýldýr Usame Bin Ladin'den haber alamýyoruz" açýklamasý yaptý. CIA Þefi Panetta, bir kaç hafta önce de, El- Kaide'nin 3 numaralý adamýný öldürdüklerini belirterek, "Ladin, Pakistan sýnýrýnda. Baskýyý sürdürürsek yakýnda ortaya çýkar" dedi. Oysa Afganistan'daki Türk istihbarat birimlerinden aldýðým bilgiye göre, El-Kaide lideri Usame Bin Ladin, 13 Aralýk 2007'de Tora Bora daðlarýnda öldü. Yýllar önce sol böbreði iþlemez hale gelen El- Kaide lideri, 2004 yýlýnda sað böbreðinde de sorun yaþadý. "ABD'yi titreten" Ladin, Tora Bora'daki ilkel þartlar altýnda, 3 yýl tek böbreðiyle hayatta kalmaya çalýþtý. 13 Aralýk 2007 sabahý Ladin hayatýný kaybetti. El-Kaide liderinin ölüm haberi baþta CIA olmak üzere birçok gizli serviste þok etkisi yarattý. Ancak, ABD Baþkanlýk seçimlerinde bile etkili olan Ladin'in ölümü, "Dünya hazýr deðil" gerekçesiyle açýklanmadý. Amerika ölüm gerçeðini uzun vadeli planlarý uðruna sakladý. Eðer saklamasaydý ve gizlemeseydi, Afganistan ve Irak iþgallerine kýlýf uydurmakta zorlanacaktý. Ladin ölmesine karþýn, 2007'den beri Washington, sahte sesli mesaj veya video görüntüleriyle Ladin'i "yaþatýyor" ve adýný kullanýyor. ABD ihtiyaç hasýl oldukça yani o andaki dünya gündemine iliþkin veya "teröre karþý savaþ" stratejisinin bir parçasý olarak Ladin'in teknoloji harikasý kurmaca görüntülerini yayýnlayarak hedef þaþýrtmaya devam ediyor. 27 Aralýk 2009 tarihinde Ömer Faruk Abdülmuttalib adlý Nijerya vatandaþý, Noel gününde Amerikan Delta Havayollarý (Northwest) ile Amsterdam-Detroit seferini yapan uçaðý güçlü bir patlayýcýyla havaya uçurmaya çalýþmakla suçlandý. Ömer Faruk Abdulmuttalib verdiði ifadelerde El Vuheyþi ile yüz yüze görüþtüðünü ve eylem emrini bizzat ondan aldýðýný söyledi. Böyle önemli bir emri Bin Ladin'in deðil de, Vuheyþi'nin vermesi dikkatlerden kaçmadý. Usame Bin Ladin'in yerine Ebu Basir Nasýr El Vuheyþi'nin getirildiði iddia ediliyor.

 

LADÝN ARAÞTIRMACISI

Geliþmeler, Amerika'nýn önde gelen Bin Ladin uzmanlarýndan olan Profesör David Ray Griffin'in , "Yaþýyor Mu, Öldü Mü" adlý kitabýnda açýkladýðý bilimsel kanýtlara gözlerin bir daha çevrilmesine yol açtý. Bin Ladin'in 2001-2008 döneminde yayýnlanan tüm mesajlarýný inceleyen Griffin, tüm kasetlerin ABD ve Ýngiliz gizli servislerinin iþi olduðunu yazýyordu. Bin Ladin'e ait olabileceði açýklanan ses bantlarýnýn da ABD gizli servisleri tarafýndan üretilmiþ olabileceði iddialarýna dayanan komplo teorisi böylece inanýrlýk kazanmaya baþladý.

 

ÖLDÜÐÜNÜ GÖSTERÝR DELÝLLER

11 Eylül 2001 saldýrýlarýnýn ardýndan Bin Ladin'e ait olduðu söylenen çok sayýda ses ve video kaydý ortaya çýkmýþtý. Ancak bunlarýn gerçekliðine iliþkin hep soru iþaretleri oldu. Bu bantlarýn hiçbirinin gerçekliði kanýtlanamýyor. En az üçününse sahte olduðu biliniyor. Ve birileri sahte Bin Ladin videolarý yapýyorsa, tüm video ve ses kayýtlarýnýn sahte olabileceði þüphesi doðmuþ durumda. Bin Ladin'in son gerçek ses kaydý, 28 Eylül 2001'de yayýnlandý. El Kaide lideri o kasette 11 Eylül saldýrýlarýnýn sorumluluðunu reddetmiþ, "Biz masum öldürmeyiz" demiþti. Son gerçek videosunu 3 Kasým 2001'de yayýnladýðýnda, gizleme içerisinde son derece solgun görünüyordu. "Kâfirlerin baþýnda George W. Bush var" dese de, "11 Eylül'ü biz yapmadýk" iddiasýný tekrarlamýþtý. Bu tarihten sonra yayýnlanan ve 11 Eylül'ün sorumluluðunu üstlenen görüntülerdeki kiþi, makyajla Bin Ladin'e benzetilmiþ bir aktördü. Kalýn burnu, cüssesi, büyük elleri, esmerliði ve farklý sakal rengi onu ele veriyor. Vahhabiler asla altýn takmaz. Bazý görüntülerde Bin Ladin altýn yüzük takýyor. Ayrýca Bin Ladin solak, oysa görüntülerde sað elle yazýyordu. Bin Ladin bir kasetinde "11 Eylül'de demir iskeletli o koca binalarý yýktýk" diyor. Oysa bir inþaat mühendisi olarak bunu söylemez, çünkü gökdelenlerin demir deðil, çelik iskeletli olduðunu bilir. Videolardan biri de Ekim 2004'te ABD Baþkanlýk seçimlerinden günler önce yayýnlandý. Bu video George W. Bush'un ikinci kez baþkan seçilmesini saðladý.

 

ZERDARÝ'NÝN AÇIKLAMASI

Pakistan devlet baþkaný Asýf Ali Zerdari, Mayýs 2009'da yaptýðý açýklamada,11 Eylül Saldýrýsý'ndan 3 ay sonra El Kaide liderini Tora Bora'da yakalayarak ABD yönetimine teslim ettiklerini ancak Bin Ladin'in kýsa bir süre sonra serbest býrakýldýðýný öne sürmüþtü. Zerdali, bu ifþaatý esnasýnda Bin Ladin'in yaþadýðýný düþünmediðini de söylemiþti. Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh "Ladin yakalansaydý Afganistan'ýn iþgal gerekçesi biterdi. ABD bunu istemedi" dedi. ABD'nin Afganistan/Pakistan politikalarýný belirleyen Bruce Riedel ise "Bin Ladin'in nerede olduðuna dair elimizde bir ipucu yok" demiþti.

Size göre Bin Ladin öldü mü? Yaþýyor mu?

 

Takvim Gazetesi, 30.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...