Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Ýsrail uçaklarý Mescidi Aksa'yý bombaladý'

 

Ýsrail'in hazýrladýðý bir videoda, Ýsrail savaþ uçaklarý Mescidi Aksa'yý bombalayýp yerle bir ediyor. Ben Gurion Havalimaný’nýn giriþ kapýlarýna da Siyon Tapýnaðýnýn dev maketini yerleþtirildi.

 

Ýsrail'in Mescidi Aksa üzerindeki kara propagandasý devam ediyor. Ýsrail'in ünlü Ben Gurion Havalimanýn giriþinde herkese izlettiði videoda, Ýsrail savaþ uçaklarý Mescid-i Aksa’yý bombalayarak yerle bir ediyor. Ardýndan Mescid-i Aksa yýkýntýlarýnýn yerine Yahudi tapýnaðý inþa ediliyor...

 

Bu arada, Ýsrail, Ben Gurion Havalimaný’nýn giriþ kapýlarýna Yahudi Tapýnaðýnýn dev maketini de yerleþtirdi. Yahudi Tapýnaðýný Yeniden Ýnþa Etme Kuruluþunun giriþimleri sonucu Ýsrail hükümeti Ben Gurion Havalimaný’nýn kapýlarýna Yahudi Tapýnaðý koyma kararý aldý.

 

Alýnan karar gereðince, Ýsrail’e giriþ çýkýþ yapan herkesin bu tapýnaðý görmesi gerektiði ifade edildi. Bu dev maketin havalimanýna yerleþtirilmesinin gerekçesi de, “israil’e gelen ve havalimanýndan geçen herkesi Yahudi ritüellerine ve inancýna göre karþýlamak” olarak açýklandý.

 

Beþ metrekarelik bir alana konan maket’in üzerinde Ýbranice “Kudüs Þehri” yazýyor. Maketin teknik açýklamalarýnýn yaný sýra, tapýnakla ilgili detaylý bilgiler aktarýlýyor ve daha büyüðünü görmek için müzemizi ziyaret edin þeklinde yazýlar bulunuyor. Ayrýca sürekli görevlendirilen kiþiler, bu tapýnak maketin özelliklerini gelenlere anlatýyorlar. Sabahtan akþama kadar yaný baþýnda bulunan görevliler turistlere bu maketi ve tapýnaðýn ayrýntýlarýný anlatarak turistleri ve halký aldatýyorlar. Kara bir yahudi propagandasýna dönüþen bu rehberlik çalýþmalarýyla bütün dünyayý kandýrmaya çalýþýyorlar.

Bununla birlikte ayný günlerde, fanatik Yahudi gruplar tarafýndan hazýrlanan bir animasyon-video da internet siteleri ve televizyonlardan gösterime sokuldu. Makete yakýn bölgelere yerleþtirilen panolardan sürekli bu videonun yayýmlanmasý da dikkati çekti.

 

Yayýmlanan videoda, Ýsrail savaþ uçaklarý Mescid-i Aksa’yý bombalayarak yerle bir ediyor. Bombalama sahneleri içli bir müzik eþliðinde veriliyor. Yýkýlan Mescid-i Aksa görüntülerine eþlik eden ikinci bir müzik ise, daha neþeli ve hareketli. Hemen arkasýndan þofarlar ve davullar çalýnarak Mescid-i Aksa yýkýntýlarýnýn yerine Yahudi tapýnaðý inþa ediliyor ve bütün Ýsrail halký bu tapýnaðý ziyaret ediyorlar.

 

Mirasýmýz-Der'den konuyla ilgili yapýlan açýklamada þunlara yer verildi; "Yahudiler, bu belgeseli çocuklara izleterek Mescid-i Aksa ve Müslüman düþmaný bir nesil yetiþtiriyor. Çok küçük yaþlarda okullarda ve evlerde zihinleri kirletilen çocuklar, potansiyel düþman olarak gördükleri arap ve Müslüman çocuklarý her fýrsatta taciz ederek saldýrganlaþýyorlar.

 

Ýsrail hükümeti ve fanatik gruplar tapýnaðýn propagandasýný her þart ve zeminde bu þekilde icra ediyorlar. Dolayýsýyla, tüm bu yapýlanlardan Mescid-i Aksa’yý yýkýp yerine Yahudi Tapýnaðýný inþa etme düþüncesi bütün herkeste var. Bu düþünceyi gelenekselleþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak için ellerinden gelen bütün imkânlarý seferber ediyorlar.

 

Mescid-i Aksa çok önemli bir Ýslam mirasýdýr. Koca bir geleneðin inþa ettiði devasa bir miras. Ama an be an, gün be gün mirasýmýz yok edilmekte ve ortadan kaldýrýlmaktadýr. Bir milleti hafýzasýz býrakmak o milleti yok etmekle eþdeðerdir. Ve bir milletin hafýzasýný ortadan kaldýrmanýn ilk yolu, geçmiþle baðýný kopartmakla baþlar.

 

Kudüs, Mescid-i Aksa ve civar bölgedeki bütün Osmanlý mirasý bizim toplumsal hafýzamýzdýr. Bunlarýn ortadan kaldýrýlmasýna izin vermememiz gerekmektedir."

 

Kaynak: MÝRASIMIZ DERNEÐÝ

 

TIMETÜRK

 

Resimler için bkz: http://www.timeturk.com/israil-ucaklari-mescidi-aksayi-bombaladi_130226-haberi.html

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...