Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail'in korktuðu gerçekleþiyor, 'Meryem' Gazze iznini aldý

 

Kadýnlardan oluþan yardým gönüllülerinin organize ettiði yardým gemisi Meryem'in Lübnanlý makamlardan izin aldýðý ve önümüzdeki günlerde Gazze için yola çýkacaðý açýklandý. Lübnan'da yayýnlanan El Nahar gazetesinin haberine göre Lübnan Ulaþtýrma Bakaný Gazi Aridi, izin verilen gemilerin önce Güney Kýbrýs'a ardýndan Gazze'ye gideceklerini açýkladý. Aridi, Trablus'tan yola çýkacak olan gemilerin BM kararlarýný çiðnemediðinin de altýný çizdi.

 

Fransýz bandýralý Julia gemisinin adýnýn bu seyahat için Meryem olarak adlandýrýldýðýný da vurgulayan Aridi, Lübnan hükümetinin geminin tüm sorumluluðunu üzerine aldýðýný da ifade etti. Seyahatin liderliðini yapan Samar Elhac cumartesi günü Nazareth adlý Arapça radyo kanalýna yaptýðý açýklamada Julia gemisindeki kadýnlarýn Ýsrail'e karþý "yeni gizli silah" olduðunu vurgulamýþ ve Ýsrail'i de hýrsýz düþman olarak adlandýrmýþtý.

 

Ýsrail basýný tamamý Hýristiyan ve Müslüman kadýnlardan oluþan kadýnlarýn bu tür bir harekete giriþmesinin Ýsrail'i çok zor durumda býrakabileceðini vurguluyor. Gemide rahibeler de yer alacak.

 

Arap dünyasýnýn ünlü pop starlarýndan Lübnan asýllý Hayfa Vehbe de gemiye binmek istediðini söylemiþ; ancak Hizbullah'ýn giyim kuþamý ve dikkatleri ona yönelteceðinden dolayý bu öneriye karþý çýktýðý belirtilmiþti.

 

Geçtiðimiz yýl Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Davos'ta israil Cumhurbaþkaný Þimon Peres'e sert çýkmasý Vehbe'nin daha önce seslendirdiði 'Recep' adlý þarkýsýnýn da yeniden parlamasýna sebep olmuþtu. Seyahati organize eden isimlerden Samar Elhac, 2005 yýlýnda öldürülen Lübnan baþbakanlarýndan Refik Hariri'nin öldürülmesi olayýyla baðlantýlý olduðu iddiasýyla hapiste bulunan Ali Elhac'ýn eþi.

 

(CÝHAN) - 21.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...