Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yazýk

 

Akif Beki o yazýyý yazmak için klavyenin baþýna geçerken "Bugün olabildiðince çirkinleþeceðim" diye niyet etmiþ olmalý. Tebrikler; gönlünden geçen çirkinliði daha 'güzel' bir þekilde yazýya dökemezdi.

 

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn tam desteðiyle, Türkiye'nin etrafýnda bir güvenlik çemberi oluþturmak, bölgesel entegrasyon marifetiyle barýþý / istikrarý / kalkýnmayý teminat altýna almak ve küresel meydan okumalarýn üstesinden gelebilecek bir Türkiye'nin –küresel aktör olan bir Türkiye'nin- temelini atmak için canla baþla çalýþýyor, önümüze çýkan fýrsatlarý çok geç olmadan deðerlendirmek için akla karayý seçiyor, bu topraklarýn selameti için varýný yoðunu ortaya koyarak ve gecesini gündüzüne katarak didiniyor, didiniyor, didiniyor... Ulvi bir dava yolundaki olaðanüstü gayretlerden, fedakârlýktan, adanmýþlýktan söz ediyoruz. Üstelik, mütemadiyen destan yazdýðý halde tevazuu asla elden býrakmayan, sadece Türkiye'nin izzeti ve þerefi öyle gerektirdiðinde 'meydan okuyan' dengeli bir siyasetçiden söz ediyoruz. Ama Akif Beki'ye bakarsanýz Ahmet Davutoðlu bir ihtiras abidesi ve yaptýðý þeyler de kiþisel þovdan ibaret!

 

Dýþiþleri Bakaný "diplomatik zafer hýrsý"yla hareket ediyormuþ! "El attýðý her iþi illa büyük bir baþarý hikâyesine çevirmek zorunda" olduðunu düþünüyormuþ! "Her vesileyi zorluyor, her fotoðrafta boy gösterme ihtiyacý" hissediyormuþ! "Sonuç; gösteri odaklý bir dýþ politika"ymýþ! "Ben idrakinde sorun" varmýþ Ahmet Davutoðlu'nun! "Gösteri meraký" Türkiye'nin baþýna çok gaileler açabilirmiþ!... (Bkz. "Davutoðlu'nun 'ben' idraki" / Akif Beki / Radikal, 15 Haziran 2010)

 

Bütün bunlarý nereden çýkarýyor Akif Beki? Mesela, Davutoðlu'nun, Arap dýþiþleri bakanlarýna hitaben yaptýðý konuþmada söylediði iddia edilen "Yakýnda Kudüs (Filistin devletinin) baþkent(i) olacak" sözünden çýkarýyor. "Çok sorunlu" buluyormuþ bu sözü. Dünyadan haberi olmazsa elbette sorunlu bulur! Uluslararasý siyaset literatüründe "Batý Þeria ve Gazze topraklarýnda baþkenti Doðu Kudüs olan baðýmsýz Filistin devleti" diye bir þeyin geçtiðini, bunu Ýsraillilerden baþka kimsenin yadýrgamadýðýný, asýl yadýrganan söylemin "Bölünmez Kudüs Ýsrail'in ebedi baþkentidir" söylemi olduðunu, Amerika Birleþik Devletleri'nin bile "bölünmez Kudüs"ü Ýsrail'in baþkenti olarak tanýmaya yanaþmadýðýný, Ýsrail'in 1967'de iþgal edip 1980'de ilhak ettiði Doðu Kudüs'ün (yani Mescid-i Aksa, Kabir Kilisesi ve Aðlama Duvarý'nýn bulunduðu kadîm Kudüs'ün) Birleþmiþ Milletler'e göre Ýsrail'e ait olmadýðýný ve buranýn bir barýþ anlaþmasýyla 'Arap tarafý'na býrakýlmasý gerektiðini bile bilmeyen Akif Beki'nin, Dýþiþleri Bakaný'na diplomasi dersi vermeye kalkmasý ne komik!

 

Akif Beki, bir de, Ýran'la uranyum takas anlaþmasý imzalandýðýnda "sevinç gösterisi" yaptýðý için eleþtiriyor Davutoðlu'nu. "ABD ile ters düþtük" diye üzülüyor. Yahu, bu anlaþma zaten ABD Baþkaný Barack Obama'nýn önerdiði þey deðil miydi? Davutoðlu, "Sonunda Viyana Grubu'yla Ýran'ýn uzlaþmasý için gerekli zemin oluþtu" diye sevinmeyecekti de üzülecek miydi? ABD ile ters düþüldüyse ABD'nin ilkesizliði yüzünden ters düþüldü. Bu meseleyi Davutoðlu'nu vurmak için kullanmak ne büyük densizlik!

 

Baþbakan Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun dýþ politikadaki þahsiyetli hamleleri bizi 'tarihin nesnesi' olmaktan çýkarýp yeniden 'tarihin öznesi' haline getiriyor, Türkiye'yi aþaðýlýk kompleksinden kurtarýyor, topluma ve devlete özgüven aþýlýyor. "ABD ile ters düþtük" diye paniðe kapýlýp Davutoðlu'na (ve dolayýsýyla Davutoðlu'nun arkasýndaki Erdoðan'a) kýyasýya saldýrdýðýna göre, Akif Beki bu aþýdan hiç nasiplenememiþ. Yazýk.

 

 

Hakan Albayrak, Yeni Safak, 19.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...