Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alýr?

 

KONSENSUS Araþtýrma ve Danýþmanlýk Þirketi’nin Habertürk Gazetesi için yaptýðý ve dün yayýnlanan araþtýrmanýn sonuçlarýna göre bu pazar seçim olsa, mayýs ayý sonuçlarýna göre AK Parti yüzde 38.8’le oylarýný korurken, CHP yükseliþe geçti ve oylarýný 6.5 puan artýrarak yüzde 31.3’e çýkardý. MHP’nin oylarý ise 5.4 puan düþerek 11.2’ye geriledi.

 

Konsensus, “Türkiye Gündemi-Mayýs 2010’’ baþlýklý anket çalýþmasý için 2-11 Haziran tarihleri arasýnda 81 ilin hem kentsel, hem de kýrsal kesimlerinde, 17 yaþ üstü 716’sý erkek, 795’i kadýn toplam 1510 kiþiyle “telefon anketi yöntemiyle” görüþtü. 17 yaþ üstü kiþilerle görüþme nedeni ise bugün 17 yaþýnda olan gençlerin 2011 genel seçimlerinde oy kullanabilecek olmalarý.

 

EN SERT DÜÞÜÞ MHP’DE

Peki bu pazar bir genel seçim yapýlsa Türkiye’yi nasýl bir tablo bekliyor? Ýþte Konsensus’un merakla beklenen seçim sonuçlarý... Anket çalýþmasýna göre kararsýzlarýn da partilere eþit daðýlýmýyla AK Parti geçen ayki oylarýný korudu ve oy oraný yüzde 38.8 çýktý. Kemal Kýlýçdaroðlu’nun genel baþkanlýðýndan sonra ise CHP týrmanýþa geçti ve oylarýný 6.5 puan artýrarak yüzde 31.3’e yükseldi. En sert düþüþü ise MHP yaþadý. 5.4 puanlýk gerilemeyle MHP’nin oy oraný yüzde 11.2’de kaldý.

 

TERÖR ARTTI BBP YÜZDE 3’Ü GEÇTÝ

Konsensus Mayýs-2010 araþtýrmasýnda dikkat çeken bir diðer parti de BBP oldu. Geçen ay yüzde 2.5’in altýnda olduðu için diðer partiler arasýnda deðerlendirilen BBP, týrmanan terör olaylarýyla birlikte oylarýný artýrdý ve yüzde 3.1’e çýktý.

 

ERDOÐAN ÝLK KEZ GEÇÝLDÝ

Konsensus’un Mayýs-2010 araþtýrmasýnda ortaya çýkan en çarpýcý sonuçlarýndan biri “En çok hangi siyasi parti liderini beðeniyorsunuz?’’ baþlýðý altýnda çýktý. CHP’nin yeni lideri Kemal Kýlýçdaroðlu yüzde 42.9 ile Türkiye’nin en beðenilen siyasi lideri seçilirken, onu 38.6 ile AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoðan takip etti. Ýkilinin ardýndan yüzde 32.2 ile TDH lideri Mustafa Sarýgül geldi. Bu sonuçla Erdoðan Konsensus’un HABERTÜRK için temmuz ayýndan beri yaptýðý “en beðenilen lider” araþtýrmasýnda ilk kez geçilmiþ oldu.

 

EN ÝYÝ SÝYASÝ PERFORMANS

“Þu an Meclis’te bulunan siyasi parti liderlerinin performans memnuniyet oranlarý” sorusuna verilen yanýtlara göre, siyasi performansýný geçen aya göre 5.2 puan artýran AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoðan yüzde 43 ile birinci sýrada yer aldý. CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu ise eski CHP Lideri Deniz Baykal’ýn yüzde 15.2’lik siyasi performans puanýný 24.3 puan artýrarak yüzde 39.5’e taþýdý. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de performans puaný 4.1 puan arttý ve 17.5’e yükseldi. Performans

sýralamasýnda en altta ise yüzde 9.5 ile BDP lideri Selahattin Demirtaþ yer aldý.

 

SARIGÜL KENDÝ PARTÝSÝNÝ KURSUN

CHP Genel Baþkanlýðý’na Kemal Kýlýçdaroðlu’nun seçilmesinden sonra gündemi, Türkiye Deðiþim Hareketi Lideri Mustafa Sarýgül CHP’ye mi geçmeli, yoksa kendi partisini mi kurmalý sorusu meþgul etti. Konsensus’un yaptýðý araþtýrmaya göre ankete katýlanlarýn yüzde 59.1’i Sarýgül’ün kendi partisini kurmasý gerektiðini belirtti.

 

 

Moral Haber, 20.06.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...